• Karar No: 2007/UH.Z-1869
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :60
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1869
Şikayetçi:
 Ercan Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Çevreyolu Matim İş Merkezi A Blok Kat.6 No:27-29 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi, Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi No:5 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14177
Başvuruya konu ihale:
 2007/35723 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.11.01.0102/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Eğitim Fakültesi’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ercan Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 23.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.05.2007 tarih ve 14177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale kararının ihale komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmesinde zaruret olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin asgari teklif sınırının altında kaldığı, kendilerinin sunduğu teklif fiyatın altında kalan bütün tekliflerin zorunlu giderleri karşılayamayacağı, ihale komisyonunun sehven yanıldığı, özel güvenlik hizmetinin 7 gün 24 saat aralıksız verileceği için resmi ve dini bayram günleri ile resmi tatil günleri için 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret hesaplanması gerektiği, işin süresi boyunca 11,5 gün resmi tatil günü bulunduğu, dolayısıyla toplam tatil gününün 11,5x8 personel=92 gün olduğu, toplam işçilik maliyetinin 65.815,97YTL olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen firmanın teklif fiyatının bu tutarın altında olduğu, çalışanların yol, yemek ve giyim bedeli ile malzemelerin amortisman bedeli ve mali sorumluluk sigortası eklendiğinde kendi teklif fiyatlarının altında geçerli teklif kalmayacağı, şartnamede öngörülen maliyetleri hesaba katmayan tekliflerin ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalede 10 istekli doküman satın alınmış olup, 13.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 istekli teklif vermiştir. İhale komisyonu 13.04.2007 tarihli kararında aşırı düşük fiyat sorgulaması yapmadan ihalenin 61.650,00YTL teklif fiyat ile en düşük fiyat teklifi veren MSG Özel Güv. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu ileri sürmektedir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin miktarı ve türünün “8 ay 9 kişi ile Özel Güvenlik Hizmet Alımı” olarak, 3 üncü maddesinde “ihale tarihinin 13.04.2007” olarak belirtildiği,

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;  “Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri üzerinden, özel güvenlik şefi asgari ücretin en az % 30 fazlası, özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin en az %20 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir. Çalışan personelin yol bedeli, giyim bedeli, malzemelerin amortisman bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir. Hizmet İşleri genel Şartnamesinin 41 inci maddesine istinaden yemek bedeli yükleniciye aittir” düzenlemesi, 26.5 inci maddesinde; “iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 tir” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 48.1 inci maddesinde; “fiyat farkı verilmeyecektir” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin “01.05.2007-31.12.2007 tarihleri arasında olduğu…” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alınarak Kurum işçilik modülünde yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti 63.225,23YTL olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tutara, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde maliyet bileşeni olarak sayılan mali sorumluluk sigortası bedeli dahil değildir. Dolayısıyla asgari işçilik maliyeti ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatından yüksek bulunmakta olup, ihale komisyonunca alınan ihalenin, asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren istekli üzerinde bırakılmasına yönelik kararda mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)İhaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “8 ay 9 kişilik özel güvenlik hizmet alımı” olarak tanımlandığı,

 

            Hafta sonu, bayram ve resmi tatil günleri ile ilgili olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.B.a maddesinde; “…yüklenici firma koruma ve güvenlik hizmetini haftanın 7 günü 24 saat vermekle yükümlüdür” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 2.B.c maddesinde; “Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de Fakülte yönetiminin belirlediği sayıda eleman çalıştırılacak, özel güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlüdür” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin 10.bb maddesinde; “yüklenici istenilen sayıda elamanı hafta sonu, resmi tatil günleri, bayram ve diğer günlerde istenilen vardiya düzeninde çalıştırılacaktır” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII.G maddesinde; “işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır” hükmü yer almakta olup, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede anılan Tebliğ hükümlerine uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

            2)İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “çalışan personelin yol bedeli, giyim bedeli, malzemelerin amortisman bedeli ve Özel Güvenlik Mali Yükümlülük Sigortası yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine istinaden yemek bedeli yükleniciye aittir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Çalışanların yiyeceği ve içeceği başlıklı 41 inci maddesinde; “Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelinin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak bu sağlama işi, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.

Yüklenicinin işyerinde yiyecek ve içecek satım ve temininden doğan her türlü hukuksal mükellefiyet ve sorumluluk, kendisine aittir. Yüklenici, kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı satım ve teminden de müteselsilen sorumludur”  hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.10 uncu maddesinde; “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir”    hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yol ve yemek bedelinin isteklilerce karşılanacağı yönünde düzenleme yapılmış, ancak anılan Tebliğ hükmünde belirtildiği üzere yemeğin kaç gün üzerinden verileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla düzenlemenin teklif hazırlanmasını etkileyici nitelikte olduğu değerlendirildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir. Ancak başvuru hakkında daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle Kamu İhale Kurulunca  04.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1868 sayılı karar verildiğinden bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul