• Karar No: 2007/UH.Z-1776
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :56
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1776
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Lojst. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hizm. Rest. Kon. ve Akar. Serv. San. ve Tic. A.Ş., Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sok. No:25 16250 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Soma Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:8 45500 Soma/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11463
Başvuruya konu ihale:
 2007/17268 İhale Kayıt Numaralı “657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Memurlara Verilecek Öğle Yemeği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.09.08.0188/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Soma Belediye Başkanlığı’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Memurlara Verilecek Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Lojst. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hizm. Rest. Kon. ve Akar. Serv. San. ve Tic. A.Ş.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kupon ile öğle yemeği sisteminde yemek işini organize eden firma herhangi bir şekilde üretim yapmayacağı, yemek üreten lokanta, restaurant, büfe, şarküteri benzeri noktalar ile üyelik sözleşmeleri yapacağı, bu sözleşmelerin arka yüzlerinde üyelerin yükümlülükleri açık olarak belirtildiği, yeni yemek üreten yerler açıldıkça sisteme yeni üyeler katılacağı, yetkili imza ile geçerlilik kazanacağı, idarenin istediği sayıda ve nitelikte üye ile ilgili sözleşme sunulduğu, ayrıca bu üyelere ait faturaların eklenmesinin hizmet kalitesi ve maliyeti ile ilgili farklılık yaratmayacağı, üyelik sözleşmeleri haricinde komisyon faturalarının istenmesinin rekabeti engellediği, idarenin tekliflerini geçerli saymama nedeni ile ihaleden elendiklerinde idarenin personeline öğle yemeği için daha fazla kaynak tüketeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı: “Personele yemek hizmeti alımı işi” olarak (c) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, miktarı ve türü: “1 öğün öğle yemeği 26030 Adet”,

 

            “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde;  “İhale konusu hizmetin yerine getirilebilmesi esnasında, 137 adet personele hijyenik şartlarda bir saat içinde öğle yemeği verebilecek kapasitede iş yerinin olması ile aynı anda ve aynı yerde (masa,sandalye,çatal,bıçak,kaşık vb.) ekipmanlara sahip olunması gerekmektedir  veya   Soma   İlçe   merkezinde   137   kişinin   öğle  yemeği yiyebileceği en az 3 (Üç) adet lokanta, restorant (2. sınıftan düşük olmayacak) ile anlaşma yapmış olacaklardır.

            İstekliler;

            a)İşi ettiği lokanta için kendi adına düzenlenmiş G.S.M. ruhsatını,

            b)Anlaşma yaptığı lokanta, restorantlar için yapılan sözleşmeleri ve bu lokanta veya restorantlar ile çalıştığını belgelemek için 2006 mali yılına ait fatura suretlerinin aslı veya noter tasdikli fotokopisinin ihale sırasında, ihale teklif zarflarında ibrazı zorunludur.”,

 

            “İsteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde;               İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işte Resmi Kurumlarda veya özel sektörde (Bu İşyerleri en az 100 kişilik olacaktır) hizmet verdiğini gösterir referans listesi (Listede İşyerinin adı, personel sayısı.telefon numarası ve adresi ayrı ayrı belirtilecektir) sunulacaktır.”,

            “Kalite ve standartda ilişkin belgeler başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde;

            “a)İstekli tarafından hizmet konusu işle ilgili ISO 9001:2000 belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.” ,

  Benzer iş “kamu veya özel sektörde yemek fişi, yemek kuponu veya kart sistemi yöntemi ile yemek hizmeti islerine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.”,

İşin süresi “sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2007 tarihine kadardır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

            İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı kısmında “11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin Devlet Memurlarının Yiyecek Yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasların belirlediği,

            Anılan yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve haftalık çalışma 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verileceği, 4 üncü maddesinde yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetinin yarısını (1/2) verilir denildiğinden, isteklilerin tekliflerini bir öğün için en çok 2000 Kaloriye tekabül edecek fiyatların ½ si oranında fiyat teklifi vereceklerdir.

            Belediyemizde mutfak yemek hane için mekan olarak binamızın yetersiz kalmasından, ayrıca belediye memur (Zabıta, İtfaiye, Tahsildar) personelimizin çalışma koşullarından dolayı aynı anda yemek verilme imkanı bulunmayacağından, yüklenici firma ilçemizde lokanta, restoran v.b. çok seçenekli en az 3 (üç) lokanta (Personelin zorlanmayacağı şekilde yeterli adette) ile yemek fişi, yemek kuponu veya kart sistemi karşılığı anlaşma yapılarak resmi, milli bayramlar ve hafta tatilleri hariç haftanın diğer günleri aşağıda görüldüğü gibi birer porsiyon şeklinde ve her yemek yenmesi esnasında 200 gr ekmek verilmesini sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, evrak kontrollerinde anlaşma yaptığı lokantalarla çalıştığını belgeliyici 2006 yılına ait fatura asılları veya noter onaylı suretleri eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerdeki benzer iş tanımındaki,  kamu veya özel sektörde yemek fişi, yemek kuponu veya kart sistemi yöntemi ile yemek hizmeti islerine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.” ifadesinden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı  anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda,  anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar sebebiyle ihalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul