• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1790
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :75
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1790
Şikayetçi:
 30.04.2007 tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediye Başkanlığı Beyoğlu /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 1-2006/196245İ.K.N.’li-2007 Yılı Ocak Ayında Uygulanmak Üzere Beyoğlu İlçesinde Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması ve Nakledilmesi İşi 2-2007/12591.K.N.’li-2007 Yılı Şubat, Mart, Nisan Aylarında Uygulanmak Üzere Beyoğlu İlçesinde Katı Atıkların (Çöplerin) ve Molozların Toplanması ve Nakledilmesi İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.10.01.0158/2007-25 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Başkanlık istemine konu olan ve Beyoğlu Belediyesince  28.12.2006 tarihinde yapılan bir aylık, 06.02.2007 tarihinde üç aylık süreli ihalelerin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldığı,

           

            Dosyada bulunan belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Belirtilen hususun gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık bildiriminde özetle; 26.04.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan haber yazısında, Kamu İhale Kurumunun Beyoğlu Belediyesinin 2007 yılı çöp toplama ihalesini şartnameye ihaleye katılımı zorlaştırıcı düzenlemeler konulduğu için iptal ettiği, ancak Beyoğlu Belediyesinin söz konusu işin önce 1 aylık kısmını, daha sonra da 3 aylık kısmını davet yöntemiyle ihale ederek aynı firmaya verdiği iddiaları  yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için aranacak koşullar;

“a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.şeklinde düzenlenmiştir.

            Başkanlık istemine konu olan ve 28.12.2006 tarihinde yapılan bir aylık, 06.02.2007 tarihinde üç aylık süreli 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihalelere ilişkin olarak kamu ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu yolunda somut ve ciddi nitelikte bir iddia bulunmadığından, başvuru dilekçesinde ileri sürülen hususlara ilişkin olarak anılan koşulların oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul