En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1895
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :97
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1895
Şikayetçi:
 Çukurova Merhaba Gazetesi, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi Aydın İşhanı No:206 K.2 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan Belediye Başkanlığı, Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11972
Başvuruya konu ihale:
 2007/6427 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.09.50.0148/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seyhan Belediye Başkanlığı’nca  09.04.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Çukurova Merhaba Gazetesi´nin, 24.04.2007 tarih ve 11972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  tarih ve  sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 14.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-950.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun, ilgili idareye bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; Çukurova Merhaba Gazetesinin 6, 7, 9, 10 Nisan tarihinde yapılan baskılarının eklenilerek,

 

            1) İdarenin ihaleyi duyurmak istemediği ve ihale ilanının belediyenin internet sitesinde    yayımlanmadığı,

 

            2) İhalenin hangi firmaya verileceğinin önceden belli olduğu,

           

3) İhalenin belirlenen saatte yapılmadığı,

 

 İhalenin Özkul Güvenlikte kalmasının da haberi doğrulamış olduğu,            

 

 İddialarına yer verilmiştir.

                       

            1) Başvuru sahibinin ilk iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı “…İhale ilan süreleri ve kuralları ’’ altında yer verilen (a) bendinde; “Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;
            1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az 40 gün önce…Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. ’’ düzenlemesine yer verilmiştir.

             Anılan düzenleme çerçevesinde; Söz konusu ihale ilanının Kamu İhale Bülteninde 24.01.2007 tarihinde yayımlandığı, belediyenin internet sitesinde yayımlanma zorunluluğu bulunmadığı ayrıca ilgili ihale ilanının bir de aynı tarihte bir yerel Gazete’de de yayımlandığından iddianın yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

            İhalenin önceden Özkul Güvenlikte kalacağı ve firmanın İzmir firması olduğu iddiasında ilişkin olarak yapılan incelemede; firma merkezinin hangi il merkezinde bulunduğu ihale sonucuna etkili bir durum olmayacağı gibi iddianın da yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Zira ihale ilanı Kanuni sürelere uyularak gerekli yerlerde yayımlanmış, 7 adet ihale dokümanı satın alınmış, ihaleye iki adet teklif sunulmuş ve ihale ekonomik açıdan en avantajlı firma olan Özkul Grup - Özen Limited ortak girişimi üzerinde bırakılmıştır.  Özkul Grup Limited Şirketinin şirket merkezinin İzmir olmayıp Adana olduğu Ticaret Sicil Gazetesinden anlaşılmaktadır.

 

  İhale üzerinde bırakılan Özkul Grup- Özen Limited iş ortaklığına ait belgelere bakıldığında, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler’’ başlığı altındaki birinci paragrafta Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.’’,

 

Yukarıda belirtilen maddenin 5 inci fıkrasında “Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.’’,

 

Yedinci fıkrada ise; “İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.’’ hükümleri mevcut olup; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında diğer ortak konumunda bulunan Özen Koruma Limited Şirketinin sunmuş olduğu gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekteyken ihalenin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Önka Limited - Özvatan Limited ortak girişimine ait belgelerde de hem pilot ortak olan Önka Limited Şirketi hem de diğer ortak konumunda bulunan Özvatan Limited Şirketinin sunduğu gelir tablosuna ilişkin belgelerin serbest muhasebeci onaylı olduğu görülmüştür.

 

 Ayrıca; yine bilanço ile ilgili olarak sunulan Önka Limited - Özvatan Limited şirketi belgelerinin de serbest muhasebeci tarafından onaylandığı sunulan bu belgelerin kabul edilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 ve 40 ıncı maddelerine uygun olmadığı saptanmıştır.

 

 Diğer taraftan iş hacmine ilişkin olarak yapılan düzenlemede ilanın 4.2.3 üncü maddesinde “…Bu belgedeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin%15 inden, ihale konusu hizmet işleri ile gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10 undan az olmaması gerekir…’’ düzenlemesi yapılmış olduğu halde, İdari Şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde söz konusu oranların %9 - % 6 şeklinde farklı oranlarda belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarenin yapmış olduğu yaklaşık maliyet hesabında asgari ücretli güvenlik personeli - özel güvenlik koordinatörü (asgari ücretin %50 fazlası) ve güvenlik personeli ile özel güvenlik koordinatörlerinin resmi - dini bayramlarda çalıştırılmasına ilişkin olarak yapılan işçilik hesaplamalarının ne şekilde yapıldığı anlaşılamamıştır.

 

  3) İhalenin belirlenen saatte yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; İlanın 3 üncü maddesinin (b) bendinde; İhalenin tarihi ve saati: 09.04.2007- 8.30’’ olarak  belirlendiği, İdari Şartnamenin 3 üncü maddesinin (d) bendinde de paralel düzenleme yapıldığı ve ihalenin saatine ilişkin olarak tutulan tutanakta da ihalenin belirlenen tarih ve saatte başladığının belirtildiği dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, ilgili idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul