En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1884
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :82
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1884
Şikayetçi:
 Dost Nakliyat Mad. Tem. İnş. Güv. Yemk İşl. Ltd. Şti. Nurullah Cad. Vestel Bayii Karşısı Cizre / ŞIRNAK
 İhaleyi yapan idare:
 Cizre Devlet Hastanesi, Sur Mahallesi Banecırf Mevkii 73200 Cizre / ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13045
Başvuruya konu ihale:
 2007/36107 İhale Kayıt Numaralı “8 Aylık 60 Personelli Hastane Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 06.10.27.0169/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Cizre Devlet Hastanesi’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 8 Aylık 60 Personelli Hastane Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Dost Nakliyat Mad. Tem. İnş. Güv. Yemk İşl. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarih ve 13045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif fiyatları hakkında aşırı düşük sorgulaması yapılmadığı halde tekliflerinin aşırı düşük bulunarak değerlendirilmeye alınmadığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin bulunmadığı yönünde karar alındığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin dış zarfında işin adının eksik yazıldığı, iş deneyim belgesinin başka tüzel kişilere kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin noter tasdikli olmadığı, iş deneyim belgesinin geçerlik süresinin dolduğu, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin Standard formun sunulmadığı, personel maaş taahhütnamesinin verilmediği halde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği,, idarenin cevabında söz konusu belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulduğunun belirtildiği ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin Standard form ile taahhütnamenin sonradan tamamlattırıldığı

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklifi aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale komisyonu kararı 24/4/2007 tarihinde alındığı halde, başvuru sahibinden daha düşük fiyat teklif eden, Şırnak Tavukçuluk ve FRÇ Temizlik Ltd. Şti.’nden aşırı düşük bulunan teklif fiyatları hakkında 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine göre 25/4/2007 tarihinde açıklama istenmiştir. Bununla birlikte, başvuru sahibinden teklif fiyatının bileşenleri hakkında açıklama istendiğine dair bir belge bulunmamaktadır.

 

İdarenin, ekinde ihale işlem dosyasını gönderdiği 8/5/2007 tarih ve 1131 sayılı yazısında, asgari ücret, yol bedeli ve %3 sözleşme ve genel giderler dahil 372.493,32 YTL olarak hesaplanan asgari tutardan daha düşük fiyat teklif ettiği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37. maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, aşırı düşük bulunan teklif fiyatı hakkında başvuru sahibinden açıklama istenmeden teklifinin reddedilmesi yukarıda yer verilen hükümlere aykırıdır.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu işin “8 aylık 60 personelli Hastane Hizmet Alımı” olduğu belirtilmiş, “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26. maddesinin 3. fıkrasında, Yüklenici işçilerin yol masrafı olarak günlük 1 YTL ayni ödeyecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı yerde devamla, ihale konusu işte çalıştırılacak 6 adet vasıflı personele asgari ücretin %60 fazlasından maaş ödeneceği ifade edilmiştir.

 

Ayrıca Teknik Şartnamenin 5.11. maddesinde “... işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümlerinde yol giderine ilişkin düzenleme ayni olarak kabul edildiğinde, inceleme konusu ihalede sözleşme gideri dahil, teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 359.638,92 YTL olmaktadır. Söz konusu düzenleme nakdi olarak kabul edildiği durumda ise, bu tutar 372.493,32 YTL olmaktadır.

 

Bu durumda aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi mümkün olmadığından, Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak yapılan söz konusu düzenleme düzeltici işlemle giderilemeyecek niteliktedir.

 

2) İhale üzerinde kalan Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif zarfı üzerinde, isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yanında İhale Kayıt Numarası ve ihale tarih ve saatinin de yazılı olduğu görüldüğünden, teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30. maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren ve ihale üzerinde kalan tüzel kişi adına düzenlenmiş olması nedeniyle, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII-F Kısmında da belirtildiği gibi, “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, söz konusu iş deneyim belgesinin ilgili olduğu YYÜ Tıp Fak. Eğt. Arş. ve Uyg. Hastanesi Genel Temizlik işinin sözleşme tarihinin 11.01.2002, kabul tarihinin 31.12.2002, sözleşme bedelinin ve belge tutarının 1.605.000.000.000 TL olduğu ve ihale üzerinde kalan isteklinin %30 ortağı olduğu ortak girişim tarafından yapıldığı, inceleme konusu ihalenin tarihinin ise 24.04.2007 olduğu, buna göre ilk ilan tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde yapılan iş kısmının doğru orantı ile (1.605.000 YTL x 251 gün / 354 gün =) 1.138.008 YTL’nı bulduğu, başvuru sahibine ait tutarın (1.138.008 x 0,30 = 341.402 YTL) söz konusu isteklinin teklif fiyatı üzerinden hesaplanan asgari iş deneyim tutarından (373.099 x 0,25 = 93.274,75) fazla olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanının adı geçen istekli tarafından 24.04.2007 günü saat 08:58’de teslim alındığına ilişkin Standard form ile aynı tarihli alındının ve Teknik Şartnamenin 5.13. maddesinde yer alan “Yüklenici idarenin kendisine ödeme yapılmasına bakılmaksızın, işçilerin maaşlarının bir sonraki ayın ilk haftasında verilecektir. Firma bunu teklif dosyasında taahhüt edecektir” hükmü gereği isteklilerden istenen taahhütnamenin, belge kontrol tutanağında da belirtildiği üzere, teklif kapsamında sunulduğu görülmüştür. Belgelerin sonradan tamamlatıldığına ilişkin iddia hakkında ise, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme kapsamında ayrıca tespit yapmak mümkün değildir.

 

Bununla birlikte, Teknik Şartnamenin 5.13. maddesi gereği sunulan taahhütnamede yer alan imzanın, şirket müdürü olarak münferiden yetkili kılınmış Şirin FİKİRLİER’in veya şirket müdürünce vekil tayin edilen ve imza beyannamesi sunulan Murat URAN’ın olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu taahhütnamede yer alan imzanın, teklif kapsamında sunulan ihale konusu işin yapılması şekil ve yöntemine ilişkin olarak verilen taahhütnamede yer alan ve vekaletnamede isim ve imzası yer alan Mehmet Emin EKTİRİCİ’nin imzası ile de aynı olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Dolayısıyla Teknik Şartnamenin 5.13. maddesi gereği sunulan taahhütname, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihaleye katılmaya yetkili olan veya vekil tayin edilen gerçek kişi tarafından sunulduğuna ilişkin teklif kapsamında sunulmuş bir belge bulunmadığından, Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirmeye alınması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul