• Karar No: 2007/UH.Z-1874
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :65
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1874
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizm. Tur.İnş. Gıda San. Ltd. Şti., Menekşe 2 Sokak Nu:18/9 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dumlupınar Bulvarı Kampus/ ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12399
Başvuruya konu ihale:
 2007/7894 İhale Kayıt Numaralı “Akd.Üniv.Hast.-Tıp Fakültesi ve Diğer Birimler Temizlik Hizmeti (2007 Yılı Son 8 Ay ve 2008 Yılı )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

31.05.2007 tarih ve 08.09.84.0097/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akd.Üniv.Hast.-Tıp Fakültesi ve Diğer Birimler Temizlik Hizmeti (2007 Yılı Son 8 Ay ve 2008 Yılı ) ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizm. Tur.İnş. Gıda San. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12399 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve raporda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartname ve Teknik Şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışılacak sürenin ihale konusu işin yapılacağı 01.05.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 10 gün ve 2008 yılı için 12 gün olduğu şeklindeki düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin hatalı olduğu zira; 01.05.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 11,5 takvim günü ve 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ise 13,5 takvim günü resmi ve dini bayram günü bulunduğu, dolayısıyla İdari ve Teknik Şartnamelerde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesinde yeterliğe ilişkin belge olarak “personel eğitim taahhütnamesi” istendiği, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde idarelerin isteklilerden yeterlik kriteri olarak isteyebileceği belgelerin açıkça düzenlendiği, idarenin bunun dışında istekliler için yeterlik kriteri ihdas edemeyeceği, dolayısıyla İdari Şartnamedeki bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52.3. maddesinde “Yüklenici işçilere ücretlerini, saymanlık ödemesine bağlı kalmaksızın, yasal süresi içerisinde ödemekle zorunludur. Ancak yüklenici saymanlıktan istihkakını aldıktan sonra 2 iş günü içinde ödeme yapmadığı tespit edilirse günlük 1.000-YTL ceza kesilir” düzenlemesine yer verildiği, bunun işçi ile yüklenici arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde olduğu; 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde gününde ödenmeyen işçi alacakları için getirilmiş olan hükme rağmen idare lehine cezai şart getirilmesinin hukuka aykırı olduğu,

 

4) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 56.7. maddesinde; “Hastalık, mazeret ve sıhhi izin vb. nedenlerle ihale konusu hizmet görevlilerinin işe gelmemesi halinde, çalıştırılan toplam işçi sayısının altında olmayacaktır” düzenlemesi ile Teknik Şartnamenin “Hastanelerde Çalıştırılacak Olan Personel Sayısı İşçilerin Özellikleri ile Her İşçiden İstenecek Olan Evrak Listesi” başlıklı maddesinde; “Yıllık izinler mevzuat çerçevesinde olup yükleniciler sorumludur. Haftalık çalışma saati 45 saat olup bir fiil 527 kişi çalışır durumda olacaktır. Yıllık izin, evlilik izni, rapor ve benzeri izinlerini kullandıklarında yerine yenisini koymak zorundadır” düzenlemesine yer verildiği, bunun 4857 sayılı Kanun çerçevesinde izin kullanan personelin yerine yeni bir personel istihdamı sonucunu doğurduğu ve bu personele de ücret ödenmesinin zorunlu olması karşısında yükleniciye ek bir mali külfet getirdiği, sözkonusu düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

5) Teknik Şartnamede; “Eğitim uzmanı (1 kişi), Temizlik hizmetleri ve hijyen ile ilgili en az dört yıllık lisans mezunu en az iki yıl deneyimli eğitim verme yeteneğine sahip kişi olmalıdır” düzenlemesine yer verildiği ancak eğitim uzmanında aranan şartlara ilişkin bilgilere Kamu İhale Bülteninde yer verilmediği,

 

 6) İhale dokümanında işin adının temizlik hizmeti olduğu belirtilmesine ve yemek ve yemekhane hizmetlerine ilişkin bir hükme yer verilmemesine (yemekhane temizliği dışında) rağmen; Teknik Şartnamenin “Personelin Dış Görünüşü” başlığı altında 20 adet aşçıya 40 takım aşçı kıyafetinin ve 48 mutfak hizmetlisine 96 takım kıyafetin yüklenici firma tarafından temin edileceğine ilişkin düzenlemenin firmalarınca anlaşılamadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde; ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “Bir kişinin haftada 45 saat çalışması ve toplam 613 kişi ile yapılacak olan temizlik hizmeti” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Hastane temizlik hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecek olup, bunun dışındaki işler kabul edilmeyecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İdari Şartnamenin 49.2. maddesinden; işin 01.05.2007-31.12.2008 tarihleri arasında yapılacağı,

 

anlaşılmıştır.

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlığı altında yer alan 26.3.4. maddesinde; “Bu şartnamenin 56.19. maddesinde belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma bedeli” nin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 56.19 maddesinde; “56.19. Yüklenici; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sözleşme hükümlerine göre işçi çalıştırmasının zorunluluk olması ve idarenin talebi halinde bu zorunluluğa uyarak işçi çalıştırmak ve çalışanların ücretlerini 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre ödemekle yükümlüdür. Fiilen çalışılan günlerin toplamı 2007 yılı için 2250 yevmiye, 2008 yılı için 2700 yevmiyenin karşılığı idarece karşılanacaktır, bu yevmiye sayısına ulaşılmaması halinde ise çalışılmayan süreye ilişkin yevmiye tutarı son istihkakından kesilecek, belirlenen yevmiye sayısının aşılması halinde 4857 sayılı İş Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenleme yapmıştır.

 

İdarece, ihale konusu işin yapılacağı yere göre (Tıp Fakültesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi ve Bağlı Birimleri) iki ayrı Teknik Şartname düzenlediği görülmüştür.

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İle İlgili Teknik Şartnamenin “Not” bölümünde ise; “2007 yılında toplam 10 gün olan resmi tatillerde 2250 fazla mesai yapılacaktır.

2008 yılında toplam 12 gün olan resmi tatillerde 2700 fazla mesai yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin dördüncü sırasında “İdari Şartnamenin 26.3.4. Mad. Bel. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Bedeli” şeklinde tanımlanan ücret kalemine ilişkin olarak 4950 yevmiye üzerinden teklif verilmesi öngörülmüştür.

 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ve İdari şartnamede, vasıflı işçi sayısı 35, vasıfsız işçi sayısı 578 olarak öngörülmüş, vasıflı işçiye asgari ücretin % 38 fazlası verileceği düzenlenmiştir.

 

Dolayısıyla ihale konusu hizmetin ifası için gerekli görülen personele ödenecek ücretin, personelin pozisyonuna göre 2 ayrı gruba göre belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise; “…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

….

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla; teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi ve çalıştırılması öngörülen toplam işçi sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla bulunacak gün sayısına göre ödenecek ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; 4857 Sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.3 üncü maddesine göre; aylık ücreti, asgari ücretin (%) fazlası olan personele ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması karşılığında ödenecek  ücretin, aylık ücretine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Birim Fiyat Teklif Cetveline göre toplam 4950 tatil günü çalışılacağı anlaşılmakla birlikte, 613 personelden kaçının asgari ücretten (%) fazla ücret ödenecek vasıflı personel olduğu da anlaşılamamaktadır.

 

Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülen asgari ücretin (%) fazlası ücret ödenecek personele ödenecek ücretin hesap edilebilmesi için, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin vardiya programı ve vardiyalarda çalışacak farklı ücret gruplarında olan personel  sayısının ayrı ayrı  belirtilmesi, yahut, idarece anılan tatil günlerinde uygulanacak vardiya programı dikkate alınarak bu günlerde çalıştırılması öngörülen personel, ücret gruplarına göre tasnif edilerek her bir ücret gurubunda yer alan personelin resmi tatil günlerinde kaç gün çalışacağının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısı ile  çalışılacak gün sayısının idari şartnamede belirtilmemesi, ayrıca çalışacak personelin ücret gruplarına göre tasnif edilerek her bir ücret grubunda yer alan personelin kaç gün çalışacağının belirtilmesi gerekirken, idari şartname ve teknik şartnamede “2007 yılı için 2250 yevmiye, 2008 yılı için 2700 yevmiye ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacaktır” şeklinde düzenlemeye yer verilmesinin, ihale dokümanında tereddüte yol açtığı, tatil günlerinde çalışacak işçilere ödenecek ücretin hesaplanmasında belirsizliğe neden olduğu, bu nedenle de teklif fiyatının sağlıklı oluşturulmasını engellediği sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.”; aynı Yönetmeliğin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı  43 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  …” hükmü düzenlenmiş olup devamında yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların belgelendirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; “Personel Eğitim Taahhütnamesi verilmelidir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan  56.10 maddesinde de;  “Lüzum görülmesi halinde, tüm veya ayrı ayrı binalarda ihale konusu hizmet konusunda idarece uygun görülen zamanlarda, idare ve yüklenici organizasyonunda mesleki eğitim (infeksiyon eğitimi ve Tıbbi Atık Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre bahse konu atıkların temizlenmesi ve taşınmasında görevli olanlar dahil) seminer verilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin bahse konu maddelerinde yapılan düzenleme ile teklifle birlikte sunulması istenilen belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesiyle düzenlenen “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi; söz konusu taahhütnameye ilişkin isteklinin yeterlik değerlendirmesine esas olacak herhangi bir kriter belirlenmemiştir.

 

İdarece, hizmetin ifasında yüklenicinin yerine getirmesi istenilen hususlar ve personelin eğitimi vb. hususlarla ilgili talimatlar teknik şartnamede düzenlenmelidir. İsteklinin yeterlik değerlendirmesine ilişkin bir kriter ihtiva etmeyen belge ve bilgilerin teklifle birlikte istenilmesinin, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirmesini güçleştireceği; yeterlik kriteri olarak kullanılamayacak olan belgeleri sunmayan veya eksik sunan isteklilerin de değerlendirme dışı kalması  sonucunu doğuracağı aşikardır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar  başlığı altında ise;  “(Değişik: 22/2/2006–26088 R.G./3 md.) Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

 

          İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” başlıklı ikinci bölümünün “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” bölümünde yer verilen “personel eğitim taahhütnamesi”nin, niteliği gereği yeterliğe ilişkin belgelerden kalite ve standarda ilişkin bir belge olmamakla birlikte, ihale katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayıldığı, bu taahhütnameyi vermeyen isteklilerin ihaleye katılamayacağı yönündeki düzenleme karşısında, personel eğitim taahhütnamesinin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, isteklilerin yeterlik değerlendirmesinde kullanılması söz konusu olmayan taahhütnamenin idarece ihtiyaç duyulması halinde sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin bir husus olduğu ve  ihaleye katılımda yeterlik belgeleri arasında sayılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52.3. maddesinde; “Yüklenici işçilere ücretlerini, saymanlık ödemesine bağlı kalmaksızın, yasal süresi içerisinde ödemekle zorunludur. Ancak yüklenici saymanlıktan istihkakını aldıktan sonra 2 iş günü içinde ödeme yapmadığı tespit edilirse günlük 1.000-YTL ceza kesilir” düzenlemesine yer verildiği, bunun işçi ile yüklenici arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde olduğu; 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesinde gününde ödenmeyen işçi alacakları için getirilmiş olan hükme rağmen idare lehine cezai şart getirilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 52.3. maddesinde yer verilen;" Yüklenici işçilere ücretlerini, saymanlık ödemesine bağlı kalmaksızın, yasal süresi içerisinde ödemekle zorunludur. Ancak yüklenici saymanlıktan istihkakını aldıktan sonra 2 iş günü içinde ödeme yapmadığı tespit edilirse günlük 1.000-YTL ceza kesilir”  düzenlemesinin işçilerin yaptıkları iş karşılığında almaları gereken ücretin zamanında ödenmesini sağlamaya yönelik olduğu, isteklilerin tekliflerini hazırlamalarına engel teşkil etmediği, teklif tutarının hazırlanmasında tereddüt yaratmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 56.7. maddesinde; “Hastalık, mazeret ve sıhhi izin vb. nedenlerle ihale konusu hizmet görevlilerinin işe gelmemesi halinde, çalıştırılan toplam işçi sayısının altında olmayacaktır” düzenlemesi ile Teknik Şartnamenin “Hastanelerde Çalıştırılacak Olan Personel Sayısı İşçilerin Özellikleri ile Her İşçiden İstenecek Olan Evrak Listesi” başlıklı maddesinde; “Yıllık izinler mevzuat çerçevesinde olup yükleniciler sorumludur. Haftalık çalışma saati 45 saat olup bir fiil 527 kişi çalışır durumda olacaktır. Yıllık izin, evlilik izni, rapor ve benzeri izinlerini kullandıklarında yerine yenisini koymak zorundadır” düzenlemesine yer verildiği, bunun 4857 sayılı Kanun çerçevesinde izin kullanan personelin yerine yeni bir personel istihdamı sonucunu doğurduğu ve bu personele de ücret ödenmesinin zorunlu olması karşısında yükleniciye ek bir mali külfet getirdiği, sözkonusu düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 56.7 maddesinde yapılan;  "“Hastalık, mazeret ve sıhhi izin vb. nedenlerle ihale konusu hizmet görevlilerinin işe gelmemesi halinde, çalıştırılan toplam işçi sayısının altında olmayacaktır” yönündeki düzenleme ile  idare tarafından doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığının anlaşılması gerektiği, kaldı ki doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmadığı bu itibarla, ihale konusu işin 613 personel ile yürütülmesinin esas olduğu, doğum, ölüm, yıllık izin ve raporlu olma nedenleriyle ücretin teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde düşünülmesinin mümkün olmayacağı anlaşıldığından isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüt yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede; “Eğitim uzmanı (1 kişi), Temizlik hizmetleri ve hijyen ile ilgili en az dört yıllık lisans mezunu en az iki yıl deneyimli eğitim verme yeteneğine sahip kişi olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği ancak eğitim uzmanında aranan şartlara ilişkin bilgilere Kamu İhale Bülteninde yer verilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Temizlik Alımı ile İlgili Teknik Şartnamede; “Eğitim uzmanı (1 kişi), Temizlik hizmetleri ve hijyen ile ilgili en az dört yıllık lisans mezunu en az iki yıl deneyimli eğitim verme yeteneğine sahip kişi olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanında ve idari şartnamede yer almamakla birlikte; Teknik Şartname’de (1) eğitim uzmanının çalışacağının öngörüldüğü ve eğitim uzmanının niteliğine ilişkin açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’deki bu düzenleme personelin nitelik ve sayısına ilişkin bir düzenleme niteliğinde olup, yeterlik kriteri niteliğinde değildir. Zira idarece isteklilerden eğitim uzmanı çalıştırıldığına veya çalıştırılacağına dair herhangi bir belge veya taahhütname istenilmemiştir. Sözkonusu düzenleme ayrıca ihaleye teklif vermeye engel teşkil edecek nitelikte görülmemiştir. Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında işin adının temizlik hizmeti olduğu belirtilmesine ve yemek ve yemekhane hizmetlerine ilişkin bir hükme yer verilmemesine (yemekhane temizliği dışında) rağmen; Teknik Şartnamenin “Personelin Dış Görünüşü” başlığı altında 20 adet aşçıya 40 takım aşçı kıyafetinin, 48 mutfak hizmetlisine 96 takım kıyafetin yüklenici firma tarafından temin edileceğine ilişkin düzenlemenin firmalarınca anlaşılamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2.a.maddesinde ihale konusu işin adının “Akd.Üniv.Hast.-Tıp Fakültesi ve Diğer Birimler Temizlik Hizmeti (2007 Yılı Son 8 Ay ve 2008 Yılı )” olduğu,

 

İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “Bir kişinin haftada 45 saat çalışması ve toplam 613 kişi ile yapılacak olan temizlik hizmeti” olduğu,

 

İdari Şartnamenin benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde“ Hastane temizlik hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecek olup, bunun dışındaki işler kabul edilmeyecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Buna uygun olarak ihaleye teklif veren 3 isteklinin temizlik hizmetine ilişkin iş deneyim belgelerini sundukları görülmüştür.

 

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemeye göre, ihale konusu işin temizlik hizmetleri (temizlik, hijyen, dezenfeksiyon, ilaçlama, çöp toplama), taşıma (hasta, hastaya ait materyaller, her türlü eşya ve evrak, yardımcı büro hizmetleri) ve çevre temizliği, bakımı ve düzenlenmesi (bahçe, resmi otopark, hastane çevresi) olarak üç ana başlıktan oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Yüklenici Personelin Dış Görünüşü ve Kıyafeti” başlıklı düzenlemesinde ise; 20 sayıda Aşçıya 40 takım aşçı kıyafeti (beyaz aşçı pantolonu, beyaz aşçı gömleği, sabo tipi beyaz terlik, spor ayakkabı, beyaz tam önlük) ile 48 sayıda Mutfak Hizmetlisine 96 takım kıyafet (beyaz gömlek, lacivert pantolon, kırmızı bordo yelek, bordo hırka, sabo tipi terlik, bir çift ayakkabı, içi bez dışı muşamba tam mutfak önlüğü, fular) verileceği şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

İhale ilanı, İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede yemek pişirme ve servisine ilişkin hiçbir ifade ve düzenlemeye yer verilmemekle birlikte, personelin kıyafetine ilişkin sözkonusu düzenlemeden aşçı ve  mutfak görevlisinin çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede işin adı temizlik hizmeti olarak tanımlanmışken ve benzer iş tanımında sadece hastane temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmişken; Teknik Şartnamede ihale konusu işin kapsamına taşıma işleri ile çevre, bahçe bakımı ve temizliğinin dahil edildiği ve Teknik Şartname’nin kıyafete ilişkin düzenlemesinden 20 adet aşçı ile 48 mutfak görevlisinin çalıştırılacağının anlaşılması ile ihale konusu işin kapsamına malzeme hariç yemek pişirme ve servisi işinin de dahil olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet başvurusunda verdiği cevapta; “Bu maddede ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak yapılan incelemede teknik şartnamede 613 kişinin 20 adedinin aşçı olması hizmetin bütünlüğü açısından düşünüldüğünde 1/30 gibi bir sayı olduğu belirlenmiş olup, bu durumun ihale yasasının temel ilkelere aykırı bir durum teşkil etmediği belirlenmiştir” şeklinde açıklama yapılarak, aşçı çalıştırılacağı ve dolayısıyla ihale konusu işin kapsamına malzeme hariç yemek pişirme ve servisinin de dahil olduğu idarece teyit edilmiştir.

 

İşin konusu içerisinde yemek pişirme ve servisi olduğu ancak bu hususa ilanda ve idari şartnamede yer verilmemekle birlikte; ihale konusu işte toplam 613 kişinin çalışacağı düşünüldüğünde, aşçı ve mutfak görevlisinin çalıştırılmasının, ihale konusu hizmetin bütünlüğünü bozan esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale dokümanı satın alan diğer firmalarca idareye yapılan şikayet başvurularında; İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünde temizlik malzeme ve ekipman giderlerine yer verilmediği; temizlik ekipmanlarına ilişkin düzenlemenin teknik şartnamede makina park listesi içinde yapıldığı; paspas, kova, su çekeceği vb. temizlik malzemelerinin % 3 oranındaki sözleşme giderleri içerisinde değerlendirilmesinin istendiği, bunun ise temizlik ekipmanlarının çokluğu karşısında mümkün olmadığı ve teklif verme konusunda tereddüte düşüldüğü iddialarına yer verilmiştir.

 

İhale dosyasının incelenmesinden; İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, temizlik malzeme ve ekipmanlarının teklif fiyata dahil olacağına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan ücret kalemlerine bakıldığında; personele ödenecek ücret, giyim bedeli, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak günler için personele ödenecek ücret, ilaçlama ve taşıma bedeli olmak üzere toplam 6 kalem üzerinden tekliflerin hazırlanması istenilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde temizlik malzeme ve ekipmanlarına ilişkin herhangi bir ücret kalemi öngörülmemiştir. Yaklaşık maliyet hesabında da bu kaleme yer verilmediği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde”  başlıklı düzenlemesinde;     “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

….

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”         şeklinde düzenleme yapılarak, temizlik hizmet alımlarında kova, fırça, paspas, bez, süpürge vb. malzemelerin maliyetlerinin ayrı bir ücret kalemi olarak teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği ve bu malzemelere ilişkin maliyetlerin % 3’lük sözleşme giderleri içerisinde hesaplanmayacağı belirtilmiştir.

 

          Teknik Şartnamenin “Temizlik İhalesine Girecek İsteklilerde Bulunması Zorunlu Asgari Makine Park Listesi” başlığı altında; 2200 adet yer fırçası, 300 adet su tası, 1100 adet su çekeceği, 570 adet faraş, 110 adet cam takımı, 1170 adet razan mop gereci takımı, 800 adet püsküllü paspas sapı, 30 adet biberon yıkama fırçası, 60 adet su kovası, 133 adet presli çift kovalı paspas arabası, 50 adet yer ve cam kazıma jilet takımı, 20 adet temizlik kovası vb. temizlik malzeme ve ekipmanlarına yer verilmiş ancak; bu malzemeler için idari şartnamede herhangi bir bedel öngörülmemiştir.

 

          Teknik şartnamede makine park listesi içinde düzenlenen sözkonusu temizlik malzemeleri amortismana tabi olmayan malzemeler olduğundan, bu malzemelerin maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde ve birim fiyat teklif cetvelinde ise bir ücret kalemi olarak  belirtilmesi gerekirken, teknik şartnamede makine park listesi içerisinde yer alması mevzuata aykırı görülmüştür.

 

          Kuruma gönderilen dosya kapsamında, teknik şartnamede öngörülen temizlik malzeme ve ekipmanlarının yaklaşık maliyet tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulduğuna ilişkin bilgi ve belgeye de rastlanılmamıştır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul