En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1873
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :64
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1873
Şikayetçi:
 Çağan Güvenlik Temizlik İnş. Sos. Hizm. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti., Bozkurt Mahallesi Çankırı Caddesi 45/400 Ulus ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Polatlı Belediye Başkanlığı, Adnan Menderes Cad. 20 06900 Polatlı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12124
Başvuruya konu ihale:
 2007/15159 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Taşıma, El ve Makine ile Cadde ve Sokakların Süpürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.09.59.G017/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Polatlı Belediye Başkanlığı’nca 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama, Taşıma, El ve Makine İle Cadde ve Sokakların Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak Çağan Güvenlik Temizlik İnş. Sos. Hizm. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2007 tarih ve 12124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

29.05.2007 tarih ve 08.09.59.G017/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İsteklilerden 5 yıl deneyimli anahtar teknik personel istendiği ancak bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olmasının şart koşulduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğu,

            2)İdarece istenen ISO 14001:2004 kalite sistem belgesinin istenmesinin doğru olmadığı,

            3)İdari şartnamenin 7.4.3 kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında istenen belgelerin TSE ve Uluslar arası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan, Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca Akredite Edilmiş Belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunluluğunun öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

4)İdari şartnamenin 7.4.3 kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış K1 yetki belgesi istendiği, daha sonra yayınlanan zeyilname ile K1’e ilavaten C1, C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinin de ihaleye katılımda kabul edileceğinin ilan edildiği istenen bu belgelerin ihale edilen işle alakalı olmadığı, bu belgelerin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde; “isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet çevre mühendisi (5 yıl deneyimli) anahtar teknik personel olacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca istenecek anahtar teknik personelin, ihale konusu iş ile ilgili olması ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi kaydıyla idarenin takdir yetkisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde anılan hüküm uyarınca Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Süpürülmesi işinde anahtar teknik personel olarak 1 adet çevre mühendisi istenmesi ve ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

   2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde;

“İstekli aşağıda yazılı belgeleri sunacaktır.

a)……………
            b) ISO 14001:2004 Kalite Sistem Belgesi”
düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin 7.3. maddesinde de ISO 14001:2004 belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Anılan belge Çevre Yönetimi Sistem Belgesi olup bu belgenin istenmesinde yukarıda belirtilen yönetmelik hükmüne herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Ancak; idare tarafından 12.03.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamede, “…idari şartnamenin 4.3.4. “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında,

c)bendinde belirtilen K1 yetki belgesine ilaveten C1, C2, L1, L2, R1 ve  R2 yetki belgeleri de ihaleye katılımda kabul edilecektir

d)bendinde belirtilen TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ihaleye katılımda istenmeyecektir”  ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/C numaralı maddesinde “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığı altında “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

           Dolayısıyla, ihale ilanında TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve K1 Yetki Belgesinin  ihaleye katılımda istenilmesi nedeniyle, söz konusu yeterlik kriterlerine ilişkin yapılan düzenlemenin ancak ilânının yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilnameyle bir değişikliğe gidilmesinin 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

   3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İhale İlanının Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı 4.3.4. maddesinde;   “İstekli aşağıda yazılı belgeleri sunacaktır.

a)ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi (Kapsamı Kent İçi Temizlik Faaliyetleri ve Çöp Toplama)
b)ISO 14001:2004 Kalite Sistem Belgesi(Kapsamı Kent İçi Temizlik Faaliyetleri ve Çöp Toplama)
c)K1 Yetki Belgesi (TC Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden Alınmış)
d)TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

     Belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Uluslararası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan, Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

            Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyrulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir” düzenlemesi yer almaktadır. Aynı yönde İdari Şartnamede de düzenleme bulunduğu tespit edilmiştir.


            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

  Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir….” hükmü yer almaktadır.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinde, “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir” hükmü mevcuttur.

 

Bununla birlikte gerek idari şartname gerekse ihale ilanında ihale konusu hizmete ilişkin

belgelerin, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Uluslararası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan, Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunluluğu gereğince anılan belgelerin hem TSE belgelendirme kuruluşu tarafından hem de  Uluslararası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi şeklindeki düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İncelenen ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde;

“İstekli aşağıda yazılı belgeleri sunacaktır.

a)……………
            b)……………

c)K1 Yetki Belgesi (Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden Alınmış)” düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin 7.3. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdare tarafından 12.03.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamede, “…idari şartnamenin 4.3.4. “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında c) bendinde belirtilen K1 yetki belgesine ilaveten C1, C2, L1, L2, R1 ve  R2 yetki belgeleri de ihaleye katılımda kabul edilecektir”  ifadesine yer verilmiştir.

 

           Tarafları farklı ancak iddia konusu aynı olan Kamu İhale Kurulu’nun 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-613 sayılı Uyuşmazlık Kararında aşağıdaki tespitler yapılmıştır: “a) Başvuru sahibinin K1 belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerine Kuruma yazdığı 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu faaliyet için taşıma yetki belgesi alınmasının gerekli olduğu, C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı öz mal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir (Ek-9).

Söz konusu görüş yazısı uyarınca ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında C2, L1 veya L2 yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi öz malı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında sadece K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır...”

 

Söz konusu emsal karar uyarınca, başvuru konusu ihaleye katılımda idarece yeterlik kriteri olarak sadece K1 yetki belgesi istenmesinin ihaleye katılımı daraltıcı ve mevzuata aykırı olduğu, zeyilname ile  belirtilen K1 yetki belgesine ilaveten C1, C2, L1, L2, R1 ve  R2 yetki belgelerinin de ihaleye katılımda kabul edileceğinin belirtildiği ve bu şekilde idari şartnamedeki sınırlayıcı düzenleme değiştirilmiş ise de; ihale ilanında K1 Yetki Belgesinin  ihaleye katılımda istenilmesi nedeniyle, söz konusu yeterlik kriterlerine ilişkin yapılan düzenlemenin ancak ilânının yayımlanmasını takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile yapılabileceği, düzeltme ilanı yayımlanmaksızın zeyilnameyle bir değişikliğe gidilmesinin 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul