En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1888
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :87
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1888
Şikayetçi:
 Sonat Mühendislik İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1741 Sokak No:14/1 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı, İnş. Eml. ve NATO Enf. Daire Başkanlığı, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12758
Başvuruya konu ihale:
 2007/13502 İKN|li “ Gölcük Bölgesi Altyapı Onarımları Projesi Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.1017.0085/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı’nca 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Gölcük Bölgesi Altyapı Onarımları Projesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sonat Mühendislik İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2007 tarih ve 12758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

            Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Milli Savunma Bakanlığı tarafından 07.03.2007 tarihinde ihale edilen “Gölcük Bölgesi Altyapı Onarımları Projesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin kesinleşen ihale kararının idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile bildirildiği,  söz konusu yazıda sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin benzer işe uygun kısımlarının güncellenmesi sonucunda hesaplanan iş deneyiminin, idari şartnamede belirtilen teklif edilen bedelin en az % 50’si oranındaki iş deneyimini karşılamadığının belirtildiği, söz konusu yazı üzerine tekliflerinin değerlendirmeye alınmama nedenlerinin 22.03.2007 tarihli yazı ile idareye sorulduğu, idarece gerekçelerin kendilerine 02.04.2007 tarihli yazı ile bildirildiği, anılan yazıda iş ihalede iş deneyim belgesi olarak sunulan belgenin benzer işe uygun kısımlarının toplam iş deneyim belgesindeki tutarın % 38’i olduğunun hesaplandığı, bu tutarın güncellendiği, ancak hesaplanan tutarın söz konusu ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının açıklandığı, bunun üzerine idareye 09.04.2007 tarihli yazı ile iş deneyim belgesinin değerlendirme şekline yönelik itiraz haklarını kullandıkları, sunulan iş deneyim belgesinin toplam tutar üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, ihale konusu işin ödemeye esas pursantaj cetvelinin 5 gruba ayrılmış olduğu, söz konusu pursantaj oranlarının  incelenmesi sonucunda idarenin ne kadar hatalı bir değerlendirme yaptığının anlaşılacağı, idareye yapılan 09.04.2007 tarihli itiraz yazılarına idarenin 11.04.2007 tarihli yazı ile cevap verdiği, söz konusu yazıda yapmış oldukları itirazlarının yerinde olmadığı, aynı konuda firmalarınca ikinci kez başvuru yapıldığı, mevzuata göre aynı konuda idareye ikinci kez başvuru hakkının bulunmadığı, idarenin ihale kararı bildirimi üzerine idareye yaptıkları 22.03.2007 tarihli tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarına karşı açıklama talep yazılarını idareye şikayet olarak değerlendirdiği, idareye 22.03.2007 tarihli başvurularının açıklama talep yazısı olduğu, firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu hizmet ile kapsam, nitelik ve büyüklük bakımından uygun olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. ve Nato Enf. Daire Başkanlığı tarafından “Gölcük Bölgesi Altyapı Onarımları Projesi Hizmet Alımı İşi” nin 07.03.2007 tarihinde götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirlenmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye bir isteklinin katıldığı, bu isteklinin de başvuru sahibi olduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda anılan isteklinin iş deneyim belgesinin benzer işe uyan kısmının güncellenmiş değerinin idarece söz konusu ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı ihale komisyon kararı ile geçerli teklif kalmadığından ihalenin 12.03.2007 tarihinde iptal edildiği görülmüştür.

 

Kesinleşen ihale komisyon kararının idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibine bildirildiği,  gerekçeli kesinleşen ihale kararının 21.03.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından anılan yazının tebliğ edilmesinden sonra 22.03.2007 tarihli dilekçe ile başvuru yapılmıştır. Söz konusu yazı incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından yazının konu kısmında; “ Kesinleşen ihale kararı ile ilgili itiraz” yazıldığı, yazının içeriğinde de; “ idari şartnamenin 7.3.1. maddesi gereği:” İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale  konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.”denilmektedir. Burada tek sözleşmeye bağlanmış, benzer iş tanımı yapılmıştır. Bu kapsamda tek sözleşmeye bağlanmış, benzer iş tanımına tam olarak uyan iş deneyim belgemizin, yapmış olduğunuz parasal sorgulamaya girmeden, sözleşme bedelinin tamamının değerlendirilmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını ilgilerinize arz ederim.”  ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından söz konusu yazıya 02.04.2007 tarihli yazı ile cevap verilmiştir. Anılan yazıda söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olarak gösterilen iş deneyim belgesinin doğru olarak güncellendiği belirtilerek, konu hakkında mevzuat hükümlerine yer verilmiş, kesinleşen ihale kararının düzeltilmesi yönünde yapılan talebin yerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. Söz konusu yazı başvuru sahibine 07.04.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin bu bildirim üzerine bu sefer 09.04.2007 tarihli dilekçe ile idareye yeniden başvurduğu, söz konusu yazıda da yine idarenin  iş deneyim belgesini değerlendirirken iş deneyim belgesi tutarında ayrıştırmaya gitmesi, toplam tutar üzerinden değerlendirme yapmamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir. İdare tarafından söz konusu yazıya 11.04.2007 tarihli yazı ile cevap verilmiştir. İdarenin söz konusu yazısında, başvuru sahibinin daha önce yine aynı konuda 22.03.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya 02.04.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği ifade edilmiştir.

 

İdarenin 11.04.2007 tarihli yazısının 18.04.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirimi üzerine başvuru sahibinin 01.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2007 tarihli dilekçe ile  itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular” başlıklı B bölümünün  “İtirazen Şikayet Başvurusunun Süresi” alt başlığında; “İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini ihya etmez.” hükmü bulunmaktadır.

 

 Başvuru dosyasından, başvuru sahibi tarafından 22.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 02.04.2007 tarihinde şikayete cevap verdiği, başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararın 07.04.2007 tarihinde bildirilmesine rağmen onbeş günlük Kuruma başvuru süresi geçtikten sonra 01.05.2007  tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Kuruma başvuru dilekçesinde başvuru sahibince idareye yapılan 22.03.2007 tarihli dilekçelerinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci hükmü gereği açıklama talep yazısı olduğu iddia edilmişse de dilekçenin konusunda da belirtildiği üzere söz konusu yazının bir açıklama talep yazısı değil, kesinleşen ihale kararında belirtilen iş deneyim belgesinin yetersizliğinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarına yönelik ve kararın düzeltilmesini talep eden bir içerik taşıdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 22.03.2007 tarihli dilekçenin ihale komisyonunun tekliflerinin değerlendirmesine ilişkin idareye başvuru dilekçesi olduğu anlaşıldığından, Kuruma başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

            2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul