En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1890
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :89
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1890
Şikayetçi:
 Özdoğa Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. 327 Tatvan/BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., İpek Yolu Üzeri 65300 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12262
Başvuruya konu ihale:
 2007/15102 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik İşleri Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.09.70.G017/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 13.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdoğa Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarih ve 12262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdiği, ancak teklif edilen bedelin rakamla, 166.344 YTL 16 YKR olarak yazıldığı, ancak yazıyla, yüzaltmışaltıbinüçyüzkırkdört YTL onatlı YKR ifadesinin kullanılmasından dolayı, rakam ve yazının birbirine uygun olarak açıkça yazılmadığı gerekçesiyle teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda teklifin yalnız “16 YKR” un yazımında “l” ve “t” harflerinin sehven yerlerinin değişik yazılması bir başka ifade ile belirtilen harflerin “takdim tehir” edilmesi nedeniyle tekliflerinin kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, verdikleri teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde teklif fiyatının 166.344,16 YTL olduğunun belirtildiği, hal böyle iken kuruş hanesinin iki harfinden kaynaklanan hata gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 25.04.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin teklif mektubunda yazı ile rakamın uygunluk göstermediği anlaşıldığından, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu öngörülmüş olup, anılan Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, teklif mektubu usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.  

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine; başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 14.05.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul