En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1898
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :107
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1898
Şikayetçi:
 Uğur ÖZDEMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şekerpınar Belediye Başkanlığı, Şekerpınar/Gebze/ KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13797
Başvuruya konu ihale:
 2007/37534 İhale Kayıt Numaralı “Belde Parklarının Bakımı, Çevre Temizliği ve Çeşitli Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.10.76.G014/2007-39 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Şekerpınar Belediye Başkanlığı’nca 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belde Parklarının Bakımı, Çevre Temizliği ve Çeşitli Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Uğur ÖZDEMİR´in 11.05.2007 tarih ve 13797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve tespit edilen mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kararın İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında ve idari şartnamede işin süresinin 8 ay şeklinde düzenlenmesine rağmen sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde işin süresinin 12 ay şeklinde düzenlendiği, 

 

            2)Teknik şartnamenin 5 inci maddesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhale ilanının “2. İhale konusu hizmetin c) İşin süresi” başlıklı maddesinde işin süresinin 240 gün olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 240 gün olduğu düzenlenmiştir.

 

             İhaleye ilişkin sözleşme tasarısının “Sözleşme süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde işin süresinin 12 ay olduğu düzenlenmiştir.

 

             4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun “İhalenin sözleşmeye bağlanması” başlıklı 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında,  “İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.” hükmü bulunmaktadır.

  

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında,  İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. “  hükmü mevcuttur.  

 

               İhale ilanı ve idari şartnamedeki işin süresi ile ihaleye ilişkin sözleşme tasarısındaki işin süreleri arasında fark olduğu, ihale dokümanındaki bu çelişkili düzenlemeler nedeniyle gerek isteklilerin sağlıklı teklif vermesi gerekse idarenin verilen teklifleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde,  İhale konusu iş ile ilgili çalışma programı İdare tarafından hazırlanacaktır. Yüklenici personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalıştıracaktır. Resmi ve dini bayramlarda hava şartları ve ihtiyaçlara göre, idarenin belirleyeceği sayıda elemanı yüklenici temin edip çalıştıracak ve söz konusu çalışmalar için idare tarafından ayrıca ilave ödeme yapılmayacaktır. Ayda 26 gün ve günde 8 saat çalışma yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           4857 Sayılı İş Kanunun 47 inci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:


           2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 


           16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  hükmü mevcuttur.

 

          Teknik şartnamenin 5 inci maddesindeki resmi ve dini bayram günlerinde kaç personelin çalıştırılacağının belli olmaması ve çalıştırılacak personel için bu günlerde ilave ücret ödenmeyeceği şeklindeki düzenlemenin yukarıda bahsi geçen Kanun ve Tebliğ hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

           2) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kararın İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul