• Karar No: 2007/UH.Z-1918
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :6
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1918
Şikayetçi:
 Gül Peyzaj Tarım Temz. İnş. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., Bülbülderesi Cad. Nu:126/18 K.Esat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü, Ambarlı Fuel Oil Santralı Hizmet Binası P.K.3 Ambarlı 34840 Avcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12695
Başvuruya konu ihale:
 2007/24687 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.06.2007 tarih ve 08.10.08.0141/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

EÜAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nce 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül Peyzaj  tarım Temz. İnş. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.04.2007 tarih ve 12695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından bir ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen firmaların tekliflerinin, 4734 sayılı Kanun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük olduğu,

 

2) İdare tarafından çalışacak personele verilecek yemek ihtiyacına ilişkin olarak ayni ve nakdi olmak üzere iki farklı düzenleme yapıldığı, bu durumunda tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesini etkilediği,

 

3) İdare tarafından teknik şartnamede kıdem tazminatına ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesi “İhale konusu hizmetin;

c (Fiziki) miktarı ve türü: mesai saatleri boyunca bulundurulacak yetkili temsilcisi dahil 41 Kişiyle 1 yıl süreyle ”

 

Anılan Şartnamenin 26 ncı maddesi26.1.       İstekli teklif fiyatına; temizlik sarf malzemeleri, işçi yemek (nakdi), işçi ulaşım (ayni),İş elbisesi, koruyucu giyim malzemesi (ayni) gibi giderler ile sözleşme bedelinin (% 1,2) binde onikisi oranında damga vergisi ve mukavele pulu bedeli, Kamu İhale Kurum payı(sözleşme bedeline göre ilgili mevzuata göre gerekirse) gibi masrafları dahil edecektir. İş elbiseleri ve koruyucu giyim malzemelerinin nelerden oluştuğu teknik   şartnamede açıklanmıştır.

 

26.2.   (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatını bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.   Ayrıca, Yüklenici çalıştıracağı 41 kişi için (ayda 26 gün) yemek gideri olarak; günlük, brüt kişi  başına olarak 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup,  bu durum çalışanların  maaş bordrolarında açıkça gösterilmek zorundadır.

Yüklenici çalıştıracağı 41 kişiyi işe götürüp getirmek üzere araç sağlayacaktır.

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı (10) ondur, 1 yıllık sözleşme süresinde bu kapsamdaki toplam gün sayısı (12) onikidir. İstekli, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücreti buna göre hesap edecektir.

26.4.   Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5          İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı: % 2,00´dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamede ihale konusu hizmette kullanılacak malzeme ve ekipmana ilişkin belirleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde personele nakdi ödenecek olan maliyet kalemlerine göre (işçilik ücreti, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçiler ödenecek ücret ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek bedeli ile bunlara ilişkin olarak % 3 sözleşme gideri dahil, giyim, ilaçlama, ulaşım ve temizlik malzemesi hariç) asgari maliyetin 395.556,83 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

a- Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 408.200 YTL olduğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde idare tarafından açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklamasının ,

 

Maliyet Kalemi

Teklif edilen bedel

İşçilik ücreti (% 3 sözleşme gideri dahil)

392.728,86 YTL

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalıştırılacak işçiler ödenecek ücret(% 3 sözleşme gideri dahil)

2.827,97 YTL

Giyim Ücreti(% 3 sözleşme gideri dahil)

973,35 YTL

Ulaşım Gideri(% 3 sözleşme gideri dahil)

8.520,00 YTL

Temizlik Malzemesi

2.155,00 YTL

İlaçlama

600,00 YTL

TOPLAM

408.125,43 YTL

 

Olarak verildiği ve söz konusu giderlere ilişkin olarak tevsik edici belgeleri açıklamasının ekinde sunduğu  anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi yetkisi ihale komisyonuna verilmiş olup ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Durum böyle iken, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu açıklamanın ihale komisyonunca yeterli bulunarak teklifin geçerli kabul edilmesi, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine uygundur.

 

b- İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklamasında, giyim giderine ilişkin olarak %3 sözleşme gideri öngörmediği gibi ihale konusu işte çalışacak personele sağlanacak  ulaşım giderine ilişkin olarak da bir bedel öngörmediği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından bu husus tespit edilmekle birlikte, söz konusu firmanın açıklamasıyla teklifi arasında 13.514,17 YTL’ lik bir fark bulunduğu, bu farkında söz konusu giderleri karşılayacak seviyede olduğu kanaatine varıldığı belirtilerek açıklamasının kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklamasında, ihale konusu işte çalışacak personele sağlanacak ulaşım giderine ilişkin olarak hiç bir bedel öngörmediği, dolayısıyla söz konusu gidere ilişkin  açıklamasında herhangi bir belge de yer almadığı  dikkate alındığında, idare tarafından anılan firmanın açıklamasının kabul edilmesi ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci firma olarak belirlenmesi yukarıda yer alan hükümlere aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi “…26.3 Ayrıca, yüklenici çalıştıracağı 41 kişi için (ayda 26 gün) yemek gideri olarak; günlük, brüt kişi  başına olarak 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup,  bu durum çalışanların  maaş bordrolarında açıkça gösterilmek zorundadır…”(EK:9.2)

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesi “…d- Teknik Şartnamede belirtilen hizmetlerde kaliteli ve verimli hizmet alımını temin etmek üzere, yüklenici maliyetinde çalıştırdığı tüm personeline günde bir öğün yemek verecektir…”,

 

İdare tarafından hazırlanan sözleşme tasarısının 9 uncu maddesi “Sözleşmenin Ekleri

9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Birim fiyat tarifleri (varsa),

5- Özel Teknik Şartname (varsa),

6- Genel Teknik Şartnameler (varsa),

7- Açıklamalar (varsa),” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede, her ne kadar idari şartname ile teknik şartnamede birbiriyle çelişen iki farklı düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiş ise de, öncelik sırasına göre idari Şartnamede yer verilen hükümler esas alınarak tekliflerin verilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihalede teklifleri 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük bulunan ve açıklama veren isteklilerinde idari şartnameyi esas alarak teklif verdiği görülmüştür.

 

Kaldı ki, 4734 sayılı  Kanunun 55 inci maddesinde “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;…

…b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayetçi firma tarafından, 09.03.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, söz konusu iddiaya ilişkin olarak idareden açıklama herhangi bir istenilmediği, idareye yapılan şikayet başvurusunda anılan iddianın yer almadığı ve 02.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği hususları dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26. maddesinin "26.1  İstekli teklif fiyatına; temizlik sarf malzemeleri, işçi yemek (nakdi), işçi ulaşım (ayni),İş elbisesi, koruyucu giyim malzemesi (ayni) gibi giderler ile sözleşme bedelinin (% 1,2) binde onikisi oranında damga vergisi ve mukavele pulu bedeli, Kamu İhale Kurum payı(sözleşme bedeline göre ilgili mevzuata göre gerekirse) gibi masrafları dahil edecektir. İş elbiseleri   ve   koruyucu   giyim   malzemelerinin nelerden oluştuğu teknik   şartnamede açıklanmıştır…" şeklinde düzenlemiştir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “h)... Kıdem tazminatı ödeyecek ve ödeme bordrosunu Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine teslim edecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan  tebliğde ki açıklama uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, her ne kadar idare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemeyle ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından kıdem tazminatı ödeneceğine ilişkin  düzenleme yapılmakla birlikte; yapılan bu düzenleme Yargıtay içtihatlarına göre ihaleyi yapan idarenin kıdem tazminatı sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

Kaldı ki, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeden, kıdem tazminatına ilişkin yukarıdaki tebliğ hükmüne uygun olarak bir bedel öngörülmediği ve idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmediği de dikkate alındığında şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki husus tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı  51 inci maddesinin ““51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

 

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinin; İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği ve ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı belirtildiği dikkate alındığında, idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir.

 

Ancak, idari Şartname yapılan söz konusu düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Kaldı ki, istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği ve ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu durumda İdari şartnamenin 51 inci maddesinde yapılan düzenlemenin işin yürütülmesi aşamasında uygulanamayacağı da anlaşıldığından, yapılan bu düzenleme ihalenin iptalini gerektirecek bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle

 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklamasının yeterli kabul edilmeyerek, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklamasının yeterli kabul edilmeyerek, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi “…26.3 Ayrıca, yüklenici çalıştıracağı 41 kişi için (ayda 26 gün) yemek gideri olarak; günlük, brüt kişi  başına olarak 3,00 YTL nakdi olarak ödeyecek olup,  bu durum çalışanların  maaş bordrolarında açıkça gösterilmek zorundadır…”.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “…d- Teknik Şartnamede belirtilen hizmetlerde kaliteli ve verimli hizmet alımını temin etmek üzere, yüklenici maliyetinde çalıştırdığı tüm personeline günde bir öğün yemek verecektir…

 

…i-Yüklenici çalıştıracağı 40 kişi için (ayda 26 gün) yemek gideri olarak; günlük brüt kişi başına 3,00 YTL´ yi nakdi olarak ödeyecek olup, bu durum çalışanların maaş bordrolarında açıkça gösterilmek zorundadır.”

 

Yine teknik şartnamenin 5 inci maddesi “...Yüklenicinin işçilerine İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesinde maliyet üzerinden yemek verilebilir. Bununla ilgili tüm masraf yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “…İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriğibaşlıklı 20 inci maddesinde “…İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü,

 

Kamu İhale Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

“…8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır…

…10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir…”

 

Anılan Tebliğin Birinci Bölüm “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII başlığın G/15 inci maddesinde; “…teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanında ihale konusu işte çalışacak personele verilecek yiyecek giderine ilişkin olarak, hem ayni hem de nakdi düzenlemelere yer verildiği, bu durumunda teklif fiyatın verilmesini etkileyici ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan bir düzenleme niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

 Ayrıca İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinin; İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği ve ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı belirtildiği dikkate alındığında, idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir.

  

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde başvuru konusu ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluğun “düzeltici işlem belirlenmesi” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul