• Karar No: 2007/UH.Z-1780
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :60
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1780
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak No: 22/21 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yıldız Yokuşu 34349 Balmumcu Beşiktaş/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11845
Başvuruya konu ihale:
 2007/9994 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.09.43.G012/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında bulundukları, teklif bileşenlerinin açıklamasını proforma faturalar ile belgelendirdikleri halde açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete verdiği cevapta tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve idari şartnamenin 48 inci maddesine göre birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl asgari ücret farkının tekliflerine dahil edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idari şartnamenin 26 ve 48 inci maddelerinde bu farkların teklife dahil edileceğine dair bir açıklamanın yer almadığı gibi 48 inci maddede fiyat farkının verileceğinin belirtildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Personelin yol gideri günlük brüt (3.85 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (3.10 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmi altı) gün esas alınacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi ile,

 

          İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;

“Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır:

Yükleniciye yürürlükteki 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar kararına göre 2008(ocak, şubat ve mart aylarında) fiyat farkı verilecektir.

48.2. Fiyat farkı esasları aşağıda belirlenmiştir:

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı (120) ve günlük çalışma saati (7.5) olacaktır. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark hesabına ilişkin detaylar:

a)Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b)İhale (son teklif verme) tarih itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c)506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle. İşveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark toplamı (a), (b), ( c) bentleri toplamı, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti, yemek, yol gideri ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin işçilik maliyetin ( 2007 yılından 3 ay=333.820,12 YTL, 2007 yılından temmuzdan itibaren ikinci 6 ay ve 2008 yılından 3 ay=687.804,34 YTL)  1.365.526,62 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin içinde asgari işçilik maliyeti, giysi, yol, yemek, temizlik malzeme gideri, kardan oluştuğu görülmüştür.

 

            İdarece Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Öztürkler Tur. Gıda San. Ltd. Şti.-Sur 2000 Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti., Şan Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Burhan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Öz-Gürtem Toplu Yemek İnş. Tic. Ltd. Şti., Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şan Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Şan Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  öz kaynak oranının 0,10 oranını tutmamasına rağmen idarece değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra geçerli bir teklif gibi kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin ihalenin sonucuna bir etkisi olmamakla beraber mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Öztürkler Tur. Gıda San. Ltd. Şti.-Sur 2000 Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti., Şan Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Burhan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Öz-Gürtem Toplu Yemek İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif vermekle birlikte aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde temizlik ekipman ve malzemeleri için 34.857,00 YTL, giysi için kişi başına 2,00 YTL, firma karı olarak 1.688,14 YTL verdiği bu rakamların asgari işçilik maliyeti ile toplandığında teklifin 1.402.311,76 YTL olması gerektiği halde Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 1.372.320,00 YTL olduğu ve açıklamasının idarece uygun görülmemesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale(son teklif verme) tarihi itibariyle geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. 2007 yılında ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 2 ayrı asgari ücret belirlenmiştir. İhale tarihi, 1.1.2007 tarihinden sonra olan ihalelerde; 1-Fiyat farkı verilecek ise 1.1.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (1.7.2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır. 2-Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1.1.2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6 ay için ise 1.7.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verileceği, idari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde 2008(ocak, şubat ve mart aylarında) fiyat farkının verileceğinin düzenlendiği, idari şartnamede yapılan düzenleme mevzuata uygun olmamakla beraber süresinde dokümana itiraz edilmediğinden kesinleştiği, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında 2007 yılının ikinci yarısı için asgari ücretteki değişiklik dikkate alınmadan asgari işçilik maliyetinin hesaplandığı, başvuru sahibinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve idarece değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul