• Karar No: 2007/UH.Z-1877
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :76
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1877
Şikayetçi:
 Nur Yemek Gıda Turz. ve İth. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Dörtyol Sanayi Çarşısı 2.Blok.No:73 Adapazarı/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Atatürk Bulvarı Çek.2.İşhanı Kat:2 No:54 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12632
Başvuruya konu ihale:
 2007/9453-İKN|li Mamul Yemek Alımı ve Dağıtımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.09.98.0158/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 20.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 16 ve 17.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12632 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

                  Mevzuata aykırı olarak düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin iptalinin sağlanması ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

       Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli Şen Yemek Tem.Tur. Güv. Hiz. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak teklif dosyasında dört adet iş deneyim belgesi sunduğu, bunlardan üç tanesinin dayanağı olan işlerin ayrı ayrı ihale kayıt numaraları ile ihale edildiği halde, bu işlerin sözleşme bedelleri birleştirilerek toplam bedel üzerinden bu iş deneyim belgelerinin düzenlendiği diğerinin ise, idarenin şartnamede istenilen % 25 iş deneyim tutarını karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         İhale üzerinde bırakılan istekli Şen Yemek Tem.Tur. Güv. Hiz. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak;

 

       Hendek İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğünden alınmış olan 20.04.2006 tarih ve 133/1661 sayılı İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesini, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış olan 17.08.2005 tarih ve 120-2675 sayılı İş Deneyim (İş Durum) Belgesini,   Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden alınmış olan 16.11.2005 tarih ve 120-980 sayılı İş Deneyim (İş Durum) Belgesini,  Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış olan 17.01.2005 tarih ve 489 sayılı İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesini sunduğu belirlenmiştir.

 

         Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece, 26.03.2007 tarih ve 1471 sayılı yazı ile Hendek İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğünden alınmış olan 20.04.2006 tarih ve 133/1661 sayılı İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesine ait sözleşmenin gönderilmesinin istenildiği, anılan idarece 30.03.2007 tarih ve 1247 sayılı yazı ile, “sözleşmelerin”  birer örneğinin Şen Yemek Tem.Tur. Güv. Hiz. İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nde mevcut olduğundan istenilen belgelerin ilgili firmadan istenilmesi gerektiğinin bildirildiği, sözleşmenin gönderilmediği, 26.03.2007 tarih ve 1474 sayılı yazı ile Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış olan 17.08.2005 tarih ve 120-2675 sayılı İş Deneyim (İş Durum) Belgesine ait sözleşmenin gönderilmesinin istenildiği, anılan idarece 02.04.2007 tarih ve 1005 sayılı yazı ile, Müdürlüklerince düzenlenen İş Deneyim Belgesinin onaylanarak yazıları ekinde gönderildiğinin belirtildiği, ancak sözleşmenin gönderilmediği, 26.03.2007 tarih ve 1475 sayılı yazı ile, Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden alınmış olan 16.11.2005 tarih ve 120-980 sayılı İş Deneyim (İş Durum) Belgesine ait sözleşmenin gönderilmesinin istenildiği, anılan idarece 28.03.2007 tarih ve 283 sayılı yazı ile, sözkonu İş Deneyim Belgesinin tek sözleşme gereği kurumlarınca verildiğinin belirtildiği, ancak sözleşmenin gönderilmediği halde, İhale Komisyonunca bu belge ve bilgiler yeterli görülerek ihalenin sonuçlandırıldığı ve başvuru sahibinin 16 ve 17.04.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun da, idarenin 25.04.2007 tarihli işlemi ile, belgelerin doğruluğunun düzenleyen kurumlar tarafından yazılı ve sözlü olarak teyit edildiğinin belirtilerek reddedildiği belirlenmiştir.

 

         Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

  İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir…”  hükmüne yer verilmiştir.

 

         Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”  istenilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde; Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmüne,  Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde ise; “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

a) Gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş bitirme belgesi (standart form KİK032.0/H),

b) Sözleşme bedelinin asgari % 70’i gerçekleştirilmiş işlerin yüklenicilerine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/H),

  c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

  3-Yüklenici bünyesinde yönetilen işlerle ilgili olarak, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde müdür olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere iş yönetme belgesi,

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece, sözkonusu iş deneyim belgelerine esas alınan sözleşme örneklerinin bu belgeleri düzenleyen idarelerden açık ve net bir şekilde  istenildiği, ancak ilgili idarelerce bu yazılara yukarıda belirtildiği gibi cevap verildiği, fakat sözleşmelerin gönderilemediği, dolayısıyla bu belgelerin tek sözleşme esas alınarak düzenlendiği tevsik edilemediği halde, şikayet başvurusuna verilen cevapta da belirtildiği üzere, idarelerin yazılı ve sözlü teyidinin yeterli görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Kaldı ki, Kurum kayıtlarının tetkikinden sözkonusu belgelerin dayanağı olan ihalelerin farklı ihale kayıt numaraları ile ihale edildiği, dolayısıyla tek sözleşme esas alınarak düzenlenmediği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, Şen Yemek Temizlik Turizm. Güv. Hİz. İnş. Taah. San.Tic. Ltd. Şti.’nin  sunduğu sözkonusu İş Deneyim Belgeleri tek sözleşme esas alınarak düzenlenmediğinden yanıltıcı mahiyette olup teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

         Öte yandan,  Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış olan 17.01.2005 tarih ve 489 sayılı İş Deneyim (İş Bitirme) Belgesinin ise, % 25 oranında istenilen İş Deneyim tutarını sağlamadığı görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

          Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

            a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

            b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince usulüne uygun olarak alınmış ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin bir karar bulunmadığı, şikayetin 25.04.2007 tarihli işlemle reddedildiği ve başvuru sahibine 27.04.2007 tarihinde tebliğ edildikten sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenilmeksizin 30.04.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

                3) Mevzuata aykırı olarak düzenlenen İş Deneyim Belgelerinin iptalinin sağlanması ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul