En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1771
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :50
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1771
Şikayetçi:
 Enkay Turizm San. Tic. Ltd. Şti. , Özalpler Mah. Turgut Özal Cad. Kardelen 4 Sitesi A Blok No:1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Merkez Bina 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11590
Başvuruya konu ihale:
 2007/5145 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.09.19.0188/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Belediye Başkanlığı’nca 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Enkay Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11590 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye 987.688,66 YTL teklif verdikleri, , ihalenin asgari maliyet tutarının 987.688,50 YTL olmasına karşın ihalenin bu tutardan 7 YKR daha düşük olan AS-SEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti – Lider İnş. Tem Ltd. Şti üzerine bırakıldığı, ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, ihalenin asgari işçilik maliyetini karşılayan diğer isteklilerden birinin üzerine bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, fiziki miktarı ve türü: 150 kişi Personel Destek Hizmet Alımı

Kod No

İşin / Hizmetin Adı

Miktarı

Birimi

01

Vasıfsız İşçi (8 ay)

130

Adet

02

Vasıfsız İşçi (22 gün)

130

Adet

03

Vasıflı işçi (%50 ücret fazlası – 8 Ay)

20

Adet

04

Vasıflı işçi (%50 ücret fazlası – 22 Gün)

20

Adet

            İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26. maddesinde

 

          26.1 İstekliler sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, teklif fiyata dahildir.

 

          26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

           26.3. Ayrıca vasıflı personele asgari ücretin %50 fazlası verilecektir, teklif fiyata dahildir.

 

           26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

           26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları %2”,

 

            Şeklinde düzenlenmiş, İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, ise işin süresi 262 takvim günü; olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

           

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir……

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı bölümünde “7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

            Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            Yukarıda anılan hükme göre hesaplandığında;

 

Vasıfsız işçiler için

Vasıflı işçiler için

1 aylık ücret

686,25 YTL

1.029,38 YTL

1 günlük işçilik ücreti

22,88 YTL

34,31 YTL

Çalışılan gün sayısı

22 gün

22 gün

1 işçinin 22 günlük ücreti

503,36 YTL

754,82 YTL

İşçi sayısı

130 kişi

20 kişi

Asgari işçilik maliyeti

65.436,80 YTL

15.096,40 YTL

Şözleşme gideri %3

1.963,10 YTL

452,89 YTL

Asgari işçilik maliyeti

(Sözleşme gider dahil)

67.399,90 YTL

15.549,29 YTL

 

            Buna göre;

 

 

Asgari İşçilik Maliyeti

(%3 sözleşme gideri dahil)

Vasıfsız İşçi (8 ay)

130

735.111,00 YTL

Vasıfsız İşçi (22 gün)

130

  67.399,90 YTL

Vasıflı işçi (%50 ücret fazlası – 8 Ay)

20

169.641,82 YTL

Vasıflı işçi (%50 ücret fazlası – 22 Gün)

20

  15.549,29 YTL

Toplam

 

987.702,01 YTL

 

Başvuruya konu ihalede, %2 iş kolları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin  (987.702,01 YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli AS-ŞEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Lider İnş.Tem.Ltd.Şti. (ortak girişim)’in teklif fiyatının ise; 987.688,43 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

            Enkay Turz.San.Tic.Ltd.Şti., Çağrı Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., AS-Kİ Özel Güv. Tem. Ltd. Şti. firmalarının teklif fiyatları asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

 

            Baybora Hiz.Tem.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. firmasının teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşılmıştır.

 

            Bu durumda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde asgari işçilik maliyetin karşılamayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak, asgari işçilik maliyetini karşılayan firma üzerine ihale bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru konusu ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde; “isteklilerin belgelerinin tam, teklif mektubu ve teminatlarının uygun olduğu tespit edilerek, Aşırı düşük teklif sorgulaması için asgari maliyetin 987.688,43 YTL olarak tespit edilmiş. Asgari maliyetin altında kalan teklif olmadığı gerekçesi ile ihalenin yeterlik alan ve en düşük teklifi veren AS-ŞEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Lider İnş.Tem.Ltd.Şti. (ortak girişim) üzerine bırakıldığı” anlaşılmıştır.

            Şikayetçi tarafından 16.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 03.04.2007 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararını 11.04.2007 tarihinde bildirmesi üzerine, 18.04.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

            İdarenin 19.04.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan AS-ŞEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Lider İnş.Tem.Ltd.Şti. (ortak girişim) ile şikayete konu ihaleye ait sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet Üzerine Verilen Kararlar” başlıklı 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

            a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

            b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından şikayet üzerine verilen kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına karşın, Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai kararın bildirilmesi beklenilmeden ihalenin üzerinde bırakıldığı AS-ŞEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Lider İnş. Tem. Ltd. Şti. ortak girişimi ile idare arasında 19.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, Kamu İhale Kurumunun nihai kararı beklenilmeden sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari işçilik maliyetin karşılamayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak, asgari işçilik maliyetini karşılayan firma üzerine ihale bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,
   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul