En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1915
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :1
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1915
Şikayetçi:
 Mar-nus Tem.Özel Sağlık ve Sos. Hizm. Yemek Ürt. Hiz. Bilgisayar İlaç Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Murat AĞAÇHANLI, Ali Emri 1.Sok. Yılmaz 2004 Apt. 2/5 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası Arka Giriş 3. Kat Yenişehir / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 11951
Başvuruya konu ihale:
 2007/16947 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.09.52.G014/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Diyarbakır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mar-nus Tem.Özel Sağlık ve Sos. Hizm. Yemek Ürt. Hiz. Bilgisayar İlaç Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Murat AĞAÇHANLI’nın, 24.04.2007 tarih ve 11951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine  21.05.2007 tarih 2007/AK.H-952.1 sayılı Kurul kararıyla, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuruda dilekçesinde özetle; idarece iş deneyim belgelerinin yüklenici tarafından taahhüt edilen işlerin ayrı ayrı kuruluşlar bazında olması gerekirken yapılan işlerin birleştirilerek tek iş deneyim belgesi olarak düzenlenmiş olması nedeniyle içinde bulundukları ortak girişimin teklifinin değerlendirmeye alınmadığı, söz konusu iş deneyim belgesinin ihaleyi yapan idare tarafından daha önceki sunmuş oldukları hizmet nedeniyle düzenlendiği, kuruluşların ayrı olmasının söz konusu olmadığı, hizmet sundukları kuruluşların Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı alt birimler ve ita amirlerinin aynı olduğu, anılan iş deneyim belgesi ile ilgili tek sözleşme yapıldığı, SSK ve diğer resmi kuruluşlara bir bütün olarak bildirim yapıldığı, kendilerine değerlendirme dışı bırakılmadan bilgi verilmesi durumunda uygun belgeyi sunabilecekleri, idare tarafından iş deneyim belgesinin tetkik edilerek gereğinin yapılması gerekirken doğrudan belgenin uygun olmadığının belirtildiği, belgeyi düzenleyen idare ile ihaleyi yapan idarenin aynı olmasına rağmen idarenin kendisi düzenlememiş gibi davrandığı, idarenin gerekçesinde belirttiği iş deneyim belgesine konu olan işlerin ayrı ayrı  kuruluşlar olması hususunun gerçeği yansıtmadığı, zira iş yaptıkları birimlerin idarenin alt birimleri olduğu, ayrı ayrı tüzel kişiliklerinin ve harcama yetkilerinin bulunmadığı, idarece eğer her birime yapılan iş diğerinden bağımsız gerekli araştırmanın yapılarak doğru miktar üzerinden belge düzenlenerek gereğinin yapılmasının mevzuata uygun olacağı, gerekçede esas alındığı belirtilen 08.01.2007  tarih ve 2007/UH.Z-54 sayılı Kurul kararına konu durumun bu ihaleden farklı olduğu, anılan kararda 17 ayrı tüzelkişiliğin söz konusu olduğu, dolayısıyla anılan kararın bu ihalede emsal teşkil etmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Hakkında iddiaların incelenmesine geçilen ihalenin, Kamu İhale  Kurulu’nun 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1772 sayılı Kararıyla iptal edildiği, bu nedenle ihale sürecinin sona erdiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul