• Karar No: 2007/UH.Z-1784
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :66
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1784
Şikayetçi:
 Çağ Turizm Temz. Güv. İlaçlama Otom. Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Hilal Mahallesi Hollanda Cad. No:38/1 Yıldızevler Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Develi Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Caddesi 38400 Develi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12694
Başvuruya konu ihale:
 2007/21757 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçe ve Mezarlıkların Temizlik, Sulama, İlaçlama, Bakım, Dikim, Çim Ekimi ve Biçimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.10.04.0168/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Develi Belediye Başkanlığı’nca 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Bahçe ve Mezarlıkların Temizlik, Sulama, İlaçlama, Bakım, Dikim, Çim Ekimi ve Biçimi” ihalesine ilişkin olarak Çağ Turizm Temz. Güv. İlaçlama Otom. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece yaklaşık maliyet hesaplamasında yanlışlık yapılmasına rağmen firmalarının teklifinin yetersiz bulunmasının uygun olmadığı,

 

            2) İhale kararının tebliğinde kamu ihale mevzuatına uyulmadığı,

 

            3) Sözleşme imzalanmasında kanunda belirtilen sürelerin dikkate alınmadığı,

 

            4) İhale üzerinde kalan firmanın yeterli iş deneyimine sahip olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, 1- Yüklenici, her ay yol ve yemek ücretini nakit olarak ödeyecektir.Yol ve yemek ücreti Pazar günleri hariç her gün kişi başı brüt 3,33 YTL/Gün yemek ve 3,72 YTL/Gün yol ücreti verecektir.Ayrıca yıl içinde kişi başına 1 yazlık 1 kışlık elbise ve 1 çift ayakkabı verilecektir.Bu yardımları idare isterse yüklenicinin istihkakından keserek işçilere nakit olarak ödeme yapılabilir.2- İhale konusu işler için 40 kişi çalıştırılacaktır.30 kişi asgari ücret, 10 kişi asgari ücretin 1,5 katı ücret alacaklardır.Yol ve yemek yardımı ayın 26 günü için ödenecektir.(Pazar günleri hariç) teklif fiyata dahildir.” ve 26.5 inci maddesinde; “İşsizlik sigortası toplam işçilik maliyetinin %2’si olacaktır.”, şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Yine işe ait teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “İşi dağıtım- toplama ve çim makinelerini taşımada 1 adet 2003 modelin üzeri pikap veya kamyonet idarenin emrine tahsis edecektir.Günlük ortalama 20 lt yakacağı düşünülen bu aracın, tamir,bakım,onarım,yedek parça,akaryakıt vb. her türlü giderleri 8,5 ay boyunca yükleniciye aittir.Aracın arızalanması halinde yerine ikame araç yüklenici tarafından temin edilecektir.”,

 

10 uncu maddesinde; “Yükleniciye tutanakla 6 ay(mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül-ekim) için teslim edilen 2 adet su arasözlerinin her türlü giderleri yükleniciye ait olup, yüklenici bu araçlar için aylık 250 YTL kira ödeyecektir.(biri 1980 model TM 150 BMC olup günde ortalama 25 lt yakıt, ikinci KARGO tipi sulama aracı için günlük ortalama 45 lt (çift vardiya olması halinde 90 lt) yakıt harcayacağı düşünülmüştür.Akaryakıt fiyat farkı verilecektir.Çim biçme makinelerinin ve misinalı tırpanların yakıt, arıza ve bakımları yükleniciye aittir.Ayrıca firma 2 adet çim biçme makinesi, 3 adet misinalı tırpan ve 1 adet ağaç kesme motoru alacaktır.Aldığı bu araçlarında yakıt, arıza ve bakımları da yükleniciye aittir.” ve,

 

Yine 11 inci maddesinde ise; “Dini ve milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde iş aksatılmayacak, parklarda ve mezarlarda bulunan idari binalar ve tuvaletler açık tutulacaktır.İşçiler 6 aylık (mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül-ekim) yoğun çalışma süresi boyunca Pazar günleri tüm gün ve hafta içi mesai yaptırılacaktır.İşçi mesaileri yemek+yol ücretine dahil edilmiştir.”

 

Şeklinde maliyete ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhale ilanının 27.02.2007 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında bu tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğine göre resmi tatil ve bayram günleri ve çalıştırılacak işçi sayısının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (resmi tatil ve bayram günleri ödenecek ilave ücret, giyim ve malzeme giderleri hariç, % 3 sözleşme gideri ile yemek ve yol ücreti dahil) 347.784,25 YTL hesaplanmıştır.

 

Yapılan hesaplamalara göre; şikayetçinin teklif bedelinin 391.622,12 YTL olduğu ve bu tutarın, asgari işçilik maliyetinin (resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret hariç) üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna karşılık idarece şikayetçi ile birlikte toplam beş firmadan teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

 

Söz konusu firmaların vermiş oldukları cevapların değerlendirilmesinde; başvuru sahibi olan Çağ Temizlik Ltd.Şti.’nin idarenin emrine tahsis edilen kamyonet, ayrıca çim biçme makinesi, misinalı tırpan ve ağaç kesme makinesi için akaryakıt bedeli koymaması, Çağrı Temizlik Şti.’nin büyük sulama aracının teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde çift vardiya çalışacağının belirtilmiş olmasına rağmen akaryakıtı 90 lt yerine 45 lt vermesi, Çağrı Nak.Temizlik Ltd.Şti’nin akaryakıt tekliflerini 6 ay için vermesi gerekirken 4 ay 20 günlük vermesi yüzünden akaryakıt hesabını hatalı yapması ve Anadolu Güç Birliği Ltd.Şti.’nin TSE ISO 9001 belgesinin olmaması ve ayrıca işçilik maliyetinin düşük ve akaryakıt hesabının eksik hesaplanması nedenlerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan yukarıda yapılan hesaplamada resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret dikkate alınmamıştır.

 

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği anlaşılmış olup, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için ödenecek fazla ücretin hesaplanabilmesi için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmesine karşın, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Ayrıca yine teknik şartnamenin anılan maddesinde 6 aylık (mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül-ekim)yoğun çalışma süresi boyunca Pazar günleri tüm gün ve hafta içi mesai yaptırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde; “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.

Saklı haklar” başlıklı 45 inci maddesinde ”Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz……

 

Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…..

 

Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

 

Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde;  Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

            Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

            Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

            Hükümleri bulunmaktadır.

 

Teknik şartname maddesinde yapılan düzenlemede kaç gün ne kadar sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilmemiştir.

 

Söz konusu düzenleme yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup, ayrıca işçilerin fazla mesailerine ilişkin belirsizlik teklif fiyatının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına  engel olacak nitelikte bulunmuştur. 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale komisyonu tarafından 02.04.2007 tarihinde karar alındığı ve anılan kararın 09.04.2007 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının isteklilere 10.04.2007 tarihinde gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir..” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            İdarece kesinleşen ihale kararının ihale kararı onaylandıktan bir gün sonrasında isteklilere gönderildiği dikkate alındığında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye 21.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet başvurusuna 25.04.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği ve bu cevabın şikayetçiye 26.04.2007 tarihinde tebliği edildiği, idarece ivedilik ve kamu yararı gözetilerek 25.04.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onayın, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı,

 

Hüküm altına alınmıştır.

 

            İncelenen ihalede şikayetçinin 21.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 25.04.2007 tarihinde idarece ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararının alındığı ve aynı yazı ile şikayet konularına da cevap verildiği, idarenin bu kararının 26.04.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, idarenin ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı şikayetçinin yasal süresi içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin 25.04.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı ve dolayısıyla idarece usulüne uygun olarak bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin “İş Deneyim Belgesi” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Onurcan Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin iş deneyim belgesinin incelenmesinde; Develi Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen belgenin tutarının 152.000,00 YTL olduğu, ancak Onurcan firmasının Ortak Girişim olarak aldığı söz konusu belgedeki hisse oranının %49 olarak belirtildiği, belge tutarının güncellenmesinde elde edilen 178.819,00 YTL bedelin %49’unun 87.621,31 YTL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan firmanın teklif bedelinin 418.740,00 YTL olduğu dikkate alındığında iş deneyim belgesi tutarının en az 125.622 YTL olması gerektiğinden hareketle iş deneyim belgesinin idari şartnamede istenilen oranı sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde bulunmuştur.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul