• Karar No: 2007/UH.Z-1857
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :47
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1857
Şikayetçi:
 Emir Şanlı Temz. İnş. Gıda Özel Güv. Sis. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Akbank Arkası Tatlı Sokak Özgür Apt. Nu:1-b ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç bor işletme Müdürlüğü, 10441 Bigadiç/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14469
Başvuruya konu ihale:
 2007/15049 İhale Kayıt Numaralı “Forklift Operatörü Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.11.16.0177/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü tarafından 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Forklift Operatörü Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emir Şanlı Temz. İnş. Gıda Özel Güv. Sis. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.05.2007 tarih ve 14469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 04.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanının herhangi bir yerinde teklif edilecek birim fiyatın çalışacak olan 21 kişi toplamı için mi, yoksa 1 kişi için mi verileceğine dair hüküm bulunmadığı, tekliflerinin re’sen yapılan düzeltmeyi kabul etmedikleri için değerlendirme dışı bırakıldığı,

            2) İhale dokümanının ihaleye katılan diğer firmanın iş deneyim belgesine göre düzenlendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 04.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul