• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1778
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :58
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1778
Şikayetçi:
 TMMOB Şehir Plancılar Odası Bursa Şubesi Aktar Hüssam Mahallesi Değirmen Sokak Gökçen Kovancıgil İşhanı No:7/3 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası D Blok Kat:2 16190 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12680
Başvuruya konu ihale:
 2007/25362 İhale Kayıt Numaralı “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçin Gerekli Araştırma ve Planlama Çalışmalarının Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.10.06.0119/2007-31 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları İçin Gerekli Araştırma ve Planlama Çalışmalarının Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak TMMOB Şehir Plancılar Odası Bursa Şubesi´nin 30.04.2007 tarih ve 12680 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından 29.03.2007 tarihinde itiraz edildiği, şubelerinin itirazı çerçevesinde şartnamelerde herhangi bir düzeltme yapılmadığı ve ihale yapıldıktan sonra 12.04.2007 tarihinde taraflarına gönderilen bir yazı ile şikayet başvurularının uygun bulunmadığının bildirildiği, şikayet konularının aşağıdaki gibi olduğu;

 

            1) Başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 2.c. maddesindeki “İşin Süresi” bölümünde "Sözleşmenin   imzalanmasından  itibaren  3   (üç)   takvim  günü  içerisinde başlanacak, Batı ve Merkez Planlama Bölgeleri 90 takvim günü, Gemlik ve Mudanya Planlama Bölgeleri 60 takvim günü,  Kuzey ve Doğu Planlama bölgeleri 30 takvim gününde tamamlanarak sona erecektir." denildiği, toplam planlama alanının 108.918 hektar olduğu ve hazırlanacak planlama çalışmasında "....arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukların, gerektiğinde   yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ve ilkelerini, ulaşım   sistemlerini  ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ...... " olduğu düşünüldüğünde işin yapımı için verilen sürelerin yeterli olmadığı,  bu sürelerin plan kararlarının oluşturulması bir yana İmar Kanunu uyarınca çıkartılmış ve yürürlükte bulunan “Plan yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte” belirlenen araştırma çalışmaları için dahi yeterli bir süre olmadığı, diğer taraftan işin yapımı için sadece 5 adet şehir plancısının istenmesi de planın önceden hazırlandığı izlenimini yarattığı, bu düzenlemelerin işin belli kişi ya da şirketlere doğru yönlendirildiği kaygısını oluşturduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 4.4. maddesinde "Bu ihalede benzer iş olarak, tek sözleşmede olmak üzere 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı öngörülmektedir." ifadesinin yer aldığı, "1/25000 ölçekli Nazım imar planı" kavramının 10.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ortaya çıktığı, daha önceki yıllarda 1/25000 ölçekli plan ve 1/5000 ölçekli plan yapma yetkileri farklı kurumlarda olduğundan işin beraber yapılmasının da söz konusu olmadığı, dolayısıyla çok az yüklenici firmanın böyle iş bitirme özelliğine sahip olduğu, yapılacak işin 1/5000 ölçekli nazım imar plan olmasına rağmen, iş bitirme olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve beraberinde tek sözleşme ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapımı da istenilmesinin, şartları zorlaştırarak ihaleye eşit koşullarda girilmesine engel olduğu,

 

            3) İhale dokümanı satış bedelinin 500-YTL olarak belirlendiği, bu bedelin yüksek olduğu, teklif vermeyi zorlaştırdığı ve ihalenin eşitsiz olduğu savlarını güçlendirdiği,

 

            4) Diğer taraftan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı araştırma ve planlama işinde kullanılacak Mudanya, Gemlik, Kuzey ve Doğu Planlama Bölgelerine ait 1/25.000 ölçekli planların askı itirazlarının henüz sonuçlanmadığı ve Şehir Plancıları Odası olarak bu planlara yaptıkları itirazın sonucunun beklendiği, dolayısıyla üst ölçekli planları kesinleşmemiş olan bu alanlarda alt ölçekli planlarının ihale edilmesi, üst ölçek planının yönlendiriciliği kapsamında değerlendirildiğinde İmar Kanunu ile hükme bağlanan planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı bir uygulama olduğu, kısaca üst ölçek plan kararları kesinleşmemiş olan alanlarda alt ölçek planlarının ihale edilmesinin düşündürücü olduğu, 1/25000 ölçekli Merkez ve Batı Bölgeleri Nazım İmar Planları ile ilgili olarak, itirazlarının Büyükşehir Belediye Meclisi´nce reddedilmesi sonucunda konuyu yasal zemine taşıdıkları,  yargı sürecinde olan planlara ilişkin mahkeme sonucunun beklenildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

           TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan başvuru İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında “iddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilmiştir.

 

           Anılan Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca başvuru konusu ihale ile ilgili olarak Kurumun 04.05.2007 tarih ve 1458-6039 sayılı yazısı ile idareden incelemeye esas olmak üzere iddia konularına ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş, idarenin 16.05.2007 tarih ve 2063 / 14507 sayı ile 23.05.2007 tarih ve 2119 /2470 sayılı cevap yazıları ile ekindeki belgeler üzerinde yapılan incelemede;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul