• Karar No: 2007/UH.Z-1789
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :73
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1789
Şikayetçi:
 Özer-Ay Temz. Güv. Turz. Bilgisayar Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Milli Kuvvetler Cad. Birlik Apt. No:38/2 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası Arka Giriş 3. Kat Yenişehir/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11971
Başvuruya konu ihale:
 2007/16947 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.05.2007 tarih ve 08.09.61.G014/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özer-Ay Temz. Güv. Turz. Bilgisayar Sağ. Hizm. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2007 tarih ve 11971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Üzerinde ihale kalan ortak girişimin sunduğu iş bitirme ve iş durum belgelerinin tutarlarına KDV ve asgari ücret fiyat farkları dahil edilerek alınmış belgeler olduğundan bu tutarların 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yasal keşif artışları olmadığından geçersiz olduğu, yine iş ortaklarından Almas firmasının vermiş olduğu iş bitirme belgesi ile ilgili olarak Temsan A.Ş. ile yapmış olduğu sözleşmede yıl içerisinde işçi eksilmesine gidildiği, bu durumda sözleşme miktarında eksilme olduğu halde iş bitirme belgesinde eksilme yapılmadığı ve bu ihalede kullanıldığı, ayrıca iş deneyim belgelerinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl alınmış olması gerektiğinden bu yönden de iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğu,

            2) Her iki iş ortağının da sunduğu kalite sistem belgelerinin TÜRKAK teyit yazısının bulunmadığı ve ilk ilan/davet tarihinden veya ihale/ son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olma şartına uygun olmadığı,

            3) İş ortaklarından Onur Temizlik firmasının iş hacmini gösteren belgelerdeki değerlerinin kriterlere uygun olmadığı,

            4) İdarece alınan ivedilik kararının mevzuata uygun olmadığı, işin eksiksiz biçimde devam ettiği, ivedilik kararı için bir zorunluluk bulunmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; iş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde de; kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            Bu çerçevede; üzerinde ihale kalan firmanın iş deneyimine ilişkin sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

            Pilot Ortak Almas firmasının EÜAŞ’a bağlı bir ortaklık olan TEMSAN A.Ş.’ye yaptığı işe ait iş deneyim Belgesi ibraz ettiği, belge tutarının KDV hariç 88.521,02 YTL(Güncellenmiş tutar-104.163,54 YTL) ve sözleşme tarihinin 28.03.2005 ve genel temizlik işine ait olduğu,

 

            Özel ortak Onur-Tem firmasının ise Vali Aydın ARSLAN YİBO Müdürlüğü’ne yaptığı işe ait iş deneyim belgesi ibraz ettiği, belge tutarının KDV hariç 79.361,64 YTL ve sözleşme tarihinin 20.01.2006, temizlik ve yemek işine ait olduğu,

 

            tespit edilmiştir. Sunulan iş deneyim belgelerinin ilan tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde gerçekleştirildiği, benzer iş tanımına uygun olduğu, ancak pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin % 70’ini karşılamadığı tespit edilmiş olup, iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

 

  Şikayetçinin iş deneyim belgesine ilişkin diğer iddiaları soyut nitelikte olup, bu iddialara ilişkin herhangi bir yazılı delil sunulmadığından dosya üzerinden inceleme imkanı bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Pilot ortak tarafından sunulan kalite yönetim sistem belgesinin TÜRKAK teyit yazısının bulunmadığı ancak, noter onaylı olarak sunulan belge üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının bulunduğu, Türk Akreditasyon Kurumu internet sitesinden yapılan araştırmada belgeyi düzenleyen Sistemer Uluslararası Belgelendirme ve Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti.2nin akredite kuruluşlardan olduğu tespit edilmiş olup, anılan belge için yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne göre TÜRKAK teyidi  gerekmediği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde; bu kapsamda sunulan belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

            Pilot ortak tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının incelenmesinden, şartnamede belirtilen oranları karşıladığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdarece ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle alınan ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararı, şikayete konu ihalenin sürecinin 27.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-968.1 sayılı Kurul Kararı ile durdurulduğundan hukuki sonuç doğurmadığı, ayrıca yine Kurul’un 27.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1465 sayılı Kararı ile de anılan kararın mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

          Şikayete konu ihalenin Kamu İhale Kurulu’nun 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1772 sayılı Kararıyla iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul