En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1871
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :62
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1871
Şikayetçi:
 Av. Levent Kanat Selay Peyzaj İnş. Turizm Güvenlik San. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Cihan Sokak No 12/15 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,İstanbul Yolu Üzeri 06110 Akköprü Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 1361
Başvuruya konu ihale:
 2006/155598 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Ağaçlandırma Sahasının Bakım ve Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.05.2007 tarih ve 08.11.19.0102/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Ağaçlandırma Sahasının Bakım ve Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Av. Levent Kanat, Selay Peyzaj İnş. Turizm Güvenlik San. Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 16.05.2007 tarih ve 1361 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; aynı isteklinin 15.02.2007 tarih ve 5256 sayı ile Kurum evrak kayıtlarına giren Av. Levent Kanat imzalı başvurusu üzerine 26.02.2007 tarih ve UHZ-717 sayılı Kamu İhale Kararı alındığından, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Ankara 15. İdare Mahkemesince alınan 16.04.2007 tarih ve E:2007/1275, K:2007/327 sayılı kararda; Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan “92 adet Park ve 14 adet Ağaçlandırma Alanı Bakım ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesinin” iptal edilmesi üzerine 25.12.2006 tarih ve 2421 sayılı  geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki idari işlemin iptal edilmesinin istendiği, ancak davacının Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmadan dava açma yolunu kullandığı, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde “itirazen şikayet dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu başvuru yoludur” hükmü, 57 nci maddesinde “şikayetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir” hükmü bulunduğu, bu hükümler uyarınca Kamu İhale Kurulunca bir karar alınmadan dava açılmasına olanak bulunmadığı, idari merci tecavüzü nedeniyle işin esasının incelenmesinin olanaklı olmadığı, dava dilekçesinin itirazen şikayet mercii olan Kamu İhale Kurumuna tevdiine
   Oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir.

 

Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesine verilen 21.03.2007 tarihli dava dilekçesinde özetle; Altındağ Belediye Başkanlığı’nca 07.12.2006 tarihinde yapılan “92 adet Park ve 14 adet Ağaçlandırma Alanı Bakım ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesinin” iptal edilmesi üzerine bu ihaleden dolayı yatırılan geçici teminatın gelir kaydedildiği, buna gerekçe olarak şirket ortağı olan Selmin Alagöz’ün ihaleden önce 20 gün süreyle Altındağ Belediyesinde çalışmasının gösterildiği, gerekçe olarak 2531 sayılı Kanundan bahsedildiği, 2531 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilemeyeceği, Selmin Alagöz’ün 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesin de belirtildiği haliyle Altındağ Belediyesinde ihale yetkilisi olarak çalışmadığı, ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamına girmediği, Selmin Alagöz’le ilgili herhangi bir yasaklılık bulunmadığından ihaleye verilen teklifin 4734 sayılı Kanun düzenlemesine uygun olduğu, bu nedenle ihalenin Selmin Alagöz’ün Belediyede çalışması nedeniyle iptal edilemeyeceği, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden de iptal edilmesi imkanının bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptaline dair ihale komisyonu kararının iptal edilerek tekliflerinin geçerli kabul edilmesi ve değerlendirmeye alınması gerektiği, davalı Belediyenin ihalenin iptaline dair işleminin hukuki açıdan sakat olduğu, ihalenin iptalinin somut koşulları oluşmadan keyfi işlem tesis edildiği, ihalenin iptalinin hukuken kabul edilebilir gerekçelerinin bulunmadığı, bu nedenle teminat mektubu mahiyetindeki geçici teminatın kendilerine iadesi gerektiği, geçici teminatın gelir kaydedilmesine dair idari işlemin sebep, amaç ve şekil açısından sakat olduğu, bu idari işlemin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Hukuk Danışmanlığı’nın 16.05.2007 tarih ve 1361 sayılı yazısı ve eki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.04.2007 tarih ve E:2007/1275, K:2007/327 sayılı kararı ve Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesine verilen 21.03.2007 tarihli dava dilekçesinin incelenmesi neticesinde;

 

Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2006/155598 ihale kayıt numaralı “92 adet Park ve 14 adet Ağaçlandırma Alanı Bakım ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesinin” 26.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ilan edildiği, ihalenin 07.12.2006 tarihinde yapıldığı, Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif vermek suretiyle katıldığı, ihalenin 14.12.2006 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile iptal edildiği, iptal kararının 15.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, ihale komisyon kararında; ihaleye 3 teklif verildiği, ihaleye teklif veren Dikey İnş. Taah. Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu bir kısım belgenin uygun olmadığı, Selay Peyz. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından Selmin Alagöz’ün 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve 2531 sayılı Kanun uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede geçerli tek teklif olarak Makrosan Peyzaj Tem. İnş. Asf. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kaldığı ve ancak ihalede geçerli tek teklif kalmasından dolayı rekabet koşullarının oluşmaması ve teklif fiyatlar arasında fark olması gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, kesinleşen ihale kararının 18.12.2006 tarihinde başvuru sahibi istekliye elden tebliğ edildiği, Selmin Alagöz’ün, Selay Peyz. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nde %99 hisseye sahip olduğu, Selmin Alagöz’ün Altındağ Belediyesi’nde 16.03.2006 tarihi ile 03.04.2006 tarihi arasında  Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünde görev yaptığı, idareye verdiği 18.12.2006 tarihli dilekçe ile geçici teminatının iadesini istediği, İdarece 25.12.2006 tarih ve 2421 sayılı yazı ile geçici teminatın verilmeyeceğinin bildirildiği, Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 29.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğunun beyan edildiği, İdarenin şikayete ilişkin bir karar almadığı, Başvuru sahibinin idarenin 30 günlük yasal süresi içerisinde karar almaması üzerine takip eden 15 gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreden sonra 15.02.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 15.02.2007 tarih ve 5256 sayı ile Kurum evrak kayıtlarına giren Av. Levent Kanat imzalı başvuru dilekçesinde; Selay Peyzaj İnş. Tur. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’nin %99 hissesine sahip ortağı Selmin Alagöz’ün ihaleyi yapan Altındağ Belediyesinde 20 gün çalışmasından dolayı ihale dışı bırakıldıkları, ihalenin iptal edildiği, idarece yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi işlemi tesis edildiği, yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesinin ve ihalenin iptalinin mevzuata uygun olmadığı, teklifleri geçerli olduğundan ihalenin iptali kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İtirazen şikayet dilekçesi üzerine alınan 26.02.2007 tarih ve UHZ-717 sayılı Kamu İhale Kararında; başvurunun süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına
   Oybirliği ile karar verilmiş olup, bu kararın başvuru sahibinin müvekkili Av. Levent Kanat’a 07.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 22.03.2007 tarihinde geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik idari işlemin iptali konusunda E:2007/1275 Esas nolu dosya ile dava açtığı, dava dilekçesinde Kuruma başvurudan ve bu başvuru üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 26.02.2007 tarih ve UHZ-717 karardan bahsedilmediği, anılan Kararın iptali için değil idarenin geçici teminatın gelir kaydedilmesi yönündeki idari işleminin iptali için dava açıldığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 15.02.2007 tarih ve 5256 sayı ile Kurum evrak kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine 26.02.2007 tarih ve UHZ-717 sayılı Kamu İhale Kurul Kararı alındığı anlaşıldığından başvuru hakkında yeniden karar alınmasına imkan bulunmamaktadır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul