En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1861
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :51
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1861
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu : 68 /ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mahallesi Esenler Cad. 6. Sokak Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13970
Başvuruya konu ihale:
 2007/8281 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.10.87.0163/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi kararı ile 04.04.2007 tarihinde iptal edildiği ancak, idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğinden ihalenin idarece iptal edilmesi işleminden dolayı  mağdur oldukları, iptal kararının mevzuata uygun bulunmadığı zira, idari şartnamenin 13 üncü maddesindeki düzenleme sebebiyle  teklifi oluşturan kalemlerin tereddütsüz oluşturulabileceği, ihalenin iptaline ilişkin olarak verilen 04.04.2007 tarihli işlemin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

Başvuru konusu 12.03.2007 tarihli ihalede, ihale yetkilisince 04.04.2007 tarihli karar ile, “12/03/2007 Tarihinde yapılan 2007/8281 ihale kayıt numaralı Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik Hizmeti Açık ihalesinin Teknik Şartnamesinde Dezenfeksiyon Hizmetleri ve malzemelerinin tanımlanmamış olması, tahmini bedel için alanların tanımlanmamış olması, farklı iş ve sorumluluklara farklı ücret tanımlanmamış olması gerekçeleri ile Tek Tem Sosyal Hizmetleri Turizm İnş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve SGT Güvenlik Sis. Temizlik Nak. Makine İnş. Teknik Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının şikayet başvurularındaki hususların  da tekrar değerlendirilmesi gerektiği” gerekçesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine istinaden iptal edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrası ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 75 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idarenin ihaleyi iptal sebeplerinin objektif olması gerektiği (Ör: Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi ) izahtan varestedir.

 

Şikayetçi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısı içeriğinde idarece İdarece hazırlanan teknik şartnamede, Dezenfeksiyon Hizmetlerinin tanımlanmamış olması ileride telafisi mümkün olmayacak hastalık ve enfeksiyonlara sebebiyet verebileceği, kalifiye personelin asgari ücretle piyasa koşullarında temin edilmesinin güç olması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması başlığı altında 75. maddesine istinaden” ihale yetkilisince ihale iptal edildiği ifade edilmiştir.

 

İdarece onaylanarak Kuruma gönderilen belgelerin incelenmesinden; ihale konusu işin “hastane ve hastaneye bağlı semt polikliniklerinin, 150 kişi ile, malzeme ve ilaçlama dahil genel temizlik” işi olduğu, işin süresinin 09.04.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasını kapsadığı, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri anlaşılmıştır.

            İncelenen ihaleye verilen 23 tekliften 14 adedi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve tekliflerini oluşturan önemli kalemlerden toplamının işçilik, sözleşme giderleri, giyim bedeli ve ilaçlama hizmetleri ve temizlik hizmetinde kullanılan sarf malzeme
giderlerinin ekli proforma faturaları ve hesapların istenmesine karar verilmiştir.

Burhan inş. Taah. Ve tic. Itd. Sti., Muka Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.,
On-İs inş. Taah. Elekt. Elektronik Tıbbi Malz. Paz. Temiz Gıda Mak. Bakım Onarım Taksi San. VeTic. Ltd. Sti., Mehmet Can- Ok İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Sti. tekliflerine ilişkin olarak yazılı açıklamalarını getirmediklerinden  ve teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Haktok İnş. Taah. Eğitim Turizm Sağlık His. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi asgari maliyetin altında olduğundan, ORPAŞ Tem. Paz. Taah. Mum. San. Ve Tic. AŞ.&Süper Vizör inşaat Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif açıklamasında asgari işçilik maliyetini 8 (sekiz) ay üzerinden hesapladığından dolayı teklifleri  değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Özgürtem Top Tem. Ltd. Sti. Teklif açıklaması ekinde proforma faturalar ve teklifini oluşturan kalemleri tevsik eden belgeler (ilaçlama, personel kıyafet bedeli, temizlik malzemeleri listesi) eksik olduğundan , Kaya-Tem İnş. Gıda Nak. Tem. İlaçlama Yemek İşleri San. Tic. Ltd. Şti. teklif dosyasında teklif bileşenlerinden ilaçlama bedeli ile ilgili herhangi bir gider öngörmediğinden dolayı teklifleri değerlendirme  dışı bırakılmıştır.

 

           İhale komisyonunca yazılı açıklamaların değerlendirilmesi aşamasında 8 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kalan geçerli teklifler arasında en düşük teklifi veren EDESSA Yemekhanecilik San. Tic. A.Ş. (şikayetçi) üzerinde bırakıldığı, Barış Sağlık Tem. ve Dağıtım Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ne ait en düşük ikinci teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak kabul edildiği görülmüştür.

           

            03.03.2007 tarihinde ihale dokümanını satın alan Tektem Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından (15 günlük yasal şikayet süresi aşılarak) yapılan 26.03.2007 tarihli şikayet başvurusunda ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemelerden dolayı teklif veremedikleri, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerinden giyim bedeline dair düzenlemenin giyeceklerin niteliklerinin belirlenmemesi sebebiyle yetersiz olduğu, ödemelere ilişkin olarak teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu, işçilerin izin, rapor vb. sebeplerle işe gelmemesi halinde yerine yüklenici firmanın aynı vasıflara haiz  işçi  çalıştırma zorunluluğunun öngörüldüğü idari şartname düzenlemesinin teklif verilmesinde tereddüt oluşturduğu iddialarının öne sürüldüğü,

        

         12.03.2007 tarihinde ihale dokümanını satın alan STG Güv. Ltd. Şti. tarafından (15  günlük yasal şikayet süresinin 14 üncü ) yapılan  26.03.2007 tarihli şikayet başvurusunda ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemelerden dolayı teklif veremedikleri, değişik vasıfta personele aynı ücretin uygulanmasının mümkün olmaması sebebiyle bu konudaki şartname düzenlemesinin uygun olmadığı, ilaçlama maliyetinin hesaplanabilmesi için gereken verilerin ihale dokümanında yer almadığı iddialarının öne sürüldüğü,

 

           görülmüştür.

 

           İdarece iptal gerekçesi olarak “……Tek Tem Sosyal Hizmetleri Turizm İnş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve SGT Güvenlik Sis. Temizlik Nak. Makine İnş. Teknik Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının şikayet başvurularındaki hususların  da tekrar değerlendirilmesi gerektiği” hususunun da göz önüne alınması üzerine adı geçen şikayetçilerin başvuru dilekçelerinde yer alan ve teklif verememelerine dayanak olarak gösterilen düzenlemelerin incelenmesi sonucunda;

 

            Tektem Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusunda;

 

- Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerinden giyim bedeline dair düzenlemenin giyeceklerin niteliklerinin belirlenmemesi sebebiyle yetersiz olduğu iddia edilmiş ise de; ancak iddia edilenin aksine teknik şartnamenin 1.7 inci maddesinde; Firma elemanları, hastane idaresinin belirleyeceği l takım kışlık, l takım yazlık iş kıyafetlerin sağlanması müteahhit firmaya ait olacaktır. Tıbbi atık giysisi ve tulum istenilen yer almakta olup Tıbbi Atık yönetmeliğine uygun kıyafet olacaktır. Ayrıca, firma elemanlarına 1 çift sabo tipi  terlik sağlanacaktır. Firma elemanları hiçbir şekilde kirli, yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir, hizmetin sunumu sırasında zarar gören (çamaşır suyu lekesi, yırtılma, vs.) kıyafetler firma tarafından yenilenecektir. İş kıyafetlerinin temizliği ve yıkanması firmaya ait olacaktır. Kıyafetlerin arkasında yüklenici firmanın ismi yazılı olacaktır. Temizlik personeli saç ve bıyık uzatamayacak, sakal bulunduramayacaktır, her gün muntazaman traş olacaktır.  düzenlemesinin  yapıldığı,

          

- Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinin 6.8 inci alt bendinde yer verilen;"Firma hak edişini ister alsın ister hukuki ve cezai v.b. sebeplerden ötürü almamış olsa bile personelin maaş ve her türlü özlük vecibelerini yasal sürelerinde yerine getirmek zorundadır." düzenlemesinin işçilerin yaptıkları iş karşılığında almaları gereken ücretin zamanında ödenmesini sağlamaya yönelik olup, isteklilerin tekliflerini hazırlamalarına engel teşkil etmediği, teklif tutarının hazırlanmasında tereddüt yaratmadığı,

 

- İdari Şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı VI ncı maddesinde yapılan; "Yüklenici çalıştıracağı işçilerin izin,rapor v.b. sebeplerle işe gelmemesi durumunda işçilerin yerine aynı vasıflara haiz işçi istihdam etmek mecburiyetindedir.Aksi takdirde hak edişinden düşülecek ve cezai işlem uygulanacaktır." düzenleme ile  İdare tarafından doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığının anlaşılması gerektiği, kaldı ki doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmadığı bu itibarla, ihale konusu işin 150 personel ile yürütülmesinin esas olduğu, doğum, ölüm, yıllık izin ve raporlu olma nedenleriyle ücretin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düşünülmesinin mümkün olmayacağı anlaşıldığından isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüt yaratmadığı,

 

STG Güv. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusunda;

 

- “Değişik vasıfta personele aynı ücretin uygulanmasının mümkün olmaması sebebiyle bu konudaki şartname düzenlemesinin uygun olmadığı” iddia edilmiş ise de, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Ücret: Çalışan personele asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır, asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici;Çalıştıracağı her 50 kişiye l kişi olacak şekilde toplam 4 kişi, Ev Ekonomisi,Otelcilik turizm yüksek okulu, Hemşirelik yüksek okulu, Sağlık idaresi yüksek okulu vb. okul mezunu ekip sorumlusu ve ayrıca l kişi firma sorumlusu çalıştıracaktır.Ekip sorumlusu (4 kişi) ve firma sorumlusu(l kişi) 150 kişinin içinde olacaktır .Bu 5 kişinin ücretleri asgari ücretten teklif fiyata eklenecektir.” düzenlemesinin yapıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet “ başlıklı 9 uncu maddesinde yer alanVasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” hükmü gereğince de Ev Ekonomisi,Otelcilik turizm yüksek okulu, Hemşirelik yüksek okulu, Sağlık idaresi yüksek okulu vb. okul mezunu ekip sorumlusuna ödenecek ücretin asgari ücret olduğuna idarece takdir yetkisi çerçevesinde karar verilebileceğinin anlaşılması gerektiği,

- “ilaçlama maliyetinin hesaplanabilmesi için gereken verilerin ihale dokümanında yer almadığı “ iddia edilmiş ise de; İdari Şartnamenin 3.22 nci maddesinde; Hastanemiz ve bağlı olan polikliniklerin, kapalı alanlarında ilaçlama ayda bir yapılacak ve şikâyet
durumunda haber verilmesini takiben 24 saat içinde istenilen bölge tekrar ilaçlanacaktır. İlaçlama işi Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir;yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılması gerekmektedir.”
 düzenlemesi ile  idari şartnamenin 13. maddesinde yapılan ; "13.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.   İstekli,  işin yapılacağı yeri ve  çevresini gezmekle;  işyerinin  şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına,   işinin    gerçekleştirilebilmesi    için    yapılması    gerekli    çalışmaların    ve    kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

3.21.    İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve / veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

3.22.    Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir." düzenleme çerçevesinde bulunduğu, bu düzenlemeler gereğince isteklilerce işin yapılacağı yerin görülerek, temizlik ve ilaçlama yapılacak mekanlarda haşerelere karşı kullanılacak ilaç miktarı hesaplanabileceğinden, ihale dokümanında ilgili dezenfeksiyon hizmetleri ve malzemelerinin tanımlanmamış olmasının tekliflerin verilmesini etkilemeyeceği kaldı ki, aşırı düşük teklif açıklaması yapan 14 istekliden sadece Özgürtem Top Tem. Ltd. Şti. (Teklif açıklaması ekinde proforma faturalar ve teklifini oluşturan kalemleri tevsik eden belgeler “ilaçlama, personel kıyafet bedeli, temizlik malzemeleri listesi” eksik olduğundan) ile Kaya-Tem İnş. Gıda Nak. Tem. İlaçlama Yem. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. (teklif dosyasında teklif bileşenlerinden ilaçlama bedeli ile ilgili herhangi bir gider öngörmediğinden) ne ait tekliflerin değerlendirme  dışı bırakıldığı, adı geçen isteklilere ait tekliflerin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teklif tutarlarından yüksek olduğu,

 

anlaşıldığından, söz konusu ihale dokümanına ilişkin olarak şikayet dilekçelerinde yer alan ve ihale yetkilisince iptal kararına gerekçe olarak gösterilen yukarıdaki iddiaları ile yapılan değerlendirmeler çerçevesinde  ihale yetkilisince “12/03/2007 Tarihinde yapılan 2007/8281 ihale kayıt numaralı Malzeme ve İlaçlama Dahil Genel Temizlik Hizmeti Açık ihalesinin Teknik Şartnamesinde Dezenfeksiyon Hizmetleri ve malzemelerinin tanımlanmamış olması, tahmini bedel için alanların tanımlanmamış olması, farklı iş ve sorumluluklara farklı ücret tanımlanmamış olması gerekçeleri ile Tek Tem Sosyal Hizmetleri Turizm İnş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve SGT Güvenlik Sis. Temizlik Nak. Makine İnş. Teknik Servis Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının şikayet başvurularındaki hususların  da tekrar değerlendirilmesi gerektiği” gerekçesi ile  04.04.2007 tarihli ihalenin iptaline ilişkin  kararın mevzuata uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi kararı ile 04.04.2007 tarihinde iptal edildiği ancak, idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından iptal işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul