• Karar No: 2007/UH.Z-1788
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :72
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1788
Şikayetçi:
 Öz-Tat Yemek Fabrikası ve Gıda Toptancılığı-Rukiye YARAR, Bahçeşehir Mahallesi Polisevi Üzeri Öz-Aş Apt. Kat.2 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Akdağmadeni Devlet Hastanesi YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13096
Başvuruya konu ihale:
 2006/171315 İKN|li “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 08.10.34.0078/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Akdağmadeni Devlet Hastanesi tarafından 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak 04.05.2007 tarih ve 13096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, imzasız olan başvuru dilekçesinin üzerinde Öz-Tat Yemek Fabrikası ve Gıda Toptancılığı-Rukiye YARAR kaşesi bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesinin Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı ihalesine istekli olarak teklif verildiği, 25.12.2006 tarihli ihale kararı ile ihalenin firmaları uhdesinde kaldığının tebliğ edildiği, ancak bu tarihten itibaren sözleşmeye davet edilmeleri gerekirken, herhangi bir yazı tebliğ edilmeden ve bilgilendirilmeden ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edildiğinin gayri resmi olarak öğrenildiği, 4734 sayılı Kanunun 17/a maddesi uygulanarak geçici teminatlarının nakde çevrildiği ve tüm bu işlemler yapılırken taraflarına herhangi bir tebligat yapılmadığı, ihaleyi alan firmanın sahibinin İl Genel Meclisi Başkanı olmasının buna sebep olduğu, sadece yemek değil, hastanenin temizlik güvenlik vb. ihalelerinin hepsini almasının tesadüf olup olmadığı, Başhekim ve komisyon üyelerinin tayin edilmekle tehdit edildiği, ihaleyi alan firmanın kaç yıldır hastanenin ihalelerini aldığı, ihalenin 14.580,00.-YTL daha fazla fiyata ihale edilerek devlet hazinesinin zarara uğratıldığı, Hastane Başhekimi, Müdür, Müdür Yardımcısı, komisyon üyelerinin mevzuatı uygulamadığı ve yolsuzluk yaptıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu,  şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş,  tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 15.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul