• Karar No: 2007/UH.Z-1781
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :61
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1781
Şikayetçi:
 Udem Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., İzzetpaşa Mahallesi Lale Sokak Nu:3 34387 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eski Londra Asfaltı Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10920
Başvuruya konu ihale:
 2006/183840 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.08.79.0141/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul  fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Udem Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ nin  12.04.2007 tarih ve 10920 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

25.05.2007 tarih ve 08.08.79.0141/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1096 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, firmalarının tekliflerine ilişkin verdiği açıklamada, giyecek giderine ilişkin olarak %3 sözleşme giderini tekliflerine yansıtmadığının belirtildiği, ancak söz konusu gideri tekliflerine yansıttıkları iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “ 26.3. Ayrıca,

         Firma personelinin yemek ihtiyacı kurum tarafından karşılanacaktır.

         Güvenlik Amiri konumundaki 1 adet personele brüt asgari ücretin % 35 (yüzde otuzbeş fazlası.)

         Özel Güvenlik personeli konumundaki 20 adet personele de brüt asgari ücretin % 25 yüzde yirmibeş fazlası teklif fiyata dâhildir.

         İstekli Özel Güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararları tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dâhil edilecektir.

         Bu personelin yol ve giyecek ile diğer hizmet gereği kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

         Yol günlük 2 adet Î.E.E.T bileti, aylık çalışma gün sayısı 26 olup, aylık bilet toplamı 52 (elliiki) adettir.

         İdarece belirlenecek olan yazlık ve kışlık iş giysisi teknik şartnamede belirtilmiştir. Asgari işçilik maliyeti Üzerinden %3 sözleşme giderleri, teklif fiyatına dahil edilecektir. Teknik şartnamede belirtilen diğer malzemelerin ayni olarak verilmesi ön görülmüş olup, teklif fiyata dahildir.

Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2007 Yılı için 12,5 (Onikibuçuk) gün olup; çalışacak İşçi sayısı 10 (On) kişi olarak belirlenmiştir. (Toplam: 12,5 x 10 = 125 günlük fazla çalışma ödenecektir.) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma gün sayısı 2008 Yılı için 13,5 (Onücbuçuk) gün olup; çalışacak işçi sayısı 10 (On) kişi olarak belirlenmiştir. (Toplam´ 13,5 x 10 = 135 günlük futa çalışma Ödenecektir.) Genel Toplam 2007 Yılı / 125 Gün +2008 Yılı/135 Gün = 260 Gün fazla çalışma ödenecektir.

26.4.     Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5.lş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta pirim oranı %1,5´dir. Yaklaşık maliyet, bu oran üzerinden tespit edilmiştir. şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihleri 01.02.2007-31.12.2008 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında; “b) Hizmet Alımı İhalelerinde: Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir…

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…

…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir….

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan "işçilik hesaplama modülü"ne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Udem Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında bir işçinin giyim bedeli olarak 63,50 YTL, yol bedeli olarak da aylık 67,60 YTL ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için toplam 627,90 YTL bedel öngördüğü ve şikayete konu ihaleye verdiği teklifin 469.879,42 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca şikayetçi tarafından verilen 10.01.2007 açıklamada “ … sunduğumuz teklif yaklaşık değerin önemli bileşenleri olan önemli bileşenleri olan

Asgari işçilik maliyeti+%3     : 467.876,97 YTL

ÖGMM Sigorta giderleri        :        627,90 YTL

Kıyafet maliyeti                      :     1.333,50 YTL

TOPLAM                                : 469.838,37 YTL

Unsurlarını karşılamaktadır…” denildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu firmanın yaptığı açıklamasında yer alan bedeller ve anılan tebliğ hükmünde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak ve www.kik.gov.tr  adresinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda;

 

ÇALIŞACAK PERSONEL

Şikayetçi Firma Tarafından Teklif Edilmesi Gereken Asgari Maliyet Toplamı

Güvenlik Amiri konumundaki 1 adet personele brüt asgari ücretin % 35 (yüzde otuzbeş fazlası.)

23.524,43 YTL

Özel Güvenlik personeli konumundaki 20 adet personele de brüt asgari ücretin % 25 yüzde yirmibeş fazlası teklif fiyata dâhildir

438.104,32YTL

Resmi-Dini Bayram, Yılbaşı Günleri İçin  Ödenecek Ücret

7.626,94 YTL

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

627,90 YTL

TOPLAM

469.883,59 YTL

 

Olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla söz konusu firmanın ihaleye verdiği 469.879,42 YTL’ lik teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun olarak açıklayamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, başka bir firmanın şikayet başvurusu üzerine alınan, 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1096 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde “ 26.3. Ayrıca,… Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödeme yapılacak olup ödenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır...” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

“…3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir...” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Durum böyle iken, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede, ihale konusu işte çalışacak 20 personele de brüt asgari ücretin %25 üzerinden ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu durumda idari şartnamede 26 ncı maddesinde yer alan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücrete ilişkin düzenlemenin, brüt asgari ücretin %25 fazlası üzerinden ödeneceği şeklinde yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, idare tarafından anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemede, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için ödenecek ücretin, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağının belirtildiği, bu durumunda 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi hükmüne ve yukarıda yer alan tebliğdeki açıklamaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Genel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şirketinin teklifine ilişkin verdiği açıklamasında yol ve giyecek giderlerine ilişkin olarak %3 sözleşme giderini teklifine yansıtmadığından elenmesi yerinde olmakla birlikte, anılan firmanın teklifine ilişkin verdiği açıklamasının, idare tarafından resmi dini bayram ve yılbaşı günlerinin ödenecek ücretin asgari maliyetin altında olduğu gerekçe gösterilerek de kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber, söz konusu firma tarafından idari şartnamede yer alan düzenlemeye uygun, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi hükmüne ve anılan tebliğde yer alan açıklamaya aykırı olarak resmi dini bayram ve yılbaşı günlerinin ödenecek ücretin brüt asgari ücret üzerinde hesaplayarak açıklama verdiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, her ne kadar ihaleye teklif veren istekliler süresinde ihale dokümanındaki bu düzenlemeye itiraz etmediklerinden doküman kesinleşmiş bulunmakta ise de, ihale dokümanındaki bu düzenleme tekliflerin değerlendirilmesini etkilediğinden, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanının ortadan kalktığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşılmıştır…

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,karar verildiği anlaşılmıştır.

               

Sonuç olarak şikayetçi tarafından teklifinin aşırı düşük olmadığı iddiası haklı bulunsa bile, anılan Kurul Kararının sonucunu değiştirmeyecektir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul