• Karar No: 2007/UH.Z-1855
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :44
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1855
Şikayetçi:
 Yöndemli Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Cd. Özdamar Sk.Yeni Ap No:1/8 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Fertek Yolu Üzeri 1/1 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13450
Başvuruya konu ihale:
 2007/26961 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.10.60.0168/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yöndemli Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.04.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.05.2007 tarih ve 13450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvururu dilekçesinde özetle; İdarece kendilerinden aşırı düşük teklif kapsamında teklif bileşenlerinin açıklamasının istendiği ve firmalarının teklif bileşenlerinin tamamını belgeleriyle ispatlamak suretiyle açıkladıkları ancak buna karşılık idarece açıklamalarının yerinde görülmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (1.80 YTL) olarak hesaplanacaktır.Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26(yirmialtı) gün esas alınacaktır.Resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalışan personele, yapılan çalışma karşılığında izin verilecektir.” ve 26.5 inci maddesinde de “Personelin iş kazaları ile meslek hasatlıkları sigortası prim oranı %1,5 (birnoktabeş) olarak tespit edilmiştir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Yine teknik şartnamenin “Çalıştırılacak Personelin Sayısı ve Vardiyaları” başlıklı (A) bölümünde; “..Çalışma yerleri hastane idaresi tarafından belirlenecektir.Haftalık çalışma saati 45 olup, resmi ve dini bayram günleri yapılacak çalışma karşılığında izin verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.”

 

İhale ilanının 09.03.2007 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında bu tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğine göre resmi tatil ve bayram günleri ve çalıştırılacak işçi sayısının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Halbuki, Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.


 

16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca yukarıda yer verilen Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, ihale dokümanında yapılan resmi ve dini bayram günleri yapılacak çalışma karşılığında izin verilecektir düzenlemesinden anlaşılması gerekenin söz konusu günlerde personel çalıştırılması olmasından hareketle, çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin bir belirleme yapılmadığından anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu ve ayrıca idarece öngörülen düzenlemede iş artışı kapsamında kabul edilmek suretiyle hareket edildiği, ancak ihalede götürü bedel teklif verilmesi gerektiğinin belirlendiği, iş artışının ise birim fiyat teklif alınan ihaleler için geçerli bulunduğu hususları dikkate alındığında, söz konusu fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerekmektedir.

 

Bunun yanında, ihale dokümanında sözleşme süresince resmi tatil ve bayram günü sayısı ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmemesi ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği göz önünde bulundurulduğunda, mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin net olarak hesaplanması mümkün görülmemiştir.

   

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul