• Karar No: 2007/UH.Z-1854
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :43
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1854
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Yerköy Devlet Hastanesi, Hastane Caddesi 66900 Yerköy/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/175571 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.09.30.0201/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yerköy Devlet Hastanesi nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 19.04.2007 tarihli Başkanlık İstemine konu dilekçede, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

            Yapılan incelemede; Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık istemine konu yazılı başvuruda  özetle; Abide İnş. Taah. Hay. Gıda Tic. San. Ltd.Şti.-Mehmet Arslan’ın Yozgat Sigorta İl Müdürlüğünde 1008625 işyeri sicil numarası ile sosyal güvenlik prim borcu ve Sorgun Vergi Dairesinde ortak girişim vergi numarasında borcu bulunmasına rağmen, Yerköy Devlet Hastanesi tarafından yapılan 2006/175571 İKN’li ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, sözleşmenin iptal edilerek sözkonusu firmanın yasaklanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            19.04.2007 tarihli Başkanlık İstemine ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            22.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, Abide Tem. İnş. Taah. Gıda. Tar. Ür. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair beyanını ortaya koyan yazılı taahhütnameyi teklifiyle birlikte sunduğu, 22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Abide Tem. İnş. Taah. Gıda. Tar. Ür. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ay-Tem Med. İnş. Taş. Tur. Dan. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerine bırakıldığı, idarece ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağı olan Abide Tem. İnş. Taah. Gıda. Tar. Ür. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edildiği, bunun üzerine adı geçen firmanın ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 27.12.2006 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin olarak Sorgun Vergi Dairesinden alınan 27.12.2006 tarih ve 4864 sayılı yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünden alınan e-Borcu yoktur belgesini sunduğu görülmüştür. İhale konusu işe ait sözleşme 28.12.2006 tarihinde imzalanmıştır.

 

Ayrıca idarece gönderilen bilgi ve belgeler içerisinde; sözkonusu firmanın 22.12.2006 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin Yozgat Sigorta İl Müdürlüğünden sözleşmenin imzalanmasından sonra alınan 26.04.2007 tarih ve 15239 sayılı yazının, 22.12.2006 tarihi itibariyle 0010107952 vergi numarasında vergi borcu olmadığına ilişkin Sorgun Vergi Dairesinden sözleşmenin imzalanmasından sonra alınan 27.04.2007 tarih ve 1713 sayılı yazının  bulunduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurumunun 08.05.2007 ve 11.05.2007 tarihli yazıları ile Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğünden; 22.12.2006 tarihi itibariyle Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ürün. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin kesinleşmiş vergi borcu bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenilmiştir.

 

İlgili Vergi Dairesinin 09.05.2007 tarih ve 1940 sayılı cevabi yazısı ile 11.05.2007 tarih ve 1973 sayılı cevabi yazılarının  incelenmesinden; ihale tarihi olan 22.12.2006 tarihinde, bireysel olarak Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ürün. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin kesinleşmiş borcu bulunmamakla birlikte, Abide Temizlik Limited - Uzel Limited Şirketi ortak girişiminin 22.12.2006 tarihi itibariyle vergi borcu bulunduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Kurumunun 27.04.2007 ve 08.05.2007 tarihli yazıları ile Yozgat İl Sigorta Müdürlüğünden, Abide Tem. İnş. Taah. Gıda. Tar. Ür. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenmiştir.

 

Yozgat İl Sigorta Müdürlüğünün 03.05.2007 tarih ve 016126 sayılı cevabi yazısı ile 08.05.2007 tarih ve 016825 sayılı cevabi yazılarının incelenmesinden; Abide İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile Uz –El Limited Şirketi ortak girişiminin 1008625.066 sayılı dosyasında 20.12.2006 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu, 27.02.2007 tarihi itibariyle borcun tahsil edildiği, sözkonusu firmanın ortak olduğu işyerinden dolayı 22.12.2006 tarihinde prim borcu bulunduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’’ başlığı altında,

            (c) bendinde, “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.’’,

(d) bendinde ise “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde;

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;


c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,


İstekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

Ortak girişimlerde söz konusu taahhütname ile belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

            ” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin ihaleye iştirak etmemesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; “Ortak Girişim “İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları’’,

 

4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde Ortak Girişimler başlığı altında, “…İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere …’’ “…İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yarine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları..belirtilir.’’ düzenlemeleri doğrultusunda,

 

İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ya da vergi borcunun  kaynağı Abide Tem. İnş. Ltd. Şti.- Uz-El Ltd. Şti. ortak girişimine ait olsa dahi söz konusu borçtan her iki Şirket de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağından, Abide Limited Şirketi tarafından ihaleye iştirak edilmemesi gerektiği, sözkonusu firmanın ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu ve sözleşme imzalanmadan önce anılan istekli tarafından sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 27.12.2006 tarihine ilişkin olduğu anlaşıldığından, bu firmanın pilot ortağı olduğu ortak girişim ile sözleşme imzalanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Abide Tem. İnş. Taah. Gıda. Tar. Ür. Sağ. Med. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ihalelere katılmaktan yasaklanması gerektiği iddiasına ilişkin olarak; 4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin incelenmesi ile sınırlı olduğundan, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınıp alınmamasına ilişkin olarak idarelerce tesis edilen işlemlerin Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul