En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1783
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :64
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1783
Şikayetçi:
 Çakay Temz. Kom. ve Bilg. Hizm. Turz. Gıda Tic. San. Ltd. Şti., Fındıkfakih Mahallesi Hükümet Caddesi 2.Vakıf İş Merkezi Kat.1/101 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vilayet Binası Kat 2 39100/KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11436
Başvuruya konu ihale:
 2007/11389 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.09.13.0141/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Kırklareli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakay Temz. Kom. ve Bilg. Hizm. Turz. Gıda Tic. San. Ltd. Şti.’nin 03.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.04.2007 tarih ve 11436 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın özel sektörden alınmış iş deneyim belgesi sunduğu, ancak söz konusu belgenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığı, iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,”

 

Aynı şartnamenin 7.4 maddesinde de “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Pelin Soysa Hiz. Ltd. Şti. tarafından ihaleye Mebal Tekstil A.Ş. tarafından düzenlenmiş özel sektöre taahhüt edilen hizmete ilişkin olarak iş deneyimi sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “ Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz…

…Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin idareye sunmuş olduğu özel sektörden alınmış iş deneyiminin tevsikine ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre işe ait sözleşme, faturaları verdiği, ancak anılan Yönetmelik maddesine aykırı olarak çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini sunmadığı, söz konusu belgelerin idare tarafından yazışma yapılarak araştırıldığı anlaşılmıştır.

 

Yine Mebal Tekstil A.Ş. tarafından iş deneyim belgesi(Yüklenici İş Bitirme) düzenlendiği, ancak söz konusu firmanın bu belgeyi düzenlemesinin yukarıdaki yönetmelik hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu sözleşmenin “Sözleşme Konusu Hizmetler ve Teknik Özellikler Başlıklı  başlıklı 3 üncü maddesinde “ 3.1 Sözleşmenin konusu; tarafların hizmet talebi ve tedarikçi konularına yönelecektir. Hükümleri ve şartları belirler. İşverenin işyerine ait muhtelif hizmetler (imalat işçileri, şöförler, operatörler, montaj elemanları temizlikçiler depo görevleri vb.) için gerekli personelin pelin tarafından sağlanmasıdır.

3.2 Pelin işverence talep edilecek sayıda ve işverenin uygun göreceği çalışanı tedarik eder ve işe yerleştirir…”

 

Yine aynı sözleşmenin “Fiyatlandırma” başlıklı 4 üncü maddesinde “ İş bu sözleşme ve ekleri konusu hizmete karşılığında işveren Pelin’ in görevlendireceği bir kişi için 750,00 YTL+KDV ödeme yapacaktır. İşverenin talebi  halinde bilare talebi karşılanacaktır. İstenilen vasıflarda çalışanlar için görevleri itibariyle farklı ücret; tarafların anlaşması sonucunda belirlenir ve yukarıda belirtilen asgari değerin altında olmaz” şeklinde düzenlenmiştir(EK:8).

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “İş Deneyimi Belgeleri” başlıklı (B) bendinde; “b) Hizmet Alımları: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için bu kuruluşlar tarafından iş deneyim belgesi düzenlenecek, bu kapsama girmeyenlere gerçekleştirilen işler için deneyim belgesi düzenlenmeyecektir…

…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,…

…Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın verdiği sözleşmede bir personel için asgari bir bedelin belirlendiği, ancak sözleşmede kaç kişinin çalışacağının belirtilmediği dikkate alındığında söz konusu sözleşmeden sözleşme bedelinin tespiti mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda sunulan fatura tutarlarının toplamından; ihale üzerinde kalan firmanın söz konusu sözleşme bedelinin % 70’ inin gerçekleştirip gerçekleştirilmediğinin tespitinin yapılamamıştır.

 

Ancak, ihale üzerinde kalan firmanın iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerden iş yaptığı firma tarafından 08.04.2006 tarihinde yazılan bir yazıyla, toplam 50 kişi olmak üzere eleman istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin idareye sunmuş olduğu özel sektörden alınmış iş deneyiminin tevsikine ilişkin sözleşmenin “Fiyatlandırma” başlıklı 4 üncü maddesinde “ İş bu sözleşme ve ekleri konusu hizmete karşılığında işveren Pelin’ in görevlendireceği bir kişi için 750,00 YTL+KDV ödeme yapacaktır. İşverenin talebi  halinde bilare talebi karşılanacaktır. İstenilen vasıflarda çalışanlar için görevleri itibariyle farklı ücret; tarafların anlaşması sonucunda belirlenir ve yukarıda belirtilen asgari değerin altında olamaz” şeklinde düzenlenmiştir(.

 

Bu durumda, anılan sözleşmenin “Fiyatlandırma” başlıklı 4 üncü maddesi hükmüne göre, ihale üzerinde kalan firmanın minimum bir kişi için 750,00 YTL+KDV ödeme yapacağının düzenlendiği, işin süresinin de 01.04.2006-31.12.2006 belirlendiği hususları dikkate alındığında, sözleşme bedeli yaklaşık (750x9x50) 337.500 YTL olmaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın sunduğu 7 adet faturanın toplamının;

 

SIRA NO

FATURA TARİHİ

FATURA TUTARI

YTL                                              (KDV hariç)

1

30.04.2005

26.500,00  

2

31.05.2006

28.613,00  

3

30.06.2006

30.615,00  

4

31.07.2006

33.221,66  

5

30.08.2006

31.825,00  

6

30.09.2006

27.641,66  

7

20.10.2006

17.496,66  

TOPLAM

195.912,98   

 

Olmaktadır(EK:10). İşin süresinin 01.04.2006-31.12.2006 olduğu, ancak ihale üzerinde kalan firmanın ise sözleşmenin ekinde en son 20.10.2006 tarihli fatura sunduğu 11 ve 12 aylar için bir fatura sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu iş için kesilen faturaların toplamının yukarıda yaklaşık olarak hesaplanan sözleşme bedeline oranının; (195.912,98/337.500) % 58 olduğu anlaşılmıştır.  Bu durumda ihale üzerinde kalan firmanın söz konusu sözleşme bedelinin % 70’ ni gerçekleştiremediği anlaşılmıştır.  

 

Kaldı ki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, İş deneyim belgeleri başlıklı 42 inci maddesinde  ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin isteklilerce sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 7.4 maddesinde kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin benzer iş kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde kalan firma tarafından, iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmeden işin konusunun; işverenin işyerine ait muhtelif hizmetler için imalat işçileri, şoförler, operatörler, montaj elemanları temizlikçiler depo görevlisi gibi personelin ihale üzerinde kalan firma tarafından sağlanması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesi hükmü ve idare tarafından idari şartnamenin benzer iş tanımına ilişkin yapılan düzenleme dikkate alındığında İhale üzerinde kalan firma tarafından, iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede temizlik işi gerçekleştirilen kısma ilişkin bedelin ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında; idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ekinde sunduğu iş deneyiminin kabul edilerek teklifinin geçerli kabul edilmesinin, mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1- İhale üzerinde bırakılan firma tarafından verilen birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetveline, idare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerine ek olarak, bayram çalışması, temizlik malzemesi, %3 sözleşme gideri ve kar kalemlerinin eklendiği tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun 6.. maddesinde yer alan “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,Düzenlenir.” hükümleri getirilmiştir

 

Söz konusu firmanın, yukarıda yer alan hüküm uyarınca idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerine göre teklifini vermesi gerekmekte iken, anılan firma tarafından bayram çalışması, temizlik malzemesi, %3 sözleşme gideri ve kar kalemlerinin birim fiyat eki cetveline ekleyerek teklifini vermesi, yukarıdaki mevzuat hükmüne aykırıdır.

 

Yine Nilsem Tem. Hiz. Ltd. Şti.’ nin de idare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelini değiştirerek 4735 sayılı Kanunun 6. maddesine aykırı olarak teklifini verdiği anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi  işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin miktar ve türünün 22 kişilik malzemeli temizlik, 15 kişilik malzemesiz bakım hizmeti, 2 kişilik kalorifer yakma, 3 kişilik malzemesiz yemek pişirme ve 4 kişi danışma yönlendirme hizmeti olduğunun belirtildiği, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ise işin konusunun, temizlik malzemelerinin yüklenici firma tarafından karşılanarak ilaçlama bina, bahçe ve çevrenin temizliği ile bulaşık ve çamaşırların yıkanması, korunma ve bakım altında bulunan kişilerin bakımı ve temizliklerinin yapılması malzemesi idare tarafından karşılanmak yemek pişirme ve dağıtım sonrası hizmetlerin yapılması, ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve yakıtı idarece karşılanmak kalorifer yakılması işi olduğu hususlarına yer verildiği, tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, işe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri”ne, benzer iş tanımı kapsamında yer verilmiştir.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin IV. maddesinin “Genel Kurallar” başlıklı “E” alt maddesinde; “33- Kırklareli Dr. Fuat Umay Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Bakım Hizmetinde çalıştırılacak personel en az Lise ve Dengi Okul mezunu olacaktır. Kırklareli Huzurevi ile Kırklareli Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezinde Bakım Hizmetinde çalıştırılacak personel ise tercihen Lise ve Dengi Okul mezunları arasından seçilecektir.

Bu kuruluşlarımızda, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş Lise ve Dengi Okul Mezunlarına, brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

Ayrıca Kırklareli Huzurevinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Bakım Sertifikası sahibi olan İlkokul ve İlköğretim Okulu Mezunlarına Brüt Asgari Ücretin  % 20 (yüzde yirmi) fazlası, ikinci fıkrada sayılanlara Brüt Asgari Ücretin % 30 (yüzde otuz), Yüksekokul Mezunlarına ise Brüt Asgari Ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası ödenecektir…”  düzenlemesine yer verilmiştir

 

Öte yandan, işe ait İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde, “Çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır. Bakım ve rehabilitasyon adını almış huzurevleri ile yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakım hizmetlerinde  çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir. Bu üç tip kuruluşta, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan “ Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle, bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler…”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde; “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir…

                                    

…Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler…”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, idarelerin yaptıkları ihalelerde rekabeti sağlamakla yükümlü oldukları açıktır. Anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihalelere ihale konusu işi yapabilecek ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe sahip firmaların yeterli kabul edilmesi gerektiği de hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki hükümler uyarınca, idarelerce ihalelerde ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yönden yeterli olan, firmalar arasında rekabetin oluşturulması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42. maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, ihale konusu işin kapsamında yer alan temizlik, yemek pişirme ve dağıtım sonrası hizmetleri, ziyaretçilerin yönlendirilmesi, kalorifer yakma hizmeti ile çocuk ve yaşlı bakım hizmetinin nitelik itibariyle birbirinden bağımsız ve farklı işler olduğu, zira, idarece işe ait idari ve teknik şartnamede, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personele ilişkin olarak, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları, Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle bakım sertifikasına sahip olma niteliğine yer verildiği, bu durumda idarenin benzer iş tanımına göre, sadece temizlik işine ilişkin iş deneyim belgesi sahibi isteklilerin de bu ihaleye katılımının mümkün bulunması sonucunu doğuracağı, anılan nedenlerle de, söz konusu işlerin bir arada ihale edilerek, benzer iş tanımının yukarıda belirtildiği şekilde idarece belirlenmesinin, ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle zikredilen karara katılıyorum.

 

                                                                                                                  Hakan GÜNAL

                                                                                                                               Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul