En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1903
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :112
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1903
Şikayetçi:
 Oym Gıda Petrol Taşm. İnş. Temz. Hizm. ve Tarım Ürn. AŞ., Orta Mahallesi Yeni Maltepe Yolu Cad. Oğuzhan Sokak Nu:37/2-B Bayrampaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği,Kileci Mahallesi Isparta Yolu Üzeri 42560 Akşehir/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13492
Başvuruya konu ihale:
 2007/17115 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.05.2007 tarih ve 08.10.73.0177/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oym Gıda Petrol Taşm. İnş. Temz. Hizm. ve Tarım Ürn. Aş’nin 16.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.05.2007 tarih ve 13492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalenin asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifi veren firmanın üzerine bırakıldığı bu hususun mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1635 sayılı Kurul kararı ile;

 

“Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Kıyafetin teklif fiyata dahil olup olmadığı hususuna idari şartnamede yer verilmediği bu hususun kendilerini tereddüte sevkettiği,

 

            2) İdari Şartnamede bayram mesailerinin teklif fiyata dahil olup olmayacağı belirtilmediği ancak teknik şartnamede bayramlarda kaç kişinin çalışacağının idare tarafından belirleneceği ve ücretinin firma tarafından karşılanacağının ifade edildiği ve teklif vermede tereddüte düştükleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “Çalıştırılacak personelin kıyafeti her bir işçiye 1 pantolon (yazlık, kışlık), 1 gömlek (yazlık, kışlık), 1 yelek, bayanlar için fular, erkekler için kravat yüklenici tarafından karşılanacak olup renk ve modeli idare tarafından belirlenecektir. Giyim bedeli ayni olarak karşılanacaktır. Yol bedeli verilmeyecektir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.G.13 üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare, şikayet başvurusuna “…Giyeceklerin sayısını ve yazlık-kışlık olarak belirttiğimiz gibi giyeceklerde kumaş türü vs. hususunda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Firmalar giyecekleri kendileri karşılayacağı için kumaşın türü veya ayakkabının deri vs. olması konusunda düzenleme yapma gereği duyulmamıştır.” şeklinde cevap vererek idari şartnamede eksik bıraktığı düzenlemeye açıklık getirmiştir.

 

İdare İdari Şartnamede giyeceğin sayısını belirtmesine rağmen özelliklerini belirtmeyerek Kamu İhale Genel Tebliğinin belirtilen hükmüne aykırı hareket etmiş olsa da, söz konusu giyecekler çok fazla özelliği olmayan ve piyasadan rahatlıkla temin edilebilen standart ürünler olduğundan aykırılık ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde “Hastanemiz hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden hizmet türü olduğundan gece, gündüz, resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare tarafından firmaya bildirilecektir. Bu günlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu tutulmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            İdare şikayet başvurusuna “Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak alacağımız personeli poliklinik hizmetinde çalıştıracağımız için, bu personele kanuni çalışma saatleri dışında herhangi ek bir çalışma yaptırmayacağımızdan, Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı gününde bahsi geçen personeller çalıştırılmayacaktır. Çalıştırılmayacağı için de resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü idari şartnamede düzenlenmemiştir.” şeklinde cevap vermiştir.

 

            İdarenin İdari ve Teknik Şartnamelerde yaptığı düzenlemeler ile şikayet başvurusuna verdiği cevap birbiriyle çeliştiğinden ve isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüte düşürecek nitelikte olduğundan başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,”  karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 2007/UH.Z-1635 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul