İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1912
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :138
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2007/UH.Z-1912
Şikayetçi:
 İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ Av. Ali Şıkoğlu (Hukuk Danışmanlığı), Aşirefendi Cad., Bornavalı Han No: 56 K:5 Sirkeci/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım AŞ) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. Nu 30 59000 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2005/152370 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.05.85.0184/2008-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım AŞ) Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından açılan davada, Tekirdağ İdare Mahkemesince 23.01.2008 tarih ve E:2006/613, K.2008/46 sayılı kararla; “…idari merci tecavüzü nedeniyle, 2577 sayılı Yasanın 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin görevli idari mercii olan Kamu İhale Kurumuna tevdiine” karar verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Söz konusu dava dilekçesinde, özetle; SSK prim borçları bulunduğu gerekçesiyle geçici teminatlarının haksız yere gelir kaydedildiği ve haklarında yasaklama kararı alındığı iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların verilen süre içerisinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin birinci fıkrasında; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenemeyeceğine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi ihale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığını somut olarak gösteremediğinden Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul