• Karar No: 2007/UH.Z-1899
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :108
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1899
Şikayetçi:
 Onay Bilgisayar Yaz. Destek Tekn. ve Bakım Ltd. Şti., Şehit Pamir Cad. Dökmeci İşhanı No:41 K:2 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü,Yörük Selim Mah. G.Mustafa Kuşcu Cad. KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11871
Başvuruya konu ihale:
 2007/8452 İhale Kayıt Numaralı “Tam Otomasyon (BBSK-BS) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.05.2007 tarih ve 08.09.45.0188/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tam Otomasyon (BBSK-BS) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onay Bilgisayar Yaz. Destek Tekn. ve Bakım Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.04.2007 tarih ve 11871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İdare tarafından hizmet alımı ihalesine çıkılmasına karşın idari şartname madde 2.c ve teknik şartname madde 2.1.5´te mal alımına ilişkin düzenlemelere yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil ettiği.

 

            2) İhale konusu işin birden fazla iş kalemini kapsadığı(yazılım, donanım gibi) benzer iş tanımının "Resmi ve Özel Kurum ve kuruluşlara yapılan otomasyon işleri," olduğu görüldüğü, her yazılım yapan firmanın donanım işi yapmadığı düşünüldüğünde şartnamede yer alan benzer iş tanımının kapsamının da değiştirilmesi gerektiği,

 

            3) İhale konusu işin bir kiralama işi olduğu, Teknik şartname madde 3.1.4 ve 2.1.5 gereğince idare adına lisansların alınmasından ve ihale konusu işin bir parçası olan donanımların idareye hibe edileceği bahsedildiği, idare adına yazılım lisansları alınacak ise ihale konusu işin nasıl bir hizmet alımı işi olduğu anlaşılamadığı, 5846 sayılı kanunun da göz önünde bulundurulması ve anılan kanuna uygun olarak düzenlenmiş yeni bir teknik şartname ile ihaleye çıkılması gerektiği, yapılan düzenleme 4734 sayılı Kanuna ve yönetmelik hükmüne aykırılık oluşturduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, hizmetin adı:Tam Otomasyon(BBSK-BS) Hizmet Alımı; fiziki miktarı ve türü: 40 kişi ile tam otomasyon veri girişi hizmet alımı (Hizmet alımı ile birlikte 1 adet otomasyon programı ve 2 adet server alımı) olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri "bir arada ihale" edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yer alan hizmetlerin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektirdiği, ancak otomasyon programının doğal olarak bir donanım üzerinde çalışacağı, dolayısıyla aralarında doğal bir bağlantı olduğu, işin bileşenlerden biri olan donanımın(2 adet server) maliyeti belirleyen asli unsur olmadığı, ayrıca ihalede alt yükleniciye izin verilmemesine rağmen söz konusu donanımın istekliler tarafından temin edilebilecek standart bir donanım olduğu ve ihaleye teklif verilmesine engel olmadığı, idarenin kamu yararı ile hizmet gereklerini gözetmek suretiyle hangi işlerin bir arada ihale edileceğini belirlediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.4 üncü idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer işin “Resmi veya Özel Kurum ve kuruluşlara yapılan otomasyon işleri kabul edilecektir.” olarak tanımlandığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Söz konusu ihalenin bir otomasyon iş olduğu ve benzer iş tanımındaki Resmi veya Özel Kurum ve kuruluşlara yapılan otomasyon işleri kabul edilecektir cümlesinden özel ve resmi kurumlara yapılmış otomasyon işleri ile ilgili bir kısıtlama getirilmediği, benzer iş tanımının geniş tutulduğu ve her çeşit otomasyon işlerinin kabul edilebileceği, benzer iş tanımının bu nedenle katılımı engelleyici bir düzenleme içermediği ve dolayısıyla mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

           

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartname 2.1.5. maddesinde “Sistemde tutulan tüm veriler ve istekli tarafından lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı idareye aittir. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde veriler en son haliyle (data-only) idareye firma tarafından kolay okunabilir (taşınabilir harddisk v.b.) media üzerinde 2 kopya olarak teslim edilmelidir. Sözleşme süresi bitiminde BBSK-BS programı ve kullanım hakkı bedelsiz olarak idareye bırakılacaktır. Bedelsiz bırakılacağına dair taahhütname teklifleri ile birlikte verilecektir.”,

 

            3.1.4. maddesinde “Uygulama yazılımın üzerinde çalıştığı VTYS ve iletişim sistemi dahil tüm yazılımlar kurum adına lisanslandırılmalı ve lisans bedelleri firma tarafından karşılanmış olmalıdır.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemelerden ve idarenin başvuru sahibine “Kurumda yazılımların ileriki kullanılması düşünüldüğünden kurum adına lisanslandırılması teknik şartnamede talep edilmiş olup, kullanım hakkı tercih edilmemiştir.” şeklinde söz konusu iddiaya ilişkin vermiş olduğu cevaptan idarenin otomasyon programını ve kullanılacağı diğer tüm yazılımları kiralamak değil satın almak istediği anlaşılmaktadır.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu incelendiğinde; teknik şartnamenin 2.1.5.  ve 3.1.4 maddelerinde anılan düzenlemelerin yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığı ve sözleşmenin yerine getirilmesi aşamasında ihale üzerine bırakılan firma tarafından karşılanması  gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul