• Karar No: 2007/UH.Z-1856
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :46
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1856
Şikayetçi:
 Ora Elektronik Kimya İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. Gazi Caddesi No:97/B SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Belediye Başkanlığı Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. No:139 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14137
Başvuruya konu ihale:
 2007/28011 İhale Kayıt Numaralı “Cadde-Sokak -Kapı Numarası Yapımı ve Montajı İle Eskilerinin Sökülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.10.95.G012/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Belediyesi Başkanlığı tarafından 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde-Sokak -Kapı Numarası Yapımı ve Montajı İle Eskilerinin Sökülmesi” ihalesine ilişkin olarak Ora Elektronik Kimya İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarih ve 14137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

             Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece ihalenin T.G.S. Trafik Güvenlik Sistemleri Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığının bildirildiği, ihale konusu işin piyasada ortalama bir oranı olduğu ve ihale üzerinde bırakılan firmanın vermiş olduğu fiyatın bu oranın altında olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelle söz konusu işi yapabilmesinin mümkün bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibi tarafından 24.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 26.04.2007 tarihinde şikayete cevap verdiği, başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararın 26.04.2007 tarihinde tebellüğ edilmesine rağmen onbeş günlük Kuruma başvuru süresi geçtikten sonra 15.05.2007   tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

            1-İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

            2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul