En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1923
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :11
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-1923
Şikayetçi:
 Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Av. Ertuğrul Gazi Alperen, Rıhtım Caddesi Teyyareci Sami Sokak No: 11/5 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekel İstanbul Sigara Fabrikası Müdürlüğü, Bağdat Cad. Cevizli Tekel Kampusü 34865 Cevizli Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15029
Başvuruya konu ihale:
 2007/28032 İhale Kayıt Numaralı “Nakliye Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.11.55.0148/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekel İstanbul Sigara Fabrikası Müdürlüğü’nce 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nakliye Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak, Asya Lojistik İnş. Yakıt Gıda Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ertuğrul Gazi Alperen’in 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15029 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede ve ihale ilanında belirtilen benzer iş tanımlarının  farklı olduğu, söz konusu farkın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı bulunduğu, idari şartnamede yer verilen benzer iş tanımının esas alınması gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin uygun olmadığı,

        

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde; İhale konusu hizmetin adı: “Iskarta tütün tozu ve çöplerin Büyükşehir belediyesi çöp sahasına taşıtılması işi’’,

 

            Anılan maddenin ( c) bendinde fiziki miktarı ve türü: “Yaklaşık 310 kamyon’’,

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak “Çöp nakli işi benzer iş olarak kabul edilecektir.’’,

 

            İlanın 4.4 üncü maddesinde ise “ Bu ihalede benzer iş olarak nakliye işi’’

           

            düzenlemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhaleye teklif sunan firmaların iş deneyimlerine bakıldığında;

 

            İhale üzerinde bırakılan Şahim Limited Şirketinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Araziye tohum ve gübre nakli’’

 

            İkinci en avantajlı teklif olarak belirlenen Asya Lojistik Limited Şirketinin iş dedeyim belgesinin “ Recon tütün nakli’’

 

            Güven Nakliyat Limited Şirketinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Vidanjör kiralama’’

 

            Ataer Grup Ltd. Şirketinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Baraj atıklarının taşınması’’

 

            Başpınar Nak. İnş. Şirketinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Stabilize kaplama ve nakli ve figüresi’’

 

            Konularında sunulmuş olduğu görülmüştür.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde; İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlığı altında; İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.’’ düzenlemesine aykırı olarak ilandaki benzer iş tanımlaması ile İdari Şartnamedeki benzer iş tanımı birbiriyle uygun bulunmamakla birlikte, idarece yapılan değerlendirmede bütün isteklilerin iş deneyimlerinin kabul edilerek değerlendirme yapıldığı, herkese aynı şekilde davranıldığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılan istekli olmadığı görüldüğünden, iddianın uygun olmadığı anlaşılmıştır.

           

            Ayrıca başvuru sahibinin 13.04.2007 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 03.05.2007 tarihine kadar dokümana ilişkin aykırılık iddiası ile herhangi bir başvuruda bulunmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin idari şartnamedeki benzer iş tanımının dikkate alınması gerektiği yolundaki iddiasının da yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin “Araziye tohum ve gübre nakli’’ ile ilgili olup, belge üzerinde sözleşme tarihinin belirtilmediği ancak kabul tarihi üzerinden  güncelleme yapılması neticesinde tutarın teklif edilen bedelin % 30 unu karşıladığı, iş deneyiminin uygun olmadığına ilişkin iddianın yerinde bulunmadığı görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul