• Karar No: 2007/UH.Z-1891
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :90
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1891
Şikayetçi:
 Murat Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., Hükümet Cad. Özdoyuran İşhanı K:2 D:4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Belediye Başkanlığı, Karacaibrahim Mahallesi Belediye Cad. KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 13963
Başvuruya konu ihale:
 2007/19948 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.10.85.0078/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli  Belediye Başkanlığı tarafından 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Murat Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri  Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 13963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 )Söz konusu ihalede en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, idarenin istediği aşırı düşük teklif açıklamasının belgelere dayandırılarak verildiği, açıklamaların ihale şartnamesinde geçen gider kalemlerine göre verildiği, şartnamede Resmi, Dini ve Milli Bayramlar ile ilgili mesai giderlerinin mevcut olduğu ve tekliflerine dahil edildiği, şartnamede geçmeyen ileride hizmet verilirken oluşma ihtimali olan haftalık 45 saatten fazla çalışma mesaisi için tekliflerinde gider belirtilmemesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 45 saatten fazla çalışılacağına ilişkin olarak ihale şartnamesinde hiçbir ibare bulunmadığı, ihale şartnamesine göre hazırlanan tekliflerinin asgari maliyet tutarını karşıladığı, ihale makamının gönderdiği ihale kararında Avrupa Star Güvenlik firmasının en avantajlı ikinci teklif olduğu belirtilmesine karşın işin bu firmaya verildiği,
2 )Söz konusu ihalede ihale komisyon başkanı ile ihale yetkilisi olarak itirazı değerlendiren kişinin aynı kişi olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin 4 silahlı 4 silahsız toplam 8 güvenlik elemanı ile “Özel Güvenlik Hizmeti” alımı olduğu, işin yapılacağı yerin Kırklareli Belediyesi Hizmet Binası, Su Arıtma Tesisleri ve Asfalt Şantiyesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.”,

 

            26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Sözleşme giderleri %3 olarak kabul edilip yüklenici tarafından teklif fiyatına ilave edilecektir. Yüklenici asgari ücretin silahlı personel için %20, silahsız personel için %10 fazlasına kadar teklif verebilecektir.”,

 

            26.3 ncü maddesinde; “Ayrıca, Hizmet alım işinde çalıştırılacak personelin teçhizat ve mali sorumluluk sigortası ve giyim bedelleri yükleniciye ait olup; yüklenici hizmet konusu iş ile ilgili olarak personel tarafından 3.kişilere gelecek herhangi bir zararı karşılamak zorundadur. Personelin şehriçi ulaşım ve yemek bedelleri. a)Hizmet binası görevlilerine Belediye yemekhanesinden yemek verilecek, ulaşım bedeli verilmeyecektir. b)Su arıtma tesisleri çalışanlarının ulaşımı Belediyece karşılanacak, yemek bedeli idarece ödenecektir. c) Asfalt şantiyesi çalışanlarına yemek ve yol gideri idarece ödenecektir. teklif  fiyata dahildir. d)Resmi ve dini bayram günlerinde güvenlik elemanları çalıştırılacağından 4857 sayılı iş kanununun 47.maddesi gereği Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri (Hizmet süresince toplam 8 güvenlik görevlisi ile 12,5 gün) çalışması teklif fiyata dahildir. e)1.Ana hizmet binasında bir silahlı ve bir silahsız olmak üzere iki güvenlik elemanı mesai günlerinde 07.30-17.30 saatleri arasında birlikte görev yapacaklar, dönüşümlü olarak 11.30-12.30 saatleri arasında biri, 12.30-13.30 saatleri arasında biri olmak üzere 1’er saat öğle yemeği için istirahat edeceklerdir, öğlen yemekleri idaremizce belediye yemekhanesinde verilecek olup, yol ücreti idari bina şehir merkezinde olduğu için verilmeyecektir. 2.Şehir içme suyu arıtma tesislerinde 3 silahlı güvenlik elemanınca 24 saat güvenlik elemanlarının ulaşımı idarece sağlanacağından yol ücreti verilmeyecek, yemek ücreti bordroda gösterilmek üzere idarece verilecektir, 26 gün çalışılan günler için 3,00.-YTL. 3.Asfalt şantiyesinde silahsız 3 güvenlik elemanınca 24 saat güvenlik elemanlarının ulaşımı ve yemek ihtiyacı idarece sağlanmayacağından yemek ve yol ücreti bordroda gösterilmek üzere idarece verilecektir. Yol ücreti gidiş geliş 26 gün toplam 3,00 YTL , yemek ücreti 26 gün toplam 3,00 YTL”,

 

            26.5 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları: %1,5 teklif fiyata dahildir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 266 (ikiyüzaltmışaltı) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İşe başlama tarihi 10.04.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2007’dir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            İhaleye ait teknik şartnamenin 2 ve 3 üncü maddelerinde hizmetin ana hizmet binası, içme suyu arıtma tesisleri ve asfalt şantiyesi olmak üzere 3 ayrı yerde yerine getirileceği ve belirtilen yerlerde verilecek güvenlik hizmetinin 4 silahlı ve 4 silahsız olmak üzere toplam 8 kişi ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesi (a) bendinde; Ana hizmet binasında bir silahlı ve bir silahsız olmak üzere iki güvenlik elemanının mesai günlerinde 07.30-17.30 saatleri arasında birlikte görev yapacakları, dönüşümlü olarak 1’er saat öğle yemeği için istirahat edecekleri, Şehir içme suyu arıtma tesislerinde 3 silahlı güvenlik elemanınca 24 saat, asfalt şantiyesinde silahsız 3 güvenlik elemanınca 24 saat hizmet görüleceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 21 inci maddesinde yer verilen örnek vardiya cetvelinde; ana hizmet binasında 2 güvenlik elemanınca mesai günlerinde 07.30-17.30 saatleri arasında; su arıtma tesislerinde 3 ve asfalt şantiyesinde 3 güvenlik elemanınca ve her bir güvenlik elemanının 8 saat olmak üzere toplam 24 saat hizmet yerine getireceği belirtilmiştir.

 

            İhale konusu güvenlik hizmetinde istihdam edilmesi öngörülen toplam personel sayısının 8 kişi olduğu, ihtiyacın ana hizmet binasında mesai günlerinde 2 güvenlik elemanı, içme suyu arıtma tesisleri ve asfalt şantiyesinde 3’er  güvenlik elemanı ile 24 saat kesintisiz sürdürüleceği ihale dokümanın 26.3 ve teknik şartnamenin 4/a maddesinde yapılan düzenlemelerden anlaşılmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” VIII/G maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” denilmektedir.

 

Söz konusu ihaleye ait ihale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, yapılan düzenleme uyarınca şikayete konu ihalede iki ayrı noktada 3 güvenlik personeli ile 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti alınacağı anlaşılmaktadır.

            4857 sayılı İş Kanununun “Hafta tatili ücreti başlıklı 46 ncı maddesinde;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…..”

            “Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde;  “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir...”,

           “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” hükümleri bulunmaktadır.

            06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde fazla çalışmanın her saati için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde fazla çalışma yapan işçinin isterse işverene başvurmak koşuluyla bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği hükme bağlanmıştır.

İş mevzuatı uyarınca; Kanun kapsamına giren işyerlerinde işçilere yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu ve denkleştirme esasının uygulanmadığı hallerde haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma  sayılacağı hükmü yer almıştır.

 

İhale konusu işin niteliğinin fazla mesai yapılmasını gerekli kılması halinde idarece ihale dokümanında yapılması öngörülen toplam fazla çalışma saatinin belirtilmesi, aksi taktirde fazla çalışma saatine ilişkin maliyetin istekliler tarafından objektif olarak belirlenemeyeceği anlaşılmış olup, şikayet konusu ihaleye ait dokümanda fazla mesai sürelerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığından ihale konusu işe ilişkin herhangi bir fazla mesai ücreti hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

 

            İhale dokümanında fazla mesaiye ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, ihale dokümanındaki mevcut düzenleme ve iş mevzuatı çerçevesinde bir işçinin haftalık çalışma süresinin azami 45 saat olduğu dikkate alındığında ihale konusu işte bir noktadaki (su arıtma tesisleri veya asfalt şantiyesi) 3 güvenlik personelinin 1 haftada en fazla hizmet süresinin 135 saat olması gerektiği, buna karşın hizmetin ifası için idarece ihtiyaç duyulan toplam sürenin ise (7 gün x 24 saat/gün) 168 saat olduğu anlaşılmaktadır. Buradan da  anlaşılacağı üzere idarece tespit edilen toplam personel sayısı ile ihale konusu güvenlik hizmetinin iş mevzuatına uygun olarak yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu ihalede su arıtma tesisleri veya asfalt şantiyesi olmak üzere toplam 2 noktada, her bir noktada 3 personel olmak üzere toplam 6 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sürdürülebilmesi için iş mevzuatı gereğince ilave personele ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliğinde bu hususun personel sayısının tespitinde idarelerce dikkate alınması için “ …günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen düzenleme gereğince söz konusu iki noktadaki hizmetin belirtilen iş programına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilave personel sayısının idarece belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan ana hizmet binasında mesai saatleri içerisinde çalıştırılması öngörülen 2 güvenlik görevlisinin çalışma saatleri dikkate alındığında bu işçilerin  haftalık toplam çalışma süresinin (9 saat/gün x 5 gün/hafta) 45 saat olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, diğer noktalarda ortaya çıkan ilave personel ihtiyacının ana hizmet binasında mesai saatleri içerisinde çalışacak güvenlik personeli ile ikame edilmesi ihale dokümanında yapılan düzenleme çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, ihale konusu işte bir noktadaki (su arıtma tesisleri veya asfalt şantiyesi) haftalık iş gücü ihtiyacı 7 gün x 24 saat/gün = 168 saat olduğundan,  söz konusu bir noktada kesintisiz güvenlik hizmeti alınabilmesi için 3 personel istihdamının yeterli olmadığı ve ihale dokümanında öngörülen vardiya ve iş programının ihale dokümanında öngörülen toplam 8 güvenlik personeli ile sürdürülebilmesinin iş mevzuatı uyarınca mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla şikayete konu ihalede personel sayısının Kamu İhale Genel Tebliği ve iş mevzuatının işçilerin haftalık çalışma sürelerine ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın tespit edildiği ve ihale dokümanında belirtilen toplam personel sayısı ile ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Diğer yandan ihale dokümanında yapılan düzenlemede ana hizmet binasında çalışacak personelin mesai saatleri içerisinde çalışacağı belirtilmiş olup, ihale dokümanında yer alan bu düzenlemeden ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bu personelin çalışmayacağı anlaşılmaktadır. İhale konusu işin süresi içerisinde toplam 12,5 gün “ulusal bayram ve genel tatil günü” bulunduğu, iki ayrı noktada (su arıtma tesisleri ve asfalt şantiyesi) 3 personelle kesintisiz güvenlik personeli çalışacağından bir genel tatil gününde bir noktadaki güvenlik hizmeti için 3 günlük ilave ücret ödenmesi gerekecektir.

 

İhale dokümanında ise tatil günlerinde toplam 8 güvenlik görevlisi ile 12,5 günlük çalışmanın teklif fiyata dahil olacağı belirtilmiştir. Bu durumda isteklilerce asgari işçilik hesabında 8 işçi x12,5 gün= 100 günlük genel tatil ücretinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Mesai saatleri içerisinde ana hizmet binasında çalışacağı belirtilen personelin tatil günlerinde çalıştırılacağına ilişkin ihale dokümanında bir düzenleme bulunmadığından, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden ulusal bayram ve genel tatil günlerinde diğer iki noktada 3’er güvenlik personelinin “ulusal bayram ve genel tatil” günlerinde çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda idarece güvenlik personelinin çalışma programına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler uyarınca 12,5 genel tatil gününde bir noktada 3 işçi x12,5 =37,5 gün olmak üzere toplam  2 noktada ise (2 noktax37,5 gün) 75 gün genel tatil günü ücreti ödenmesi söz konusu olacaktır.

 

Yukarıda açıklandığı üzere ihale dokümanında öngörülen personelin çalışma programı ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ilave ücret ödemeye esas gün sayısının birbiri ile uyumlu belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan; idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması incelendiğinde ihale komisyon kararında 4857 sayılı iş yasasının 63 üncü maddesi ve buna ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri için fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtilerek ayrıntılı fiyat açıklamalarında bu açıklamayı yapmayan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların yer aldığı 26 ncı maddesinde fazla çalışma yapılacağına ve bunun süresine ve fazla mesai ücretinin teklif fiyatına dahil bulunduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığından aşırı düşük teklif açıklamasında fazla mesai ücretine ilişkin açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmadığı gibi, ihale dokümanında öngörülen iş programının dokümanda öngörülen toplam 8 güvenlik personeli ile sürdürülebilmesi mümkün bulunmadığından ve ulusal bayram genel tatil günlerinde ilave ücret ödemeye esas gün sayısı personelin çalışma programına uygun olarak belirlenmediğinden mevcut düzenlemeler çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi Kuruma itirazen şikayetinde dile getirdiği “ihale komisyon başkanı ile ihale yetkilisi olarak itirazı değerlendiren kişinin aynı kişi olduğu” iddiasına, idareye şikayet dilekçesinde yer vermediği anlaşıldığından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/B/1/d maddesi uyarınca söz konusu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

 

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir…” hükmü yer almıştır.

 

Şikayet konusu ihalede başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece alınan ve şikayetin uygun bulunmadığını belirten 03.05.2007 tarih ve 2007/2 sayılı kararın ihale yetkilisi tarafından imzalandığı ve idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihale komisyonu kararı olmak üzere düzenlenen diğer ihale komisyonu tutanaklarının tümünün incelenmesi sonucunda ihale komisyonu başkanı ile ihale yetkilisinin aynı kişi olmadığı anlaşılmış olup, yukarıda anılan mevzuat uyarınca ihale yetkilisinin bizzat yapacağı inceleme sonuçlarına göre şikayetle ilgili kararını verebileceği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul