• Karar No: 2007/UH.Z-1868
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :59
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1868
Şikayetçi:
 Tutku Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi No:4-6 K.3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi, Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi No:5 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13084
Başvuruya konu ihale:
 2007/35723 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.10.33.0102/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tutku Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.05.2007 tarih ve 13084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Teknik şartnamenin “Çalışan Sayısı ve Hizmetin Şekli” başlıklı 2.B.c maddesinde; “hafat sonu ve özel tatil günlerinde de Fakülte yönetiminin belirlediği sayıda elemen çalıştırılacak, özel güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlüdür” denildiği, ayrıca “yüklenici istenilen sayıda elemanı hafta sonu, resmi tatil günleri, bayram ve diğer günlerde istenilen vardiya düzeninde çalıştırılacaktır” düzenlemesi bulunduğu, ancak Kamu İhale Tebliğine göre “işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik  personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır” hükmü bulunduğu, ihale şartnamesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

2)İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine istinaden yemek bedeli yükleniciye aittir” düzenlemesi bulunduğu, ancak bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığı, bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “8 ay 9 kişilik özel güvenlik hizmet alımı” olarak tanımlandığı,

 

            Hafta sonu, bayram ve resmi tatil günleri ile ilgili olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.B.a maddesinde; “…yüklenici firma koruma ve güvenlik hizmetini haftanın 7 günü 24 saat vermekle yükümlüdür” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 2.B.c maddesinde; “Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de Fakülte yönetiminin belirlediği sayıda eleman çalıştırılacak, özel güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlüdür” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 10.bb maddesinde; “yüklenici istenilen sayıda elamanı hafta sonu, resmi tatil günleri, bayram ve diğer günlerde istenilen vardiya düzeninde çalıştırılacaktır” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII.G maddesinde; “işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır” hükmü yer almakta olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede anılan Tebliğ hükümlerine uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “çalışan personelin yol bedeli, giyim bedeli, malzemelerin amortisman bedeli ve Özel Güvenlik Mali Yükümlülük Sigortası yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine istinaden yemek bedeli yükleniciye aittir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Çalışanların yiyeceği ve içeceği başlıklı 41 inci maddesinde; “Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelinin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak bu sağlama işi, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.

Yüklenicinin işyerinde yiyecek ve içecek satım ve temininden doğan her türlü hukuksal mükellefiyet ve sorumluluk, kendisine aittir. Yüklenici, kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı satım ve teminden de müteselsilen sorumludur”  hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi idari şartnamede yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.10 uncu maddesinde; “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir”    hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yol ve yemek bedelinin isteklilerce karşılanacağı yönünde düzenleme yapılmış, ancak anılan Tebliğ hükmünde belirtildiği üzere yemeğin kaç gün üzerinden verileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğundan, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul