• Karar No: 2007/UH.Z-1777
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :57
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1777
Şikayetçi:
 Asya İlaçlama Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak No:3/20 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kazan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi Ankara Cad No:103 06980 Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14812
Başvuruya konu ihale:
 2007/41349 İhale Kayıt Numaralı “Kazan İlçesi Mücavir Alanında Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.11.34.0148/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kazan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kazan İlçesi Mücavir Alanında Çöp Toplama ve Taşıma Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Asya İlaçlama Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B.İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti.´nin 21.05.2007 tarih ve 14812 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

           

            Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun ilgili idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Makine tesis ve ekipmana ilişkin olarak “ Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas’’ hükmüne rağmen ilanın 4.3.3. maddesinde ihtiyaç duyulan araçlardan iki adedinin isteklinin kendi malı olması istendiği,  

 

 

             2) Doküman bedelinin 750,00 YTL olarak belirlendiği doküman bedelinin basım             maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek nitelikte olması gerektiği,             idarenin buna uygun davranmadığı, doküman alamadıkları,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

            1) Başvuru sahibinin ilk iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İlanın 4.3.3 üncü maddesinde Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
başlığı altında “Altı adet 15m3 lük hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet 5 tonluk damperli açık kasa kamyon ve 1 adet kontrol binek aracı işin süresi boyunca iş başında bulundurulacaktır.
Bu araçlardan 2 adet 15m3lük hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracının isteklinin kendi malı     olması gerekmektedir...’’ d
üzenlemesinin yapılmış olduğu,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, “Makine, tesis ve diğer ekipmana dair belgeler’’ başlığı altında “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlilik kriterleri öngörebilir.

            Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…’’ hükmünün bulunduğu,

 

            Mevcut düzenlemeler çerçevesinde ve kendi malı olması istenen aracın niteliği de dikkate alınarak; isteklinin 2 adet 15m3lük hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracının isteklinin kendi malı olması şartının aranmasının mevzuata aykırı olduğu dolayısıyla iddianın yerinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait ilanın 7 nci maddesinde; “İhale dokümanı Kazan Belediyesi Fen İşleri  adresinde görülebilir ve 750 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde;“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.Doküman bedeli,basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            İhale konusuna bakıldığında, İhale ilanının 2 (a) maddesinde ihalenin niteliği, türü, miktarının “ Kazan ilçesi mücavir alanının 6 adet 15 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet 5 tonluk açık kasa damperli kamyon, 1 adet kontrol aracı(binek araç), 1 adet müdür, 1 adet kontrolör, 8 adet şoför, 35 adet işçi ile evsel atıkların Pazar günleri hariç düzenli olarak toplanıp Sincan ilçesinde bulunan çöp döküm sahasına nakliyesi ile teknik şartnamede belirtilen kentin ana arterlerinin süpürülmesi işidir.’’  şeklinde belirlendiği,

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye bu konuda başvuruda bulunulmuş olup, idarece verilen 15.05.2007 tarihli cevap yazısında; ihale dokümanı satın almamış ve ihaleye teklif vermemiş olan kişilerin, yapılan bir ihaleye ilişki olarak idareye şikayet başvurusunda bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

            İhale konusunun proje ile de ilgili bulunmadığı ve yukarıda anılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale doküman bedeline ilişkin olarak belirlenen 750,00 YTL ücretin uygun olmadığı iddianın bu yönü ile yerinde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

            2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen yukarıdaki hususların değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul