• Karar No: 2007/UH.Z-190
  • Toplantı No: 2007/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,22.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-190 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 04.06.2007 tarih, 2007/UH.Z-1906 olmuştur.
Toplantı No :2007/003
Gündem No :59
Karar Tarihi:22.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-190
Şikayetçi:
 Ayzem Temizlik Yemek Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti, İpekyol Cad. Reha Apt. Nu 38/A ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 YURTKUR Bolu Bölge Müdürlüğü, Kültür Mahallesi Öksüz Tekke Sok. 14300 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.12.2006 / 40535
Başvuruya konu ihale:
 2006/136001 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurtların Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2007 tarih ve 08.17.56.0188/2006-11E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporunda;

 

            YURTKUR Bolu Bölge Müdürlüğü’nce 06.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurtların Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayzem Temizlik Yemek Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti’nin 14.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.12.2006 tarih ve 40535 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 11.01.2007 tarihinde idarece iptal edildiği anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede söz konusu hizmette çalıştırılması istenen personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 5 yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu ve aylık prim ve hizmet belgesi istenebilir ibaresi bulunmakta iken ihale ilanında bu belgelere ilişkin bir madde bulunmadığı,

 

            2) Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili olarak çıkarttığı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak ilaçlama yaptırılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütname istendiği, buna göre belge sahibi firmalar belgesini verecek olup belgesi olmayanlar bu işi alt yükleniciye yaptırılacağı belirtildiği, fakat idari şartnamenin 18 nci maddesinde ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz dendiği,  bunun kendilerinin yeterlik alamayacağını gösterdiği,

 

            3) İdari şartnamenin diğer hususlar kısmında ihale uhdesinde kalacak firmanın ihale konusu işte 1 işyeri hekimi çalıştırılacağı belirtildiği, adı geçen iş yeri hekimi ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir gider kalemi olarak yer verilmediği ve firma karının ayrı bir kalem olarak belirtildiği bunun mevzuata (tebliğe) aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Dosyanın incelenmesinden 11.01.2007 tarihinde başvuruya konu olan ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmıştır. İhalenin iptal edilmesi, ihale sürecini ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 11.01.2007 tarihinde idarece iptal edildiği anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul