• Karar No: 2007/UH.Z-1787
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :70
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1787
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ayvalık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mustafa Kemal Paşa Mah. Sefa Mevkii No:1 10400 Ayvalık/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12379
Başvuruya konu ihale:
 2007/14253 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Hastane Bilgi Otomasyon Sisteminin Çalıştırılması Bakımı Onarımı ve 32 eleman ile Bilgi Sistemi İşletmeciliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.09.80.0027/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ayvalık Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Hastane Bilgi Otomasyon Sisteminin Çalıştırılması Bakımı Onarımı ve 32 eleman ile Bilgi Sistemi İşletmeciliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari ve teknik şartnamede, resmi tatil günlerinin sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmediği, ancak ihale konusu işin sürekli olması ve ihale konusu işin yapılması için öngörülen süre dikkate alındığında, toplam 27 gün resmi ve dini tatilin olduğu,

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının belirtilmediği,

            3) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin kapsamının mevcut otomasyon sisteminin geliştirilmesi, bakım onarım ve 32 veri giriş elemanı ile hizmet alımı olarak tanımlandığı, teknik şartnamede ise HBYS alımına yönelik yazılım ve donanım olarak belirtildiği, dolayısıyla anılan ihalede ne istenildiğinin anlaşılamadığı,

           

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde, “ihale konusu hizmetin adı: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı”,

 

(c) bendinde, “(Fiziki) miktarı ve türü: 24 Aylık Hastanemiz Mevcut Bilgi Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, Bakım, Onarımı ve 32 Veri Giriş Eleman ile Hizmet Alımı 01.04.2007-31.03.2009 tarihleri arasında”,

 

(e) bendinde, “Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: Hastane Otomasyonu ve Bilgi Sistemine Destek, Bilgisayar Kullanımı, Donanımı, Yazılım, Bakım, Eğitim ve Onarım İşi. (32 Kişi İle)”,

 

26.3 maddesinde, “Ayrıca, giyecek istihkakı 2 takım (1 takım yazlık ve 1 takım kışlık) olarak verilecektir. Yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve bu bedel maaş bordrolarında gösterilecektir. (Aylık 26 gün, günlük kişi başına 1,60-YTL). İşçiler hastanede yemek yiyeceklerdir ve yükleniciye ayrıca yemek bedeli ödenmeyecektir.”,

 

İhale ilan metninin 2 nci maddesi (a) bendinde, “24 Aylık Hastanemiz Bilgi Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi Bakımı Onarımı ve 32 Eleman İle Bilgi Sistemi İşletmeciliği Hizmet Alımı”,

 

Düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.1 maddesinin, “sunulan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenmesi, gelir kaçaklarının önlenmesi, kaynakların doğru yönlendirilmesi, hastane yönetimine stratejik kararlar vermek üzere bilgi sağlanması amacı ile, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde kullanılacak olan bilgisayar yazılımı temel gereklerini kapsamaktadır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Bu Kanunun uygulanmasında; Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesi (H) bendinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) alt bendinde: “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. ...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde, ihale konusu işin adı her ne kadar “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı” olarak belirtilmiş ise de (e) bendinde, “Hastane Otomasyonu ve Bilgi Sistemine Destek, Bilgisayar Kullanımı, Donanımı, Yazılım, Bakım, Eğitim ve Onarım İşi. (32 Kişi İle)” şeklinde ihale konusu işin detaylandırıldığı, teknik şartnamenin 1.1 maddesinden de anlaşılacağı üzere ihale konusu işte asıl unsurun “yazılım” işi olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin tek başına personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak algılanmaması gerektiği, anılan ihalede 8 firma tarafından ihale dokümanı satın alındığı, 7 istekli tarafından teklif verildiği, teklif sunan isteklilerce ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olarak algılanmadığı, hatta ihaleye teklif veren isteklilerden hiç birinin bu hususlarla ilgili idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idarece ihale konusu işin yaklaşık maliyeti hesaplanırken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi (d) bendi uyarınca, piyasadan proforma fatura yoluyla fiyat edinildiği ve edinilen fiyatların ortalamasının yaklaşık maliyet olarak alındığı, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri ve ihale üzerinde bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği, yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlere yer verilmediği, dolayısıyla ihale konusu işin yaklaşık maliyetine bakarak bu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğunu söylemenin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle, anılan Kanun ve Tebliğde yer alan düzenleme uyarınca ihale konusu hizmet işinin sadece personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmadığı, asıl işin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi için yazılım, donanım ve bakım-onarım işi olduğu, dolayısıyla ihale dokümanında dini ve resmi bayramlarda çalışacak işçi sayısı ve çalışılacak gün sayısı ile sigorta risk prim oranının belirtilmemesinin mevzuata uygun olduğu düşünülmektedir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul