En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1902
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :111
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1902
Şikayetçi:
 Marmara Peyzaj Tarım Temz. İnş. Taah. Yemek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Başçavuş Sokak 160/4 K.Esat ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı, 13.Kat İnönü Bulvarı 27 06490 Bahçelievler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12696
Başvuruya konu ihale:
 2006/137875 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kazan ve Değirmen Bakım Dış Tesis Bakım Elektrik Prosedürleri ve Teknik Şartname Çerçevesinde Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.05.2007 tarih ve 08.10.02.0177/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eüaş Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı’nca 28.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  kazan ve Değirmen Bakım Dış Tesis Bakım Elektrik Prosedürleri ve Teknik Şartname Çerçevesinde Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Peyzaj Tarım Temz. İnş. Taah. Yemek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Tekliflerinin aşırı düşük teklif olması sebebiyle haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin idare tarafından yaklaşık maliyetin sağlıklı bir şekilde hesaplanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale Komisyon Kararında yer alan “…Teknik Şartnamenin 7.1 inci maddesinde el aletleri, krikolar, şalama takımları, kaynak penseleri, caraskallar, elektrikli ve havalı el aletleri, sal ve sal motoru vb. malzemeler yüklenici tarafından..sağlanacaktır hükmü bulunmasına rağmen yaklaşık maliyet cetvelinde söz konusu malzemelerin maliyetlerinin yer almadığı, aynı yaklaşık maliyet cetvelinin araç gideri kısmında 2.580,00 YTL den 6 aracın aylık maliyeti 15.480,00 YTL iki yıllık bir sürede ise 371.520,00 YTL olması gerekirken bu tutar yaklaşık maliyet cetvelinde 360.000 YTL olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla 11.520,00 YTL’lik bir noksanlık bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenler ile yaklaşık maliyetinde sağlıklı ve gerçekçi hesaplanmadığı kanaatine varıldığından…” ifadesi ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 7.1 inci maddesinde; “….el aletleri, krikolar, şalama takımları, kaynak penseleri, caraskallar, elektrikli ve havalı el aletleri, sal ve sal motoru vb. malzemeler yüklenici tarafından..sağlanacaktır..” düzenlemesine yer verildiği, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde ise bu bileşenlere yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.C. maddesinde “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Her ne kadar yaklaşık maliyet cetvelinin araç gideri kısmında 6 aracın aylık maliyeti 15.480,00, YTL ve iki yıllık bir süre için 371.520,00 YTL olması gerekirken bu tutarın yaklaşık maliyet cetvelinde hatalı bir şekilde 360.000 YTL olarak gösterilmesi sonradan düzeltilebilmesi mümkün olan maddi nitelikte bir hata olsa da, Teknik Şartnamedeki artı maliyete sebep olabilecek bazı kalemlerin, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında dikkate alınmaması ve bu sebeple yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasından dolayı idarenin ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul