• Karar No: 2007/UH.Z-1865
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :56
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1865
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Camişerif Mah. 5238 Sok. No:8 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15083
Başvuruya konu ihale:
 2006/188564 İKN|li “Hazır Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.11.60.0167/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15083 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 02.05.2007 tarihinde elden tebliğ edilen 26.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı yazısında, tekliflerinde 2006 yılına ait bilançoların sunulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, yasa gereği, şirket bilançolarının yıl sonunu takiben hazırlanmakta ve kesinleşmesini müteakip vergi dairelerince veya yeminli mali müşavirlerce onaylandığı, ancak bilançoların kesinleşme tarihi ne olursa olsun, vergi daireleri veya mali müşavirlerce inceleme ve onaylama işlemlerinin 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında yapıldığı ve söz konusu ihalenin 2 Nisan 2007 Pazartesi günü yapılmış olması nedeniyle 2006 yılı bilançolarının onaylattırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle tekliflerinde 2005 yılına ait bilançoların sunulduğu, idari şartnamenin 32.1.2 nci maddesinin (b) bendinde isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin verilen süre içinde tamamlanmasının hükme bağlandığı, bu nedenle bilançolarında bir tereddüt oluşmuş ise, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesinin mümkün olduğu, idareye yaptıkları başvuruya idarenin cevabında, ihale dışı bırakılma gerekçelerinin sadece 2005 bilançosu olmadığı, 2006 yılı yerine 2005 yılı gelir tablosunun sunulduğu, idari şartnamenin 7.2.2 ile 7.2.3 üncü maddelerine göre bilanço ve gelir tablosu verilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca düzeltme işleminin belgenin taşıması gereken asli unsurlar dışındaki hususlar için söz konusu olacağından şikayetlerinin uygun bulunmadığının belirtildiği, açıklanan nedenlerle, bilançolarının henüz onaylanmamış olduğundan verilemediği, 2006 yılına ait bilanço verilemediği ve bu yıla ait gelir tablosunun tek başına sunulmasının anlamsız olacağı düşünüldüğünden, 2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulduğu, şirketlerinin insiyatifinde olmayan bir husustan ötürü değerlendirme dışı bırakılmaları sonucunda mağduriyetlerinin söz konusu olduğu, ayrıca tekliflerinin ihale üzerinde bırakılan firmadan daha düşük olduğu, bu nedenle ihale kararının iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde;

“İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur.

…….

 İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler.”  düzenlemesi ile,

 

İdari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde,

“İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

……

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale tarihinin 02.04.2007 olduğu, başvuru sahibi tarafından 2005 yılına ait bilanço ile 2005 yılına ait gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür.

           

            Ayrıca, başvuru sahibi tarafından başvuru dilekçesinde ihalenin tarihinin 02.04.2007 tarihi olduğu belirtilip, bu nedenle 2006 yılına ait söz konusu belgelerin sunulamadığı belirtilmiş ise de, ihaleye katılan 9 (dokuz) istekliden 6’sının (altı) 2006 yılına ait gelir tablosu ile bilançosunu sunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde;

              “Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak  öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

            “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihinin 02.04.2007 tarihi olduğundan, anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ve ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, isteklilerce 2006 yılına ait bilanço veya eşdeğer belgeler ile 2006 yılına ait  iş hacmini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul