En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1919
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :7
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1919
Şikayetçi:
 Damgacıoğulları Temizlik Sağlık Hizm. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Bostancı Oto Sanayi Sitesi Doğanbey Cad. No:42/2 Üstbostancı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14772
Başvuruya konu ihale:
 2007/30502 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.11.25.0168/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Damgacıoğulları Temizlik Sağlık Hizm. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

            2) Teknik Şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı (B) bölümünün not kısmının son paragrafında yer alan ifadenin mevzuata uygun olmadığı ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği,

            3) Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

            4) İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde 5 takvim günü içinde işe başlanacağı ve 49.2 nci maddesinde ise işin süresinin 580 takvim günü olduğunun belirtilmesine karşılık, sözleşme taslağının 10 uncu maddesinde ise işin bitiş tarihinin 31.12.2008 olduğu ve sözleşme süresinin ise 580 gün olduğunun belirtildiği,

            5) Teknik Şartnamenin tarafların yükümlülüklerinde haftanın 7 günü çalışma esasının getirildiği, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemede ise personel çalıştırılmasına dayalı diğer hizmet dallarını belirtir şekilde düzenleme yapılmaya çalışıldığı ancak bu düzenlemenin de Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu ve aynı zamanda yılbaşı, resmi ve dini bayram günlerine ilişkin fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak da düzenleme yapılmadığı,

            6) Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümün 2 nci maddesinde  yer alan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu, şartnamede işin süresinin 580 takvim günü olduğunun belirtilmesine karşılık sözleşme taslağında bu sürenin 580 gün olarak belirtilmesinin uygun olmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Şartnameler ve sözleşme gereği yapılması istenilen ilaçlama ve bakım-onarım sözleşmesi bedelleri de teklif fiyata dahil olmalıdır.Ayrıca çalıştırılacak personele maaşları ile birlikte aylık yol bedeli ödenecektir.Günlük 2 İETT bileti bedeli kadar yol parası hesaplanacak ve ödemeleri banka aracılığıyla yapılacaktır.Bu bedel teklif fiyata dahil olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (G) bölümünün 11 inci maddesinde; “Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır.Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yol bedeline ilişkin yapılan düzenlemede isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek herhangi bir ifadeye yer verilmediği görülmüştür.

 

            Diğer taraftan ihale dokümanında dini-resmi bayram ve tatil günleri ile yılbaşı gününe ait herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Ancak yine anılan tebliğde malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmiştir.

           

İhale konusu hizmetin yemek hazırlama hizmeti olduğu ve söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet kapsamında kabul edilemeyeceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılacak düzenlemenin ise özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için öngörüldüğü hususları göz önünde bulundurulduğunda idarece idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek ve teklif verilmesini engelleyecek herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

            Ana bina:

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

            Kule Bina:

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

            B) Hizmetin Yürütülmesi

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin birim fiyat teklif alınan bir ihale olduğu ve bu itibarla da iş artışı ile iş eksilişine imkan verildiği ve iş artışının sadece öğün sayısının artırılmasını değil personel sayısı ile ilgili bir değişikliği de içermesi gerektiği dikkate alındığında, teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır.Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir.Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

            yönünde hükümleri konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte söz konusu yanlışlığın ihaleye teklif verilmesine ve ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel bir durum yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesinde işe başlama tarihinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 takvim günü içinde olduğu ve işin süresinin ise 580(beşyüzseksen) takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Sözleşme taslağının 10 uncu maddesinde de işe başlama tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 5(beş) gün ve işin bitiş tarihinin 31.12.2008 ve sözleşmenin süresinin ise 580 gün olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

            Söz konusu düzenlemelerde takvim günü ve gün olarak yapılan belirlemelerde, takvim günü ve günün aynı manaya geldiği ve aynı sonucu doğuracağı anlaşıldığından mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır. Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir. Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” şeklinde yer alan hüküm bulunmaktadır.

 

          Zikredilen düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu,

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı (B) bölümünün not kısmının son paragrafında yer alan ifadenin mevzuata uygun olmadığı ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

            Ana bina:

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

            Kule Bina:

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

            B) Hizmetin Yürütülmesi

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

           

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenleme bir belirsizliği ifade etmektedir. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında yeni servis açılması ve hasta sayısındaki artışa bağlı olarak ve idarece gerekli görüldüğü takdirde personel sayısının artırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Personel artışının ne kadar olacağı hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması sebebiyle; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif vermeden önce teklif maliyetini oluşturan ana maliyet bileşenlerini açık, net ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri ve buna göre teklif edecekleri bedeli oluşturmaları gerekmektedir.

 

Bu nedenle; yukarıda zikredilen düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul