En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1866
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :57
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1866
Şikayetçi:
 İnce Tasarım Mimarlık Bürosu, Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat. 5 No:509 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Gazibey Mah. Nur Cad.Vakıflar İşhanı No:189 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14120
Başvuruya konu ihale:
 2007/37853 İKN|li “Siirt İli, Baykan İlçesi, Ziyaret Beldesi, Veysel Karani Külliyesinde yaptırılacak otel, misafirhane, ticaret merkezi, çok amaçlı salon, kurban kesim yeri ve umumi helanın statik,mekanik ve elektrik projeleri ve zemin etüdü hizmet alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.10.94.0167/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Siirt İli, Baykan İlçesi, Ziyaret Beldesi, Veysel Karani Külliyesinde yaptırılacak otel, misafirhane, ticaret merkezi, çok amaçlı salon, kurban kesim yeri ve umumi helanın statik,mekanik ve elektrik projeleri ve zemin etüdü hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak İnce Tasarım Mimarlık Bürosu’nun 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14120 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Anahtar teknik personele ait diplomaların idari şartnamede istenilmemesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilmeyeceği belirtilmiş olsa dahi, idareye ibraz ettikleri diplomaların fotokopilerinin ihale öncesinde sundukları diploma asıllarına istinaden aslı gibidir şeklinde ibraz edilmesi gerektiği, anahtar teknik personele ait meslek odası üye kayıt belgelerinin asıllarının teklifleri ile sunulmasına rağmen, diploma gerekçe gösterilerek elenmelerinin uygun olmadığı,

2) Anahtar teknik personele ait sigorta girişlerinin 14.04.2007 tarihinde internet üzerinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile yapılmış olmasına rağmen, ihaleyi yapan kurum personeli tarafından sorgulama işleminin yapılmadığı, anahtar teknik personele ilişkin SSK girişleri internet üzerinden yapıldığı ve sonucunun yazıcıdan çıktı olarak alındığından bu belgenin aslının zaten kendisi olduğu, ilgili kurumun eğer ihtiyaç duyarsa internet ortamından sigorta kurumunun sitesinden kendilerini ve çalışanlarını sorgulayarak bunun doğruluğunu teyit edebileceği, bu nedenle elenmelerinin uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 inci maddesi ile ihale ilanının ayni başlıklı 4.3.2 inci maddesinde;

 

Sıra No

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

1

Mimar

En az 5 yıl deneyimli

1

2

İnşaat Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

3

Elektrik Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

4

Makine Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli

1

 

“Bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Özel sektöre geçen iş deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ile personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin verilmesi sorunludur. Bu niteliklere sahip gerçek isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimin ise gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak önerilen personellere ilişkin sunulan meslek odası üye kayıt belgeleri incelendiğinde idare tarafından aranılan 5 yıl deneyim şartını sağladığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler”  başlıklı 43 üncü maddesinde;  “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.”

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresinin en fazla beş yıl olarak öngörüleceği, bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak önerdiği personellere ilişkin sunulan meslek odası üye kayıt belgeleri incelendiğinde, söz konusu personellerin istenilen 5 yıl deneyim şartını sağladığı anlaşılmıştır. Bu nedenle diploma asıllarının sunulmadığı gerekçe gösterilerek başvuru  sahibinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak önerilen personellerin kendi bünyesinde bulunduğu hususunun, internet üzerinden alınmış ilgili personellerin ihale tarihinden önce işe alındığını gösteren “Tekrar İşe Giriş Bildirgesi” ile tevsik edildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu belgenin internet çıktısı olduğu  anlaşıldığından, belgenin aslının sunulmadığı gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhüt edilen bir proje hizmeti işine ait olduğu ve iş deneyim belgesi ekinde tevsik edici nitelikte belgeleri yer almadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetler için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgelerin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

            Sonuç olarak, ihale komisyonu tarafından belirtilen gerekçelerle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı belirtilmiş ise de, başvuru sahibine ait iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhüt edilen bir işe ait olduğu ve iş deneyimini tevsik edici nitelikte belgelerin sunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin değerlendirme dışı  bırakılması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale komisyonunca yapılan mevzuata aykırı işlemler ihalenin sonucuna etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul