En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1922
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :10
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1922
Şikayetçi:
 Bio-tek Haşere Kontr. Sağ. Sos. Hizm. Kimyv. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Caddesi Sümer Sok. Zitaş Blokları C4 Blok D.13 Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Nu:16 Saraçhane Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13435
Başvuruya konu ihale:
 2007/22637 İhale Kayıt Numaralı “126 Personelle Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmaları Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2007 tarih ve 08.10.61.0148/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “126 Personelle Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmaları Hizmet İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Bio-tek Haşere Kontr. Sağ. Sos. Hizm. Kimyv. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.05.2007 tarih ve 13435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) 4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesi kapsamında bulunmayan, tarafları Belplas Ankara Termoplastik A.Ş ile Biotek Haşere Kontrol Sağlık Sosyal Hiz. Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti olan 2006/15170 İ.K.N’li Vektör Mücadelesi İşçilik Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve / veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye en düşük teklifin firmaları tarafından verildiği ancak sunulan iş deneyim idarece belgesinin haksız olarak uygun bulunmadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin “ benzer iş’’ tanımına uygun olmadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi firmanın en düşük fiyatı teklif ettiği, ancak iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

           

            Firmanın sunmuş olduğu belgelerin incelenmesinde; Belplas Ankara Termoplastik Anonim Şirketi ile Biotek Limited Şirketi arasında yapılan 25.01.2006 tarihli “Vektör Mücadele İşçilik Hizmeti’’ ile ilgili olup, 3.947.050,00 YTL. bedel üzerinden yapılmış sözleşme ve ekinde faturaların sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Belplas Ankara Termoplastik A.Ş’nin yapısına bakıldığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘nin kuruluşu olarak faaliyette bulunmakta olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam’’ başlıklı 2. maddesine göre “……….. belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler’ Kamu İhale Kanununa tabidir…’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Bu çerçevede; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin 56 ncı maddesinde; “ Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları ya da bunların noter onaylı suretlerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.’’ hükmü uyarınca sözleşme, fatura ve işyeri bildirgesinin varolması gerektiğinden hareketle, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin iş deneyimine esas sözleşmesi ve faturalarının bulunduğu anlaşılmış olup, işyeri bildirgelerine rastlanmamıştır.

 

            Bu itibarla her ne kadar başvuru sahibinin sunması gereken sözleşme ve fatura asıllarını verdiği ve bu belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olsa da yukarıdaki yönetmelik hükmünde bahsedilen işyeri bildirgelerinin söz konusu işte iş mevzuatı zorunlu tutmuşsa varlığının idarece kontrolünün yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekli görülmüştür.

 

            Ayrıca iş deneyim belgesinin verilmesine neden olan vektör mücadele işçilik hizmetinin de 4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesi kapsamında bulunmadığı da tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adı: “126 Personelle açık ve kapalı alanlarda vektörle mücadele ve ilaçlama çalışmalarına ilişkin hizmet işi’’,

 

            (c) bendinde fiziki miktarı ve türü özet olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ULV yöntemi ile meteorolojik şartlar ve gelen şikayetler çerçevesinde ilaçlama ,larva mücadelesi, sivrisinek, kemirgen ve diğer yürüyen haşerelerin tür haritalarının çıkarılması..’’

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak “ Bu ihalede benzer iş olarak; kent içi kamu sağlığı veya kent içi ilaçlama hizmetleri kabul edilecektir’’

           

            Düzenlemelerinin yapıldığı görülmüştür.

            İhale üzerinde bırakılan Sağlık – İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşl. San. Ve Tic. A.Ş sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde;

 

            İşin adı: Evde Bakım Hizmet işi

 

            Hizmetin tanımı başlığı altında ise özetle;                                  

 

 

1

947.571 adet tespitin yapılması amacıyla  126(63 ekip) tespit personeli ve bu hizmetin yürütülmesi amacıyla yeterli miktarda araç ,

2

75.805 adet hasta değerlendirmesi yapılabilmesi amacıyla, aylık 28 doktor, 28 hemşire ve 28 binek araç ile şoförünün görevlendirilmesi,  

3

113.705 adet evde bakım hemşireliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla asgari 43 sağlık personeli, 43 araç ile şoförü ve sağlık sarf malzemesi,

4

9.096 hasta ilaç tedavisi, 5003 uzman muayenesi, 56.850 adet laboratuar tetkiki, 5.685 adet röntgen tetkiki, 227 adet bilgisayarlı tomografi, 227 adet manyetik rezonans, 2.274 adet ultrason, 227 adet doppler, 454 hastanın hastaneye yatış işi, 908 çeşit hastane tedavi malzemesi, 1.816 gün hasta refakati,

5

Bunlarla beraber, 1 biyoistatisük uzmanı, 1 sosyal hizmet uzmanı, 6 sosyal çalışmacı, 1 basın ve halkla ilişkiler uzmanı, 12 bilgi işlem elemanı, 50 in s ilik personele ait hijyen malzemesi, 200 personel için forma, bilgi işlem sistem kurulumu hizmeti, 947.571 adet kayıt formu, 947.571 adet evde bakım formu, 8 adet binek araç, 3 adet minibüs ile 11 şoför…

denilmiş olduğu tespiti yapılmıştır.

 

            Türk Dil Kurumu sözlüğünde kamu sağlığı “Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum.’’ olarak ifade edilmektedir. Benzer iş tanımında ifade edilen kent içi kamu sağlığının aşılama hizmetleri, ana çocuk sağlığı hizmetleri, kan gurubu belirlenmesi gibi genel toplum sağlığı hizmetlerini içerecek hizmetler olduğu kanaati hasıl olduğundan, ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesindeki işlerin benzer iş kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.

      

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Kamu İhale Kurulu tarafından Belplas A. Ş.’ nin istisna taleplerine karşılık alınan kararların değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olmadığı anlaşılan tarafları Belplas Ankara Termoplastik A.Ş ile Biotek Haşere Kontrol Sağlık Sosyal Hiz. Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti olan 2006/15170 İ.K.N’li Vektör Mücadelesi İşçilik Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve / veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu idareye bildirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

                2) Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

                3)4734 sayılı Kanunun 3(g) maddesi kapsamında bulunmayan, tarafları Belplas Ankara Termoplastik A.Ş ile Biotek Haşere Kontrol Sağlık Sosyal Hiz. Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti olan 2006/15170 İ.K.N’li Vektör Mücadelesi İşçilik Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve / veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul