• Karar No: 2007/UH.Z-1785
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :68
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1785
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Gıda Otomasyon Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok No:4 İkitelli-Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İstasyon Cad. Doğan Sokak NO:13 Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12347
Başvuruya konu ihale:
 2007/9256 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 08.09.74.0207/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nce 15.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic.Aş’nin 22.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince verdikleri taahhütnamelerin ekindeki belgelerin yetersiz olduğu,

2) İdari şartnamenin 7.1.c.2. maddesini karşılamak üzere sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde şirket ortakları, yönetim kurulu ve imza yetkilisinin kim olduğunu gösterir beyanın olmadığı,

3) İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinin 3 üncü fıkrasının; “Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır” hükmünü ispatlayıcı bir ifadeye rastlanılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmalarının kanuna uygun olmadığı, idarenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru, 15.03.2007 tarihli ihalenin idarece 16.03.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılmıştır.

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale komisyon kararı ile Emiroğulları firması, idari şartnamenin 7.1.j. maddesi gereğince istenmekte olan alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesinin olmadığı, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde herhangi bir belge sunulmadığı,

 

Nur Yemek firması, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı, mali durum bildiriminin sunulmadığı, iş deneyim belgesi olarak sunulmuş olan özel kuruluştan alınmış fatura ve sözleşmelerin ihale konusu benzer iş ile örtüşmediği, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde herhangi bir belge sunulmadığı,

 

Merdan firması, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde sunulan belgelerin yetersiz olduğu,

 

Damgacıoğulları firması, alt yüklenici kullandırmayacağına dair taahhütnamesinin olmasına rağmen Büyükada Hizmet Binası için ulaşımın mümkün olmadığı durumda Büyükada’da sözleşme imzaladığı bir alt yüklenici ile bu işi gerçekleştireceğini beyan ettiği, idari şartnamenin 7.3.2.8. maddesi gereğince istenmekte olan alt yüklenici kullanacak ise alt yüklenicisinin teknik şartnamenin tarafların yükümlülükleri hükümlerinde geçen özelliklere sahip olacağına dair taahhütnameyi sunmadığı, ISO 9001-2000 Kalite belgesi yerine TSE’den alınmış ve 08-09 Şubat 2007 tarihlerinde belge yenileme tetkikinin yapıldığına ve kalite belgesini almaya hak kazandığına dair yazı olduğu, gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş. firmasının idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idare, idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesini karşılamak üzere sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde şirket ortakları, yönetim kurulu ve imza yetkilisinin kim olduğunu gösterir beyanın olmadığını, 7.2.3. maddesinin 3 üncü fıkrasının; “Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır” hükmünü ispatlayıcı bir ifadeye rastlanılmadığını tespit etmiş ve değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri arasında bu gerekçelere de yer vermiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.7. maddesinde; “İstekliler Büyükada hizmet binasının deniz aşırı olması nedeniyle her halükar ve şartta yemek ihtiyacını aksatmadan yürüteceğine ve bunu nasıl gerçekleştireceğine dair bilgi ve ekinde belgeleri de içeren noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.” hükmü, 7.3.2.10. maddesinde; “Mutfağın kullanılamaz hale geldiğinin hastane idaresince tespit edilmesi durumunda istekli hastane ve bağlı ünitelere dışarıdan yemek pişirerek ulaştırmak zorundadır. Bu konuya ve bunu nasıl gerçekleştireceğine dair bilgi ve ekinde belgeleri de içeren noter tasdikli taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2.7. maddesi gereğince; “Büyükada hizmet binasının deniz aşırı olması nedeniyle her halükar ve şartta yemek ihtiyacını aksatmadan sürdüreceğimizi, hizmeti yerinde vereceğimizi, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağımızı, kabul, beyan vetaahhüt ederiz.” şeklinde, 7.3.2.10. maddesi gereğince; “Mutfağın kullanılamaz hale geldiğinin hastane idaresince tespit edilmesi durumunda şirketimiz hastane ve bağlı ünitelere dışarıdan yemek temin edeceğini, şirketimizin İstanbul ili dahilinde günlük 8625 öğün yemek kapasiteli fabrikası mevcut olup buradan temin edeceğimizi, kabul, beyan ve taahhüt ederiz.” şeklinde taahhütname verdiği, bu taahhütnameye, taahhütlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin olarak Yuvam Tabldot firmasıyla yapmış olduğu sözleşmeyi, alt yüklenici taahhütnamesini ve kapasite raporunu eklediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin Yuvam Tabldot firmasıyla yapmış olduğu sözleşmede Yuvam firması, Merdan firmasının ihalesine girmiş olduğu İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nin Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı işi hizmetleri süresince yemeğin hastane mutfağında üretilememesi durumunda hastane ve bağlı bulunan polikliniklere yemeği temin edeceğini, Merdan firmasının almış olduğu ihalelerin noter sözleşmesinden sonra her şartta yemek işini yapacağını, yemeği her an hazır bulundurmayı ve istenildiği takdirde yemeği artırmayı veya azaltmayı kabul etmiştir.

 

Başvuru sahibi idari şartnamenin 18 inci maddesi gereğince verdiği alt yüklenici taahhütnamesinde; “Hastanenizin Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı işi ihalesine uhdemizde kaldığı takdirde yemeğin hastanenizde pişmemesi halinde yemeği bir alt yükleniciye yaptıracağımızı ve alt yüklenicimizin teknik şartnamenin “tarafların yükümlülükleri” hükümlerinde geçen özelliklere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.” şeklinde taahhütte bulunmuştur.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.6. maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden onaylı günlük en az 2.500 kapasite raporu istenmekte olup, başvuru sahibinin verdiği onaylı kapasite raporunda günlük 8.625 adet/gün tabildot yemek kapasitesi olduğu ifade edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde sunulan belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle başvuru sahibi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdare sunulan belgelerin yetersiz olduğunu ifade etmiş fakat bu belgelerin hangi açılardan yetersiz olduğunu ortaya koymamıştır. Yukarıda yapılan tespitlerde başvuru sahibinin taahhütname ekinde sunduğu belgelerin kamu ihale mevzuatına ve idari şartname hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.1.c.2. maddesinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazatesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinde, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, noter onaylı imza sirküleri belgesinde imza yetkilisinin yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. Bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında;  “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İhale ve son başvuru tarihinin yılın ilk üç ayında olduğu, başvuru sahibinin bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamadığı, iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunduğu, teklif zarfı içerisinde sunulan gelir tablosunda, C-Net Satışlar bölümünde 12.167.866,50YTL gelir elde edildiği, başvuru sahibinin 1.108.605,10YTL fiyat teklif ettiği, gelir tablosundaki tutarın toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’inden fazla olduğu ve yeterlik şartının sağlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İhaleye teklif veren diğer firmaların değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ile ilgili olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

Emiroğulları firması alt yüklenicilere iş yaptıracağına ilişkin olarak bir taahhütname ve bu işlere ait bir liste sunmamıştır. İdari şartnamenin 7.1.j ve 18 inci maddelerinde isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işler varsa bu işlerin listesinin verilmesi istenmektedir. Emiroğulları firması alt yüklenicilere iş yaptırmayı düşünmediği için böyle bir liste vermemiş olup, idarenin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesinin olmadığı şeklindeki gerekçesi yerinde bulunmamıştır.

 

Emiroğulları firması, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnameleri vermiş fakat bu taahhütlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin olarak herhangi bir belge sunmamıştır. Adı geçen firmanın bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Nur Yemek firmasının teklif mektubunda yaptığı aritmetik hatanın idari şartnamenin 32.2.3. maddesi hükmü gereğince ihale komisyonu tarafından resen düzeltilebileceği, mali durum bildirimine ilişkin olarak banka referans mektubunun sunulduğu, tespit edilmiş olup, bu değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak kamu veya özel yataklı kurumlarda (hastane veya otel gibi) verilmiş yemek hizmetleri düzenlenmiştir. Nur Yemek firmasının verdiği iş deneyime ilişkin sözleşmede işin yapıldığı yer yataklı bir kurum olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Verilen iş deneyime ilişkin belge idari şartnamenin 7.4. maddesine uygun olmasa da, idari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımı, yataklı olmayan kurumlarda iş yapanlar ihaleye katılamayacağı için ihaleye katılımı kısıtlayıcı niteliktedir.

 

Nur Yemek firması, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnameleri vermiş fakat bu taahhütlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin olarak herhangi bir belge sunmamıştır. Adı geçen firmanın bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Damgacıoğulları firması, ihale konusu hizmetin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacaklarına ilişkin olarak taahhütname vermiş fakat Büyükada Hizmet Binası için ulaşımın mümkün olmadığı durumda Büyükada’da sözleşme imzaladığı bir alt yüklenici ile bu işi gerçekleştireceğini beyan etmiş, idari şartnamenin 7.3.2.8. maddesi gereğince istenmekte olan alt yüklenici kullanacak ise alt yüklenicisinin teknik şartnamenin tarafların yükümlülükleri hükümlerinde geçen özelliklere sahip olacağına dair taahhütnameyi sunmamış idari şartnamenin 7.3.2.8. maddesine aykırı davranmıştır. İdari şartnamenin 7.3.3.1. maddesi ile kalite kuruluşları tarafından verilmiş ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan ISO 9001-2000 kalite belgesi istenmektedir. Damgacıoğulları firması, ISO 9001-2000 Kalite belgesi yerine TSE’den alınmış ve 08-09 Şubat 2007 tarihlerinde belge yenileme tetkikinin yapıldığına ve kalite belgesini almaya hak kazandığına dair yazıyı sunmuş olup, idari şartnamenin 7.3.3.1. maddesine aykırı davranmıştır. Adı geçen isteklinin bu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı tespit edildiği için idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle idarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul