• Karar No: 2007/UH.Z-1905
  • Toplantı No: 2007/030
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/030
Gündem No :116
Karar Tarihi:04.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1905
Şikayetçi:
 Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mahallesi 558 Sokak (Kız Meslek Lisesi Arkası) No:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bereketli Belediyesi Karşısı No:1 Bereketli/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15317
Başvuruya konu ihale:
 2007/27791 İhale Kayıt Numaralı “30 Kişi İle 19 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.05.2007 tarih ve 08.11.83.0148/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30 Kişi İle 19 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarih ve 15317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhalede en avantajlı teklif olarak belirlenip ihale üzerinde bırakılan Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ nin sunduğu fiyat teklifinin hizmet giderlerini karşılayamayacağını ve teklif veren tüm isteklilerin birim fiyat teklif mektubu eki cetvellerin Kamu İhale Kurumu standart formlarına aykırı olduğu, 25.05.2007 tarihinde şikayet başvurusuna cevap ile birlikte kamu yararı ve ivedilik kararının da bildirildiği, ilgili kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki koşulların oluşmadığı, ivedilik ve kamu yararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi,

           

            İddialarına yer verilmiştir.

           

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İncelenen ihalede; 19.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile ihale işlemlerine devam kararı aldığı, ilgili kararda gerekçenin “İhalede en düşük fiyatın teklif edildiği ve bu rakam ile ihalenin gerçekleştirilebileceği kanaati oluştuğundan, kamu yararı ve ihalenin 19 aylık olması, taahhüdün zamanında başlatılamaması durumu nedeniyle ivedilik zarureti ortaya çıktığı’’ şeklinde belirlendiği, ancak  gerekçenin mevzuatın aradığı şartları taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul