En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1921
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :9
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1921
Şikayetçi:
 Mesan Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocasinan Merkez Mahalle Marmara Cad. Yirmi Temmuz Sokak No:26 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Tıbbiye Cad. No:13 34668 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14040
Başvuruya konu ihale:
 2007/30502 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 08.10.90.0168/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Mali Yılları 19 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Mesan Yemek Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde çalışan personele ödenecek yol parasına dair ayni bir tarif yer alırken ücret bordrosunda yol parasının nakit olarak mı ödeneceğine dair isteklileri tereddüde düşüren ifadeye yer verildiği, nakden ödenmesi ve ücret bordrosunda gösterilmesi halinde ayni tarifteki İETT biletinin nasıl dikkate alınacağı (KDV hariç mi yoksa dahil mi) hususu ile aylık kaç gün üzerinden hesaplanacağının net olarak anlaşılamadığı,

            2) İhale aşamasında geçerli olan tekliflerin yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmesine karşılık idari şartnamenin 48.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin uygun olmadığı,

            3) Teknik şartnamenin 2 nci sayfasında “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı maddesinde yer verilen düzenlemenin belirsizlik ihtiva ettiği ve bu artıştan kaynaklanan işçilik maliyetinin nasıl ödeneceğine dair uygulanabilir hükme yer verilmediğinden bu yönüyle isteklilerin teklif maliyetlerini oluşturmasını imkansız kıldığı,

            4) Teknik Şartnamenin 2 nci sayfasında “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı hususun 2 nci maddesinde yer verilen hükmün 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine aykırı olarak düzenlendiği,

            5) Teknik Şartnamenin 2 nci sayfasında “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı hususun 5 inci maddesinde yer verilen hükmün idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer almamasından dolayı tekliflerin bileşenlerinin sorgulanması ve yasal teklif sınırının tespiti açısından belirsizliğe yol açtığı,

             6) Teknik Şartnamenin 2 nci sayfasında “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı 7 nci maddesinde yer verilen hükmün bir yeterlik kriteri olmasına karşılık bu hükme ihale ilan metninde yer verilmediği,

            7) Teknik Şartnamenin 4 üncü sayfasında 3 üncü bende yer alan hükmün idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer almamasından sunulan tekliflerin bileşenlerinin sorgulanması ve yasal teklif sınırının tespiti açısından belirsizlik yaratacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı26.3 üncü maddesinde; “Şartnameler ve sözleşme gereği yapılması istenilen ilaçlama ve bakım-onarım sözleşmesi bedelleri de teklif fiyata dahil olmalıdır.Ayrıca çalıştırılacak personele maaşları ile birlikte aylık yol bedeli ödenecektir.Günlük 2 İETT bileti bedeli kadar yol parası hesaplanacak ve ödemeleri banka aracılığıyla yapılacaktır.Bu bedel teklif fiyata dahil olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (G) bölümünün 11 inci maddesinde; “Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır.Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yol bedeline ilişkin yapılan düzenlemede isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek herhangi bir ifadeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 48.1 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdarece sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi halinde İdari Şartnamenin 48.1 inci maddesinde “verilmeyecektir’’ ve öngörülmesi halinde ise “verilecektir’’ yazılmak suretiyle ilgili düzenlemelerin yapılması mevzuat gereğidir. Bu itibarla Fiyat farkı verilip verilmemesi idarenin takdirinde olup, fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin sağlıklı teklif verilebilmesini engelleyen bir husus olmadığı tespit edilmiştir.

 

             3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

            Ana bina:

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

            Kule Bina:

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

            B) Hizmetin Yürütülmesi

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin birim fiyat teklif alınan bir ihale olduğu ve bu itibarla da iş artışı ile iş eksilişine imkan verildiği ve iş artışının sadece öğün sayısının artırılmasını değil personel sayısı ile ilgili bir değişikliği de içermesi gerektiği dikkate alındığında, teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır.Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir.Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

            yönünde hükümleri konulamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla anılan şartname maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olmakla birlikte söz konusu yanlışlığın ihaleye teklif verilmesine ve ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel bir durum yaratmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 5 inci maddesinde; “Çalışan tüm personelin formalarında görevi adı-soyadı yazılacaktır.Firma personeli hastane idaresi tarafından tespit edilen firma tarafından alınan iş kıyafetini giymek zorundadır.Tüm garson ve servis elemanlarının eldivenleri beyaz kumaştan olacaktır.(Aşçı ve kepçecilere 4 takım iş elbisesi bulaşıkçı ve servis elemanlarına da 2 takım iş kıyafeti verilecektir.)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemeye idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (G) bölümünün 15 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir..” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 4.3 üncü maddesinde; “İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.” düzenlemesi ve yine birim fiyat teklif mektubunun ilk paragrafında belirtilen “..ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” ifadesi bulunmaktadır.

 

            Bu itibarla yukarıdaki tebliğ hükmü gereği teklif fiyatının oluşturulmasındaki maliyet kalemleri arasında yer alan giyime ilişkin düzenlemenin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılmasının uygun görülmüş olmasına karşılık, idarece yapılmamasının bir eksiklik olduğu anlaşılmış olsa da, söz konusu eksiklik gerek tip idari şartnamenin ilgili maddesi ve gerekse birim fiyat teklif mektubunda yer alan ifadeden teklifini verebilme iktidarını gösteren istekliler açısından bir tereddüt oluşturmamaktadır.

 

            Kaldı ki söz konusu ihaleye 17 isteklinin teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

             6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” bölümünün 7 nci maddesinde; “Firma gıda mühendisi en az 2 yıl benzer hastane veya otellerde çalışmış olduğuna dair iş tecrübesini belgeleyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Söz konusu düzenlemenin ihale ilanı ve idari şartnamede yer almadığı anlaşılmış olup, madde içerisinde istenilen belgenin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve bu şekilde yapılan düzenlemenin ihalenin sağlığını etkileyecek doğrultuda bir husus olmadığı, ayrıca belgenin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesi gerektiğinin kabul edilmesi halinde dahi ihaleye 17 isteklinin teklif verdiği, isteklilerce bu hususta bir tereddüde düşülmeden teklif verilebildiği, bu belgeden dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir firmanın olmadığı ve ihale dokümanının bir bütün olduğu ve tüm koşullarıyla kabul edildiği dikkate alındığında düzenlemede ihale sonucuna etkili olacak nitelikte bir mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “İşin Niteliği Yapılma Şekli ve Tarafların Yükümlülükleri Aşağıda Belirtilmiştir” başlığı altındaki ilk paragrafta; “Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup, idarenin teslim ettiği araç, gereç dışında olan her türlü araç-gereç-malzeme müteahhit firma tarafından sağlanacaktır. İdare tarafından teslim edilen araç-gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri müteahhit firma tarafından karşılanacaktır.Bulaşık, temizlik için tüm malzemeler müteahhit tarafından karşılanacaktır…Firma çalışan tüm personelin iş akış şemaları ve iş tanımlarını yaparak hastane idaresine teslim edecektir.Firma tüm personeline 3 ayda bir yaptığı işin niteliğine uygun eğitim verecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

             İhale konusu işin adının “Malzeme dahil yemek pişirme, kahvaltı hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetleri” olduğu, birim fiyat teklif verilmesinin ve birim fiyat teklif cetvelinde öğün başına teklif edilmesi gereken birim fiyatların belirtilmesinin düzenlendiği dikkate alındığında, ihaleye teklif verecek isteklilerce söz konusu hizmetin yerine getirilmesi esnasında doğabilecek maliyetlerin de öngörülmesi suretiyle basiretli bir tüccar gibi davranılarak teklifin oluşturulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi sorumlu müdür yardımcısı ve sorumlu diyetisyenlerin onayı ile olacaktır. Hastane idaresinin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması hastane idaresinden üç yetkilinin imzası ile tutulmuş olan bir tutanağa istinaden gerçekleşecektir. Firma tek başına eleman alma ve çıkarma yetkisine sahip değildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesine eklenen fıkrada; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.” şeklinde yer alan hüküm bulunmaktadır.

 

          Zikredilen düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu,

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı (B) bölümünün not kısmının son paragrafında yer alan ifadenin mevzuata uygun olmadığı ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait Teknik Şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde; “Hizmetin ifa yeri olan Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi birimleri aşağıda gösterilmiştir:

            Ana bina:

            1-Servisler: a-3.Cerrahi, b-İntensif-intermedier, c-Acil, d-Post-op, e-Angio, f-2.Cerrahi

            Kule Bina:

            1-Yemekhane 1-2, 2-Servisler: a-Post-op, b-Koroner yoğun bakım 1-2, c- 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 inci katlar

            B) Hizmetin Yürütülmesi

            - 1 personel müdürü

            - 1 gıda mühendisi

            - 8 aşçı(1 aşçıbaşı, 5 aşçı yardımcısı, 1 tatlı ustası, 1 kasap)

            - 5 kepçeci

            - 25 servis elemanı

            - 5 bulaşıkçı

            - 1 meydancı

           

            Not: Toplam mevcut 46 olacaktır.Çalışan personelin görev yerleri çalışma şekli ve servislerdeki dağılımı diyetisyenlerin ve idarenin onayı ile belirlenip gerektiğinde değiştirilecektir.Yeni servis açılması durumunda veya hasta sayısındaki artışa bağlı olarak gerekli görüldüğü takdirde personel sayısı arttırılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenleme bir belirsizliği ifade etmektedir. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında yeni servis açılması ve hasta sayısındaki artışa bağlı olarak ve idarece gerekli görüldüğü takdirde personel sayısının artırılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Personel artışının ne kadar olacağı hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması sebebiyle; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif vermeden önce teklif maliyetini oluşturan ana maliyet bileşenlerini açık, net ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri ve buna göre teklif edecekleri bedeli oluşturmaları gerekmektedir.

 

Bu nedenle; yukarıda zikredilen düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul