• Karar No: 2007/UH.Z-1900
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :109
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1900
Şikayetçi:
 Av. Raşit Sarıkaya Smartmeter Elektronik Sistemleri Araştırma ve Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti. V. Kader Sokak No:4/11 Gaziosmanpaşa /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Orhangazi Mah. Ömür Mevkii ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10768
Başvuruya konu ihale:
 2007/4739 İhale Kayıt Numaralı “ESKİ Genel Müdürlüğünce Üretilen ve Üretilmekte Olan Elektronik Kartlı Sayaçların Ar-GE Tasarım, Üretim, Yazılım, Proglamlama ve Servis İşlemleri İçin 30 Ay Süresince 17 Personel İle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.05.2007 tarih ve 06.08.63.0075/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan ESKİ Genel Müdürlüğünce Üretilen ve Üretilmekte Olan Elektronik Kartlı Sayaçların Ar-GE Tasarım, Üretim, Yazılım, Proglamlama ve Servis İşlemleri İçin 30 Ay Süresince 17 Personel İle Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Av. Raşit Sarıkaya, Smartmeter Elektronik Sistemleri Araştırma ve Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 08.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10768 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

        

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 08.03.2007 tarihinde yapılan “ESKİ Genel Müdürlüğünce Üretilen ve Üretilmekte Olan Elektronik Kartlı Sayaçların Ar-GE Tasarım, Üretim, Yazılım, Programlama ve Servis İşlemleri İçin 30 Ay Süresince 17 Personel İle Hizmet Alımı” İhalesinde, ihale saatinde ihale dokümanına şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak şikayete konu hususların idarece değerlendirmeye alınmadığı,  idarenin almış olduğu ihale kararı, ihale dokümanı ve ihalede yapılan işlemlerin hukuka ve kamu ihale mevzuata aykırı olduğu,

 

1- İdarenin ihtiyacının esasen “Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı” temin etmek olduğu, bu ihtiyacın doğrudan mal alımı ihalesi yoluyla giderilmesi gerekirken idarenin bu ihtiyacını hizmet alımı ihalesi yoluyla temin etmek istediği ve bu hususun da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen temel ilkeleri ihlal ettiği ve kamunun zarara uğratıldığı,

 

2- Teknik Şartnamede, istihdam edilecek personelin tanımı ve özelliklerinin, yönetmelikte istenen koşulları sağlamadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’nin istihdam edilecek personelle ilgili hükümlerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen “Anahtar Teknik Personel” ile ilgili düzenlemeye aykırı olduğu,

 

3- Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı son bölümünde öngörülen cezai yükümlülüğün hukuka aykırı olduğu ve isteklileri kendi kontrolleri dışında olan bir değişken ile sorumluluk altına soktuğu,

 

4-  İhale günü yapılan oturumda, ihale komisyonunun teklif zarflarını veriliş sırasına göre açmadığı, sundukları teklifin idari şartnameye aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak firmaları adına ihaleye katılan vekillerinin komisyonun oylama sonucu verdiği kararla salon dışına çıkarıldığı dolayısıyla bu işlemlerin hukuka aykırı olduğu,

 

5- İdarenin ürettiği sayaçların teknik özellikleri itibariyle  ihalenin üzerine bırakıldığı firmanın ürettiği sayaçlarla eşdeğer olduğu ve daha önce ürettiği sayaçların imalatı için gereken her türlü üretim faktörünü parça parça ihalenin üzerine bırakıldığı firmadan temin ettiği dolayısıyla başka firmaların ihaleye teklif vermesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1- İdarenin ihtiyacının esasen “Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı” temin etmek olduğu, bu ihtiyacın doğrudan mal alımı ihalesi yoluyla giderilmesi gerektiği yönündeki iddiasına yönelik olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede,

 

            İhale konusu işe ait  Teknik Şartnamenin  “Kapsam” maddesinin;

 

            Bu teknik şartname ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş ve işletmeye alınmış bulunan yaklaşık 80.000 adet Elektronik Kartlı Sayaç  ile 2007 yılından  itibaren üretilecek olan en az 100.000 adet Elektronik  Sayaçların üretim ve işletme aşamalarında satın alınacak hizmet ile İdare tarafından Eskişehir dışına satılmış ve gelecekte satılması planlanan sayaçlara, 30(otuz) ay süresince  verilecek hizmetlerin teknik detaylarını kapsar.” şeklinde düzenlendiği,

 

            Aynı teknik şartnamenin diğer maddeleri de incelendiğinde ihale kapsamında, Elektronik Kartlı Sayaç üretiminde gerekli olan tüm parçaların idare tarafından ulusal ve uluslar arası piyasalardan tedarik ederek , söz konusu ihale ile temin ettiği hizmet alımı yoluyla üretiminin sağlanmasını amaçlamakla birlikte, aynı zamanda mevcut ve üretilecek elektronik sayaçların tasarım, donanım ve yazılımında gerekli görülecek değişiklikler için Ar-Ge çalışma raporu düzenlenmesi, işletmeye alınmış  ve üretimi planlanan Elektronik Kartlı Sayaçların sorunsuz çalışacağı bir yazılım programının hazırlanması, sayaçların ulusal ve uluslar arası nitelikteki belgelendirme ve onay aşamalarının takip  edilmesi gibi diğer hizmetlerinde alınacağı süreçlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu haliyle idarece söz konusu ihalenin “Hizmet Alımı” ihalesi olarak yapılmasında bir aykırılık bulunmadığı  tespit edilmiştir.

 

2- Teknik Şartnamede, istihdam edilecek personelin tanımı ve özelliklerinin, yönetmelikte istenen koşulları sağlamadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’nin istihdam edilecek personelle ilgili hükümlerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen “Anahtar Teknik Personel” ile ilgili düzenlemeye aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (d) maddesinde; 1 adet Proje sorumlusu (Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi), 2 adet yazılım mühendisi (Elektronik veya Bilgisayar Müh.), 2 adet Üretim Mühendisi, 2 adet Dizgi Programlama Teknisyeni (Tekniker veya Teknisyen), 10 adet Üretim Teknisyeni (Teknik Lise Mezunu) olmak üzere toplam 17 adet teknik personel öngörüldüğü, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak değerlendirilemeyeceğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3- Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı son bölümünde öngörülen cezai yükümlülüğün hukuka aykırı olduğu ve isteklileri kendi kontrolleri dışında olan bir değişken ile sorumluluk altına soktuğu iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İhale konusu işe ait Teknik Şartnamenin 3 üncü paragrafının;

 

Aylık bazda sayaç üretimi ortalama 4000 adedin altına düşmemelidir. Aylık 4000 adedin altına düşmesi durumunda eksik üretilen sayaç sayısı kadar toplam adam/ay ücretlerinden bu oranda düşüş yapılır. Bu düşüş şu şekilde hesaplanır.

 

Toplam adedin aylık ücretin 4000’e bölünmesi ile bir adet sayacın üretimi için ödenecek miktar bulunur. Eksik üretilen sayaç kadar miktar bulunarak hak edişten düşülür.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalede, idarenin işin süresinin 30 ay olarak belirlendiği ve bu sürede en az 100.000 adet   Elektronik Kartlı Sayaç üretilmesini planladığı göz önüne alındığında, aylık 4000 adet üretimin yapılmasını beklediği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, Teknik Şartnamenin 2 nci paragrafındaki; “ İdarece yapılacak malzeme tedarikinin karşılanamaması vb. durumlar  hariç üretimin durması halinde; üretimin durdurulduğu süre kadar çalışanlara günlük eksik ücret ödenir” şeklindeki düzenleme ile  yüklenicinin idareden kaynaklanan aksamalardan dolayı ödemelerde mağdur edilmeyeceği de hüküm altına alınmış olduğundan, başvuru sahibinin, isteklilerin kendi kontrolleri dışında olan bir değişken ile sorumluluk altına sokulduğu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4- İhale günü yapılan oturumda, ihale komisyonunun teklif zarflarını veriliş sırasına göre açmadığı, sundukları teklifin idari şartnameye aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak firmaları adına ihaleye katılan vekillerinin komisyonun oylama sonucu verdiği kararla salon dışına çıkarıldığı dolayısıyla bu işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibinin söz konusu ihaleye vermiş olduğu zarfın içerisinde, doküman satın alındığına dair belge, vekaletname ile imza sirküsünün yer aldığı bu haliyle başvuru sahibinin ihaleye teklif şartlarını taşıyan bir teklif vermediği, ayrıca ihale işlem dosyası kapsamında başvuru sahibinin ilk oturuma ilişkin iddialarını doğrulayacak herhangi bir bilgi yada belge bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

5- İdarenin ürettiği sayaçların teknik özellikleri itibariyle  ihalenin üzerine bırakıldığı firmanın ürettiği sayaçlarla eşdeğer olduğu ve daha önce ürettiği sayaçların imalatı için gereken her türlü üretim faktörünü parça parça ihalenin üzerine bırakıldığı firmadan temin ettiği dolayısıyla başka firmaların ihaleye teklif vermesinin mümkün olmadığı iddiası ile ilgili yapılan incelemede,

 

Başvuru konusu ihalenin, malzemelerin idare tarafından verilmesi ile bir imalat süreci ve diğer teknik hizmetlerin tanımlandığı bir hizmet alımı ihalesi olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin;

 

İstekli İhale Teknik Şartnamesinin 2.d. maddesinde istenilen teknik personele ait uzmanlık belgesi, ihale teknik şartnamesinde öngörülen süreler itibariyle çalıştığını kanıtlayan belgeleri  vermek zorundadır.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz….” hükmü yer almaktadır.

 

            Anahtar teknik personel dışında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen diğer personele ilişkin olarak idarelerce belge veya taahhütname istenilmemesi gerektiğinden, idarece yukarıda belirtildiği üzere idari şartnamede isteklilerin teklifleri ekinde çalıştırılacak teknik personele ilişkin uzmanlık belgelerinin sunulmasının zorunlu kılınarak yeterlik kriteri haline getirilmiş olmasının mevzuata   aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            2-  Yukarıda belirtilen idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yer alan düzenlemenin ihale ilanında yer almadığı tespit edilmiştir. Bu durumun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi;İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olduğu düşünülmektedir.

 

            3- Başvuruya konu ihalede, benzer iş tanımının, “Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların, “Ar-Ge tasarım, üretim, yazılım programlama ve servis işlemleri” kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı  görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde “Benzer iş”;

 

 İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İdarece tanımlanan benzer işin, ihale konusu işin adı ile birebir aynı olduğu görüldüğünden bu haliyle rekabeti daraltan bir tanım olduğu ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul