• Karar No: 2007/UH.Z-1889
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :88
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1889
Şikayetçi:
 CRSG Özel Güvelik Ltd. Şti., Kavaklıdere Mahallesi Bankacı Sokak No:6/3 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimler Akademisi, Piyade Sokak No:27 06550 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15562
Başvuruya konu ihale:
 2007/15969 İKN|li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.05.2007 tarih ve 08.11.94.0158/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 28.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru  dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

 

 Başvurunun reddine,  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

               Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)İdari şartnamede, giyim bedelinin ayni olacağına, teknik şartnamede ise, her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme bulunmadığı,

            2) Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri (İş Deneyim Belgesi gibi) istenilmediği,

            3) Giyim bedelinin özellikle düşük fiyat sorgulamasında önemli bir bileşen olarak görüleceği giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine  ilişkin düzenleme teknik şartnamede belirtilmediği, giyim bedelinin ayni verileceğine ilişkin bir ifadenin olmadığı,

            4) Yol ve yemek konusunda bir açıklama bulunmadığı, bunun yerine personele ücretsiz yemek verileceği ve her gün için oturdukları yere bakılmaksızın brüt (işveren maliyeti dahil) 8,82-YTL yol ücreti ödeneceğinin belirtildiği, ancak kaç gün üzerinden hesaplanacağının yazılmadığı, KiK işçilik hesaplama modülüne rakamları direk yazmayı sağlayacak şekilde 7,26 YTL verilmesinin daha uygun olacağı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru sahibinin 13.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı ve 15 günlük süre içinde dokümana ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, ihaleye teklif verdiği ve tekliflerinin geçerli telifler arasında en yüksek teklif olduğu, ihale dokümanındaki şikayete konu düzenlemeler nedeniyle  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, 04.05.2007 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı ile, ekonomik açıdan en avantajlı üçüncü teklif verdiğinin bildirilmesi üzerine, 17.05.2007 tarihinde ihale dokümanına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve idarece bu başvurunun 21.05.2007 tarih ve 1558 sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine, ihalenin iptali istemiyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

 Bu durumda, ihale dokümanının satın alındığı tarih dikkate alındığında, idareye şikayet başvurusunda bulunma süresinin geçtiği görüldüğünden Kuruma usulüne uygun olarak yapılmış bir itirazen şikayet başvurusu bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2)İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul