• Karar No: 2007/UH.Z-1882
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :81
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1882
Şikayetçi:
 Biltem Temizlik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ATB İşmerkezi C Blok Nu:38 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Saim Çıkrıkcı Caddesi Nu:59 35720 Bozyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.05.2007 / 14474
Başvuruya konu ihale:
 2007/2680 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmeti ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.11.15.0041/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Biltem Temizlik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  09.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.05.2007 tarih ve 14474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarece hazırlanan idari şartnamenin 26.1 inci maddesine her türlü sigorta giderinin teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği; aynı şartnamenin 7.1.p maddesinde de isteklinin personeli tarafından kullanılacak 220 adet bilgisayar, 220 adet yazıcı, 180 barkod okuyucu ve 45 barkod yazıcının Yangın, Hırsızlık, Elektronik Eşya Arıza Teminatı Sigortası kapsamına alınacağına dair taahhütnamenin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı; idari şartnamenin anılan maddeleri uyarınca söz konusu donanımın sigorta giderinin teklif fiyata dahil edilmesi ve sigorta giderini teklif fiyata dahil etmeyen isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Diğer yandan, teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde istenilen noter tasdikli taahhütnameyi teklifle birlikte sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İddialarıyla kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu; ancak, idarece şikayetin incelenmesi sonucunda ihalenin iptaline karar verildiği; ihalenin iptal gerekçesinde teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde teklifle birlikte sunulması istenilen taahhütnamenin idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde teklifle birlikte sunulması istenilen belgeler arasında sayılmamasının isteklilerin tereddüde düşmesine neden olduğu ve ihale dokümanına göre değerlendirme yapılarak diğer isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması halinde en yüksek teklifin tek geçerli teklif olacağı ve ihalede ikinci en avantajlı teklif belirlenemeyeceği hususlarının ihalenin iptaline gerekçe gösterildiği,

 

İhale dokümanının bir bütün olduğu ve isteklilerin teknik şartname idari şartname ayrımı yapmaksızın ihale dokümanında teklifle birlikte sunulması istenilen bütün belgeleri sunmaları gerektiği,

 

İhalede ikinci en avantajlı teklif bulunmamasının iptal gerekçesi olamayacağı, geçerli tek teklifin mevzuata uygun olması halinde ihalenin sonuçlandırılması gerektiği, diğer yandan tek geçerli teklifin en yüksek teklif olmasının nedeninin diğer isteklilerce bedel öngörülmeyen sigorta bedelinden kaynaklandığı, zaten sigorta bedeli öngörmeyen isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İhale yetkilisinin ihaleyi iptal etme yetkisinin sınırsız olmadığı,  ihale yetkilisinin iptal gerekçesinin hukuken geçerli gerekçelere dayanmadığı,

 

İddialarıyla; ihalenin iptaline ilişkin kararın iptalini ve ihale dokümanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin firmaları üzerine bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikayet başvurusunda, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunca gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemlere ilişkin idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan ihalenin iptaline yönelik karar itiraza konu edildiğinden öncelikle tekliflerin değerlendirilmesine esas olan ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin incelenmesi ve bu düzenlemelere göre yapılacak işlemin belirlenmesi gerekli görülmüştür.

 

Bu bağlamda ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemede;  

 

1) İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde isteklinin personeli tarafından kullanılacak olan idareye ait bilgisayar, yazıcılar ve barkod yazıcılarının Yangın, Hırsızlık, Elektronik Eşya Arıza Teminatı Sigorta  kapsamına alınacağına dair taahhütnamenin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı tespit edilmiştir. Anılan düzenlemede ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme yapılması aşamasında 220 adet bilgisayar, 220 adet yazıcı, 180 barkod okuyucu ve 45 barkod yazıcının sigorta kapsamına alınacağı; aynı şartnamenin 26.1 inci maddesinde “…  sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi (KDV hariç), resim, harç giderleri, iş elbiseleri, kullanılacak malzemelere ve işçilere ait her türlü sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği ” belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; isteklilerce anılan şartnamenin 7.1.p maddesinde belirtilen taahhütnamenin teklifle birlikte verilmesi ve sigorta giderinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği açıktır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin idari şartnamenin 7.1.p maddesinde belirtilen taahhütnameyi teklifle birlikte sunduğu anlaşıldığından bu düzenlemenin ihalenin sonucunu etkileyici nitelik kazanmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, teklif bedeline dahil edilmesi gereken maliyet kaleminin idari şartnamede belirtilen malzemelerin sigorta gideri olduğundan; idarelerce gerekli görülmesi halinde yaptırılacak sigortaya ilişkin düzenlemelerin bu konudaki diğer mevzuat hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu manada, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarece isteklilere verilen ihale dokümanının bir parçası olan Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi paralelinde yüklenicinin sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapılarak son paragrafında “ Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren idarece teslim edilen 220 adet bilgisayar, 220 adet yazıcı, 180 Barkod Okuyucu ve 45 Barkod Yazıcı sigorta kapsamına alınacak olup sigorta poliçesini sözleşme ile birlikte teslim edecektir.” denildiği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, idarece sigortalanması istenilen donanımın teminat kapsamı “Yangın, Hırsızlık, Elektronik Eşya Arıza Sigortası” şeklinde belirtilmişken, teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

 

Bununla birlikte, teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen sigorta maliyetinin, yaklaşık maliyet hesabında da dikkate alınmadığı ve maliyetine ilişkin herhangi bir bedel araştırması yapılmadığı ve bedel öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

Genel olarak bu durumun, isteklilerce sigorta için maliyet öngörülse bile öngörülen maliyetin gerçekçi olup olmadığına ilişkin objektif bir değerlendirme yapılamaması; sunulan poliçelerde öngörülen teminat bedellerinin, dolaysıyla da teminat giderlerinin isteklilerce farklı belirlenmesi veya teminat bedellerinin idareye ait donanımın bedellerinden farklı (düşük/yüksek) belirlenmesine neden olması söz konusudur. Bu hususların tamamının, şikayete konu ihalede tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde sonuca etkili olabilecek nitelikte kazandığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, şikayete konu ihalede hiçbir isteklinin bu konuda açıklama talebinde bulunmadığı; buna karşın, idarenin isteklilerin maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama talep yazısında açıklanması istenilen önemli maliyet bileşenleri arasında sigorta maliyetine ilişkin herhangi bir açıklama istenilmediği ve şikayetçi dışında hiçbir isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında sigorta maliyetine yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.1 inci maddesinde yapılan düzenleme karşısında; ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca istenilen açıklamada sigorta maliyeti için öngörülen bedelin de belgelendirilmesinin istenilmesi gerekmekte ise de; bu maliyet kalemine ilişkin isteklilerden açıklama/belge istenilmemesi durumunda isteklilerce bu maliyet kalemine herhangi bir bedel öngörülmeyeceği sonucunun çıkarılması da mümkün değildir.

 

İhale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen 7 istekliden, aralarında şikayetçinin de bulunduğu 5 isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasının yeterli görülerek 27.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin bunlardan en düşük teklifi veren Teknik Güvenlik Tem. Gıda. İns. Bile Yaz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı; ancak, ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil olmak üzere şikayetçinin dışındaki hiçbir isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında sigortaya ilişkin maliyet öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede şikayetçi de dahil olmak üzere teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen isteklilerden üçünün, idareye sunduğu belgelere göre teklif edilmesi gereken asgari tutardan fazla teklif sunduğu ve bunlardan Orpaş A.Ş. nin açıklamasında teklif edilmesi gereken asgari bedelden fazla olan kısmın ihale dokümanındaki diğer giderler ve kar için öngörüldüğü belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca idarece istenilen açıklamada sayılan yol, giyim, işçilik vb. maliyet unsurlarının bedelini tevsik etmek üzere isteklilerin sunduğu belgelerde öngörülen bedeller dikkate alınarak, her bir istekli için ayrıca hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutara eşit teklif veren isteklilerin tekliflerine ilave olarak sigorta gideri eklenmesi halinde bu tekliflerin zorunlu maliyet bileşenlere göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari bedelin altında kalacağı; bu nedenle, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılan sigorta bedeline ilişkin maliyet öngörmeyen veya diğer maliyet bileşenleri için öngördüğü maliyetlere göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutar üzerinde sigorta maliyetini karşılamaya yetecek miktarda teklif vermeyen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmemesi gerekmektedir.

 

Buna karşın, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin ve teklif fiyatına ilişkin olarak idarenin açıklama istek yazısında, sigorta için bedel öngörülmesi ve tevsik edilmesinin istenilmemesi nedeniyle, idarece istenilen açıklamada sayılan yol, giyim, işçilik vb. maliyet unsurları için isteklilerin sunduğu belgelerde öngörülen bedeller dikkate alınarak her bir istekli için ayrıca hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutardan yüksek teklif verdiği halde açıklamasında sigorta giderine yer vermeyen ve belge sunmayan isteklilerin teklifinin değerlendirilmesinde sıhhatli sonuç elde edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde “Kayıt olduğu halde faturalanamayan veya kullanıcı hatası sebebiyle tahsil edilemeyen tutarlar bir sonraki aydan itibaren hastaneden alacağı ödeme içinden mahsup edilecektir. Mahsup edildiği kalan kayıtlanan tutarın ise firma tarafından hastane döner sermayesine ödeneceğine dair noter tasdikli taahhütname verilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan incelemede söz konusu taahhütnamenin idari şartnamede teklifle birlikte sunulması gereken belgeler arasında sayılmamasının isteklileri tereddüde düşürmüş olabileceğine ilişkin değerlendirme yapılmasına karşın, ihale dokümanında yapılan düzenlemede taahhütnamenin hangi aşamada verileceğine ilişkin açık bir belirleme bulunmamakla birlikte taahhütnamenin kapsamı hizmetin gerçekleştirme sürecine ilişkin olduğundan sözleşme imzalanması aşamasında yüklenicinin sunmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemeye karşı herhangi bir itiraz olmadığından bu aşamada söz konusu taahhütnamenin istenilip istenilemeyeceğine ilişkin değerlendirme yapılmaksızın ihale ve sözleşme sürecinin ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, teklifle birlikte sunulacak belgelerin münhasıran idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde sayma yoluyla belirlendiği ve teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde istenilen taahhütnamenin teklifle birlikte sunulacağına ilişkin ayrıca bir belirleme yapılmadığından      bahse konu taahhütnameyi teklifle birlikte sunmayan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının hukuki dayanaktan yoksun olacağı açıktır.

 

Bu durumda, teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesine konu taahhütnameyi sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı; dolayısıyla, idareye şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme sonucunda teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde istenilen taahhütnamenin idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde belirtilmemesi nedeniyle isteklilerin tereddüde düşmesine neden olunduğu yönündeki ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ihalenin iptal gerekçeleri arasında isteklilerin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarında sigorta maliyetine ilişkin bedel öngörmeyen ve teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde istenilen taahhütnameyi sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması halinde  tek geçerli teklif kalacağı ve rekabetin şartlarının oluşmayacağı değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

İhalede tek geçerli teklif kalması ve bu teklifin bedelinin diğer tekliflere göre yüksek olması durumu, her ihalenin kendine özgü şartlar değerlendirilmesi gereken bir durumdur. İhalede tek geçerli teklif kalması ve teklif bedelinin diğer tekliflere göre yüksek olması halinde, ihalenin iptaline karar verilmesi mümkün ise de; şikayete konu ihalede, şikayetçinin teklifi diğer tekliflere göre nispeten yüksek olmakla birlikte, diğer teklif bedelleri ile veya giyim ve sigorta gideri hariç olmak üzere nakdi olarak ödenecek ücretler esas alınarak hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari bedele göre farkı % 1 (yüzde bir)’in altındadır. Nakdi olarak ödenecek ücretlere göre teklif edilmesi gereken asgari bedele, yüklenici tarafından karşılanacak olan giyim ve sigorta bedeli de eklendiğinde bu yüksekliğin daha önemsiz hale geleceği açıktır. Kaldı ki, ihale komisyonunca şikayetçinin teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenip ihale konusu hizmetin bu bedelle yürütülüp yürütülmeyeceğinin değerlendirilebilmesi için, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde maliyet bileşenlerinin açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. İhalede geçerli teklif olarak belirlenen bir teklifin, önce aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi daha sonra bu teklifin bedelinin diğer tekliflere göre yüksek olması hususunun ihalenin iptaline gerekçe gösterilmesi açık bir çelişkidir.

 

Yukarıda açıklandığı üzere; ihalenin iptal gerekçelerinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte ihalenin iptaline ilişkin kararın, Kurul Kararıyla iptal edilmesi halinde tekliflerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin idari şartnamenin 26.1 inci maddesi uyarınca teklif bedeline dahil edilmesi gereken sigorta maliyeti de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Bahse konu sigorta bedelinin, yaklaşık maliyet hesabının tespitinde fiyat araştırmasına konu edilmemesi ve yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi uyarınca sigorta teminat tutarlarının da ihale dokümanında belirtilmemesi nedeniyle sigorta maliyetine ilişkin sıhhatli bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece belirlenen donanımın sigorta bedeli, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin idarece istenilen açıklamada önemli maliyet bileşenleri arasında sayılmamış olmasına rağmen, şikayetçinin iddiaları ve idarenin kararı çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesinde belirleyici en önemli faktör durumuna gelmiştir.

 

İhale dokümanında sigorta teminat tutarlarının belli olmaması, yaklaşık maliyet hesabında da herhangi bir fiyat araştırma yapılmamış olması ve isteklilerden istenilen açıklamada sigorta maliyetinin önemli maliyet bileşenleri arasında sayılmaması nedeniyle; şikayetçi tarafından sunulan poliçenin yeterli olup olmadığının veya diğer zorunlu maliyet bileşenlerine göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari bedelin üzerinde teklif veren ve bu farkı teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada ihale dokümanında belirtilen/belirtmeyen diğer yasal giderleri karşılamak üzere firma karı olarak öngören veya buna ilişkin açıklama yapmadığı halde teklif bedeli teklif edilmesi gereken asgari tutardan yüksek olup aradaki farkı firma karı olarak belirten isteklilerin tekliflerinin, sigorta bedelini karşılayıp karşılamayacağına ilişkin sıhhatli bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihalenin iptal gerekçelerinin yerinde bulunmamakla birlikte ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasında sigorta maliyeti öngörülmesini temin edecek nitelikte olmaması ve tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tekliflerin sigorta maliyetini karşılayıp karşılamadığına yönelik objektif bir kriter bulunmaması nedeniyle ihalenin iptaline ilişkin kararın iptal edilmesi halinde tekliflerin değerlendirilmesi mümkün olmadığından ihalenin iptaline yönelik karar sonuç itibarıyla yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul