• Karar No: 2007/UH.Z-1916
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :2
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1916
Şikayetçi:
 Kardelenim-Kral Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Koza Sok.No:133/6 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İpek Yolu Üzeri Havaalanı Kavşağı 65040 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12263
Başvuruya konu ihale:
 2007/7065 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.09.71.G014/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nce 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardelenim-Kral Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12263 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Ortak girişim olarak ihaleye teklif vermeleri nedeniyle iki ortak tarafından imzalanmış dilekçe ile şikayet başvurusu yapıldığı, ancak idarenin birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik başvuru yapamayacağı gerekçesiyle başvurularını reddettiği, idarece şikayet üzerine alınan kararda, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte belirtilen kararlarda bulunacak hususlara yer verilmediği, idarece Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırı davranıldığı, idareden değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini sordukları, bu başvuruya verilen cevap yazısının 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine aykırı olarak adi posta ile kendilerine bildirildiği,

2) Üzerinde ihale kalan firmanın teklif açıklamasında resmi ve dini günler çalışması için öngörülen bedelin brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığı ve bunu idarenin de gerekçe bildirme yazısında açıkça ifade ettiği, oysa idari şartnamenin 26.3 maddesinde 20 özel güvenlik görevlisine brüt asgari ücretin % 10 fazlasının ödenmesi öngörüldüğünden fazla çalışmanın da işçilere ödenecek ücret üzerinden ödenmesi gerektiği, belirtilen şekilde hesaplama yapıldığında üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, açıklamasının uygun kabul edilemeyeceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece şikayet üzerine alınan kararda; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 nci maddesinin son paragrafında yer alan “Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmüne uygun olmadığından ve yine aynı Yönetmeliğin, idarelerce verilecek kararlar başlıklı 15 nci maddesinin (c) bendine göre uygun bulunmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; “Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in I/A/3 bölümünde; “Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi ve özel ortak tarafından şikayet/itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 ve 20 nci maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek, idarece/Kurumca, diğer ortakların şikayete katılması veya muvafakat etmelerinin sağlanması için şikayetçiye bir süre verilmesi, verilen süre içinde diğer ortakların şikayete/itirazen şikayete katılmaması veya şikayetçiye temsil yetkisi vermemeleri halinde başvurunun esasına girilmeden ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

            Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; ortak girişimi oluşturan ortakların tek dilekçeyle başvurması halinde, yukarıda anılan Yönetmelikte anılan şekil şartlarını taşıması halinde idarece başvurunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Somut olayda birlikte başvuru yapan firmaların ortak girişim olarak ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından iki ayrı başvuru sahibi olarak değerlendirilemeyecekleri ve pilot ortak olan firmanın da dilekçede başvurusunun bulunduğu tespit edildiğinden idarece dilekçenin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            İdarece şikayet üzerine alınan kararda; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan hususların bulunmadığı tespit edilmiş olup, anılan hususlara kararda yer verilmesi gerekmektedir.

 

İdarece, kesinleşen ihale kararı ile şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin yazının adi postayla gönderildiği, bu hususun 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’de yer alan “Uygulamada idareler tarafından sürelerin hesaplanmasına esas teşkil eden tebligatların, iadeli taahhütlü mektup veya hazırda bulunan isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilmesi yerine adi posta yolu veya faks v.b. ile yapıldığı görülmektedir. İdareler tarafından yapılacak bildirimlerin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen şekilde iadeli taahhütlü mektup veya isteklilere imza karşılığı elden tebliği suretiyle yapılması gerekmektedir. İadeli taahhütlü mektup ile tebliğin yapılması halinde mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Ancak, tebliğ daha önce yapılmış ise tebliğ tarihi esas alınır.” düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar şikayetçinin başvuru hakkını kullanmasını engelleyici nitelikte olmadığından ihalenin esasına etkili bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, Mirbey firmasının süresinde açıklamasını idareye sunmadığı, idarece diğer isteklilerin açıklamaların uygun kabul edilerek en düşük teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Şikayetçinin 12.03.2007’de değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini idareden talep etmesi üzerine, idarece verilen cevapta; üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin en avantajlı teklif olduğu, ulusal bayramlar ve tatil günleri çalışması için ödenmesi gereken ilave ücretin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak verilen teklifin şartnameye uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; işin fiziki miktarının 20 işçi ile 9 ay süre ile 24 saat kesintisiz olarak 3’lü vardiya  çalışma esasına göre silahsız özel güvenlik hizmeti alınacağı belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 26.3 maddesinde; yol bedelinin 26 gün üzerinden brüt 1,50 YTL nakdi, yemek bedelinin 26 gün üzerinden  brüt 3,50 YTL nakdi, giyimin ayni olarak verileceği; özel güvenlik görevlisine brüt asgari ücretin % 10 fazlasının ödeneceği, ulusal bayram ve tatil günleri için 15 güvenlik görevlisi için 11 gün üzerinden toplam 165 yevmiye ilave ücret öngörüldüğü, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin de teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Üzerinde ihale kalan isteklinin teklif açıklaması incelendiğinde;

           

            Yol, yemek, sözleşme gideri dahil işçilik maliyeti 167.497,78 YTL,

            Resmi-dini bayram ile yılbaşı günleri

için sözleşme gideri dahil  ilave ücret                        3.871,46 YTL,

Mali sor. Sig. Bedeli                                                        315,00 YTL,

Giyim bedeli                                                                    387,00 YTL,

Kar                                                                                    0,49  YTL,

TOPLAM                                                                172.071,73   YTL

 

Üzerinde ihale kalan firmanın asgari işçilik maliyeti hesabında idarenin düzenlemesine göre  işçi başına brüt asgari ücretin % 10 fazlasını, ilave ücret hesabında ise brüt asgari ücreti esas alarak hesaplama yaptığı, giyim bedeli için ise % 3 sözleşme gideri öngörmediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartname düzenlemesine göre asgari işçilik maliyetinin (giyim hariç) 167.497,78 YTL, 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ve işçilere ödenecek ücret üzerinden hesaplanan resmi-dini bayram ve yılbaşı günleri için ilave ücretin 4.258,95 YTL olduğu anlaşılmıştır.

           4857 Sayılı İş Kanunun 47 inci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanun hükmü gereğince, ilave ücretin hesaplanmasında, işçiye ödenen ücret üzerinden yani bu ihalede brüt asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde ihale kalan firmanın aşırı düşük açıklamasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

            Ancak, İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde; ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışacağı belirtilen elemanların çalıştıkları her bir gün için yevmiyelerinin brüt asgari ücret üzerinden % 100 zamlı olarak hesaplanacağı ve nakdi olarak ödeneceği belirtildiği ve idarece vasıflı personele yönelik brüt asgari ücretin %10 fazlası ödeneceği yönünde düzenleme yapıldığı dikkate alındığında, idarenin ilave ücretin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gerektiği düzenlemesinin yukarıda belirtilen Kanun hükmüne aykırı olduğu ve değerlendirmeyi doğrudan etkileyen ve isteklilere tereddüde düşürecek surette doküman aykırılığı oluştuğu  anlaşılmıştır. Bu nedenle, düzeltici işlemle giderilemeyecek mevzuata aykırılık oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece ihalenin sözleşmesinin 29.03.2007’de, başvuru sahibine değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin bildirilmesinden sonra 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul