En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1901
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :110
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1901
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alacamescit Mahallesi Tek Sokak Nu 1 16020 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15738
Başvuruya konu ihale:
 2007/41424 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 08.12.06.0171/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 04.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarih ve 15738 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 18.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun idarece süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 inci maddesindeki “… makine ve ekipmanların isteklinin kendi malı olması halinde fatura yada demirbaş…. ibraz edecektir.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

            2) Giyim giderleri teklif fiyata dahil olduğu halde, kumaşın maliyetini belirleme de en önemli etken olan kumaşın kalitesine ilişkin düzenleme yapılmadığından teklif belirlenmesinde güçlük çekildiği,

 

            3) Teknik şartnamenin genel kurallar başlığı altında yer verilen “10 veya daha fazla işçi çalıştırılması halinde çalıştırılan elemanlardan birisinin işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edilecektir. Çalıştırılan bu elemanların ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere yüklenici  firma ile idare arasındaki iletişimi sağlayacaktır.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Resmi ve dini bayram tatilleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için teklif fiyata dahil giderlerde yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Aşçılık hizmetlerinde çalışacak kişilere ödenecek ücrette idari şartname ile birim fiyat teklif cetvelinde farklılıkların olduğu,

 

            6) İhale dokümanının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            7) İdareye şikayetlerinin 15 günlük süre içinde yapıldığından idare tarafından sürenin geçmiş olması gerekçesiyle başvurularının reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 18.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun idarece süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul