En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1880
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :79
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1880
Şikayetçi:
 Çınar Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hacı Saki Mahallesi Hastane Cad. No:85/A Kocasinan / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Hastane Caddesi No:20 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13486
Başvuruya konu ihale:
 2007/33091 İhale Kayıt Numaralı “Kiralama Suretiyle Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.10.71.0119/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kiralama Suretiyle Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çınar Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.05.2007 tarih ve 13486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 3.10. maddesinde yer alan " firma cihazın bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temin için gerekli en az 3 teknisyen ve 2 sekreter bulunduracaktır." düzenlemesinin daha sonra idare tarafından yapılan zeyilname ile "firma cihazın bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temini için gerekli en az 4 teknik elemanı bulunduracaktır." şeklinde değiştirildiği, söz konusu ihalenin sağlık hizmetlerinin görülmesi amacı ile makine kiralaması ile birlikte personel istihdamını içeren bir ihale olduğu, ihale dokümanında çalıştırılacak personel sayılarının ve niteliklerinin açıkça belirtildiği, ancak Danıştay 13. Dairesinin 2006/3097 esas no´lu dosyasında “sağlık hizmetinin devletin yaptığı asli görevler içinde görülen bir kamu hizmeti sayıldığı ve kamu hizmetinin devlet memurları aracılığı ile görülmesi gerektiği” gerekçe gösterilerek bu tür hizmetlerin devlet memurları olmayanlarca görülmesine  dair   işlemlerin  Anayasaya aykırı  görülerek yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bu nedenle söz konusu ihalenin Anayasaya ve mevcut düzenlemelere aykırı olması nedeni ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinde ve ihale ilanının 4.2.3 maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak; "bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır." düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5. maddesinin boş bırakılarak, söz konusu hizmet alımında çalışacak personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının belirlenmemesinin ilgili şartname hükmüne aykırı olduğu ve bu eksikliğin isteklilerin işçilik maliyetini tam olarak belirleyememesine neden olarak teklif hazırlanmasını güçleştirdiği,

 

            4) İdari şartnamenin 19. maddesinde hangi kriterlere göre fiyat teklif edileceğinin belli olmadığı, Bütçe Uygulama Talimatı fiyatlarının mı yoksa başka bir fiyat oranının mı dikkate alınacağının  belirtilmediği,

 

            5) Sağlık Bakanlığının hizmet alımı ihalelerini hangi şartlarda gerçekleştirileceğini genelgelerle düzenlediği, ancak bu ihalede Sağlık Bakanlığının hangi genelgelerine göre ihaleye  çıkıldığının belli olmadığı,  

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalenin “Kiralama Suretiyle Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmet Alımı” olduğu, işin fiziki miktarının “1 Adet Cihazla 45.000 Çekim” olarak belirlendiği, ihale konusu işte çalıştırılacak personel ile ilgili olarak idari şartnamenin ilgili maddelerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Diğer yandan teknik şartnamenin 3.10. maddesinde " firma cihazın bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temin için gerekli en az 3 teknisyen ve 2 sekreter bulunduracaktır." düzenlemesine yer verildiği, daha sonra idare tarafından 03.04.2007 tarihli zeyilname ile söz konusu düzenlemenin "firma cihazın bakımı, onarımı ve her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temini için gerekli en az 4 teknik elemanı bulunduracaktır." şeklinde değiştirildiği, 13.04.2007 tarihinde yeni bir zeyilname yapılarak 03.04.2007 tarihli zeyilname ile yapılan düzenlemenin "Firma cihazın bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin edecektir." şeklinde değiştirildiği, 13.04.2007 tarihli zeyilnamenin ihale dokümanını satın alan firmalara aynı tarihli yazılar ile elden teslim edildiği, ihale dokümanını anılan tarih itibariyle satın almamış ancak daha sonra satın alan firmalar için ise söz konusu zeyilnamelerin ihale dokümanı eki yapıldığı anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkralarında;

            İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

            İdarece bu konuda tesis edilen işlem yukarıda yer alan mevzuat hükmü çerçevesinde değerlendirildiğinde, anılan zeyilnamelerin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

            Şikayet sahibinin başvuru konusu ihalenin sağlık hizmetlerinin görülmesi amacı ile makine kiralaması ile birlikte personel istihdamını içeren bir ihale olduğu ve daha önce yapılan benzer nitelikte bir ihalede “sağlık hizmetinin devletin yaptığı asli görevler içinde görülen bir kamu hizmeti sayıldığı ve kamu hizmetinin devlet memurları aracılığı ile görülmesi gerektiği” gerekçe gösterilerek Danıştay 13. Dairesinin 2006/3097 esas no´lu Kararı ile yürütmenin durdurulduğu belirtilmiştir.

            Danıştay 13. Dairesinin 2006/3097 esas no´lu Kararında; “…. Sağlık Bakanlığı´nın doğrudan, genel idare esaslarına göre yürütmekte olduğu bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, memurlar ve diğer kamu görevlilerince yerine getirilmesi gerektiği açıktır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununda istihdam şekilleri, Anayasanın 128. maddesinin anılan hükmüne paralel biçimde düzenlenmiş; 4. maddesinin birinci fıkrasında "Kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür." hükmüne yer verilmiş; 5. maddesinde de, dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılması yasaklanmıştır.

            Sağlık Bakanlığı Genelgesinin dava konusu düzenlemesinde, idarenin doğrudan genel idare esaslarına göre yürüttüğü sağlık hizmetinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi şeklinde Yasada öngörülmeyen bir yöntem benimsenmekte olup; bu genelgeye dayalı olarak yapılan dava konusu ihalenin idarî şartnamesinde de ; "7 gün 24 saat hizmeti için gerekli sayı ve nitelikteki kendi bünyesinde en az iki radyoloji uzmanı, yeteri kadar röntgen teknisyeni, sekreterya ve temizlik elemanı çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren belgelerin aslı ve/veya noter onaylı suretleri verilecektir" şartına yer verilmek suretiyle, yukarıda genel ilkeleri belirtilen yasal düzenlemelere aykırı kurallar getirilmiş bulunmaktadır.

            Öte yandan, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin "Iıı-Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı" başlıklı bendine 24.07.2003 günlü, 25172 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 4924 sayılı Yasa´nın 11. maddesiyle eklenen hükme dayanılarak yürürlüğe konulan ve 05.05.2004 günlü, 25453 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alınması Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller "in iptali istemiyle açılan davada; Danıştay ö.Dairesinin 22.11.2004 tarih ve E:2004/4439 sayılı kararıyla anılan hükmün Anayasa´nın 2. ve 128/1. maddelerine aykırılığı savı ciddî bulunarak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş bulunmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, Sağlık Bakanlığı´na bağlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne 2006 ve 2007 yılı için radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu işleme dayanak olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı´nın 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin (g) bendinin yürütülmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına” 08.01.2007 tarihinde karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesinin anılan Kararı üzerine Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelgesi yayımlanmış ve anılan Genelge ile 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra no’lu Genelge ilgi tutularak;

Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması sonucunda, sağlık kurumlarımızın hasta potansiyeli artmıştır. Bununla beraber hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi, teknolojilerinin hızla değişmesi gibi sebeplerle tetkik ve tedavide kullanılan tıbbi cihazların satın alma yoluna ilaveten hizmetin gerekli kıldığı durumlarda hizmet satın alımı yoluyla da teminine karar verilmiş ve bu amaçla ilgi Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; Bakanlığımıza bağlı bir hastanenin yapmış olduğu radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu ihaleye dayanak teşkil eden ilgi Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulması ve iptâli talepleriyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Daire’nin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile; mezkur Genelgenin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde;

1-  İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.   

2- İlgi Genelgeye  “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.”  hükmü eklenmiştir.

            3- Düzenleyici işlem hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı evvelce yapılan ferdi işlemleri ortadan kaldırmayacağından ilgi Genelge çerçevesinde akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edilecektir.

            4- Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ile ilgili Genelgenin bu çerçevede uygulanmasının sağlanması” şeklinde Danıştay Kararı üzerine düzenleyici işlem tesis edilmiştir.

            Bu çerçevede; Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge’nin (g) bendinde; “(g) Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Danıştay’ın ilgili Genelge’nin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararına istinaden yukarıda belirtilen (g) bendi yerine 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge ile “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.” şeklindeki (j) bendi eklenmiştir.

 

            Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin 3.10. maddesinde yer alan “cihazın bakımı onarımı ve destek hizmetleri için 3 teknisyen ve 2 sekreter bulundurulacağı” yönündeki düzenlenmenin 13.04.2007 tarihli zeyilname ile “Firma cihazın bakımı, onarımı her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin edecektir.” şeklinde değiştirildiği, gerek söz konusu zeyilname gerekse idari şartnamede yer alan diğer düzenlemelerde tıbbi cihazların işletilmesi için personel ile birlikte hizmet satın alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmadığı, bu bağlamda başvuru konusu ihalenin Danıştay 13. Dairesi’nin 08.01.2007 tarih ve Esas No:2006/3097 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelgesi çerçevesinde değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.2.3. maddesi ve ihale ilanının 4.2.3 maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verileceği, bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 6’sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 4’ünden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin, son iki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Bu konuya ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ncı maddesinin ilk üç fıkrasında;

 

          Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı bölümünde ise; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranların; üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, idari şartnamenin 7.2.3. maddesinde ve ihale ilanının 4.2.3. maddesinde isteklinin iş hacmini ilişkin olarak yapılan düzenlemede yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

         İhale konusu iş “Kiralama Suretiyle Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmet Alımı” olup, işin kapsamında “1 Adet Cihazla 45.000 Çekim” bulunmaktadır.  İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden ihale konusu işte haftalık çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanılacak herhangi bir personelin çalıştırılmasının öngörülmediği, sadece ihale üzerinde bırakılan firmadan cihazın bakımı, onarımı, hizmete hazır halde tutulmasını temin etmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında tıbbi cihazların işletilmesi için personel  istihdamı öngörülmediğinden, idari şartnamenin 26.5. maddesinin boş bırakılması ve iş kazaları meslek hastalıkları sigorta prim oranının belirlenmemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde değildir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19. maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale dokümanı ekinde isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin “Manyetik rezonans görüntüleme çekimi” olduğu, miktarın ise 45.00 adet çekim (tetkik) olarak belirlendiği görülmüştür. Söz konusu düzenlemeden isteklilerin 45.00 adet çekim için teklif verileceği açık olup, idarece bu konuda başkaca bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 5 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi Sağlık Bakanlığının açılan hizmet ihalelerini hangi şartlarda gerçekleştirileceğini genelgelerle düzenlediği, ancak bu ihalede Sağlık Bakanlığının hangi genelgelerine göre ihaleye çıkıldığının belli olmadığını iddia etmiştir.

Sağlık Bakanlığının hangi genelgelerine göre ihaleye çıkıldığı hususu ihale dokümanında belirtilmesi gereken zorunlu bir husus olmayıp, bu konuda başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen 24.04.2007 tarih ve 8486 sayılı cevap yazısında; “27.04.2005 tarihli ve 2598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanunun 5. maddesi ile 04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)  Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3. maddesinin değiştirildiği, anılan değişiklik ile döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan Tıbbi Cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebileceği hükmüne yer verildiği, idarenin bu yasal dayanağa istinaden kurumun ihtiyacı doğrultusunda ihaleye çıktığı” belirtilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından “Kiralama Suretiyle Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmet Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 6 sayıda ihale dokümanı satın alındığı, 07.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye bir isteklinin katıldığı,  yaklaşık maliyeti 2.091.600-YTL olan ihalede; tek isteklinin teklif ettiği bedel ihale komisyonunca uygun bulunarak ihalenin Gelişim Tıbbi Mal. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Porsuk Tom. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye tek isteklinin katılması ve bu isteklinin teklif ettiği bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılması işleminin yukarıda zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “rekabet ilkesine” aykırı olduğu zira tekliflerin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, bu nedenle söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle zikredilen karara katılmıyorum.

 

                                                                                                                  Hakan GÜNAL

                                                                                                                               Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul